Quyết định 47/2003/QĐ-UB

Quyết định 47/2003/QĐ-UB về kiện toàn Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2003/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2003/QĐ-UB

Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ văn bản số: 3263/LĐTBXH-BHLĐ ngày 24 tháng 9 năm 1999 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn tổ chức tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hàng năm;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Giám đốc Sở Lao động-TBXH tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tỉnh Sơn la gồm các ông, bà sau đây:

1. Ông Thào A Giàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Ông Lê Ngọc Trí - Phó giám đốc Sở Lao động-TBXH làm Phó Ban Thường trực.

3. Ông Đinh Công Dương - Phó giám đốc Sở Y tế làm Phó ban.

4. Ông Lê Minh Tiến - Phó giám đốc Công an tỉnh làm Phó ban.

5. Ông Lò Văn Phanh - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh làm Phó ban.

Tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo gồm:

1. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin.

2. Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

4. Giám đốc Sở Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

5. Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

6. Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và môi trường.

7. Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

8. Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

9. Giám đốc Sở Xây dng.

Điều 2. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trụ Sở làm việc của Ban chỉ đạo đặt tại Văn phòng Sở Lao động-TBXH. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ sau:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, của tỉnh về tuần lễ Quốc gia về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong phạm vi toàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền giáo dục, phổ biến rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân chấp hành đúng quy định của Pháp luật về Bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động, bảo vệ tài sản Nhà nước và tài sản công dân.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, các cơ Sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình hành động và các biện pháp triển khai thực hiện việc cải thiện điều kiện lao động; khắc phục những thiếu sót về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động-Thương binh và xã hội. Xét và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 312/2000/QĐ-UB ngày 07 tháng 3 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B. cáo)
- Bộ Lao động-TBXH, (B. cáo)
- TT Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, (B. cáo)
- TT. UBND tỉnh, (B. cáo)
- Như điều 3,
- Lưu VPUB-TCCQ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hà Hùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2003
Ngày hiệu lực28/02/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 47/2003/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2003/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHà Hùng
        Ngày ban hành28/02/2003
        Ngày hiệu lực28/02/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47/2003/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2003/QĐ-UB kiện toàn Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động Sơn La

            • 28/02/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực