Quyết định 47/2004/QĐ-UB

Quyết định 47/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Xây dựng Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2004/QĐ-UB

…, ngày 14 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TÔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16/01/2004/của Liên Bộ xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhim vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương;

- Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại tờ trình số 368 TT/SXD-TC ngày 22/4/ 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí chức năng.

1. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

2. Sở Xây dựng tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1 Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

2.2 Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình xây dựng quan trọng thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch vùng và quy hoạch phát triển ngành, chuyên ngành cả nước; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.3 Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của sở theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của sở;

2.4 Về quản lý xây dựng:

2.4.1 Trình UBND tỉnh quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng;

2.4.2 Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh;

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý. các dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND tỉnh giao;

Thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND tỉnh giao.

2.4.3 Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu trong xây dựng (tư vấn, xây lắp, giám sát) đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.4.4 Trình UBND tỉnh quy định việc phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tĩnh;

Giúp UBND tỉnh thng nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của địa phương;

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn;

Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định các sự cố công trình xây dựng của địa phương theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh;

2.4.5 Cấp, thu hồi các loại chứng chỉ, giấy phép theo quy định của pháp luật; cấp, thu hồi giấy phép xây dựng theo ủy quyền của UBND tỉnh; hướng dẫn UBND cấp huyện, xã trong việc cấp, thu hồi giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, xã;

2.4.6 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề; tổng hợp tình hình năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

2.4.7 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng của tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.4.8 Trình UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tại địa phương; thông báo giá vật tư, vật liệu xây dựng đến chân công trình;

Trình Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung hoặc cho phép áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật mối hoặc đặc thù cho các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh;

2.5 Về quản lý vật liệu xây dựng:

2.5.1 Trình UBND tỉnh các cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng;

2.5.2 Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

2.5.3 Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vật liệu hợp chuẩn trong các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh;

2.6 Về quản lý nhà và công s:

2.6.1 Giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về nhà ở và công sở;

2.6.2 Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, quản lý, khai thác sử dụng quỹ nhà và công sở trên địa bàn; Hướng dẫn việc thực hiện thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì nhà công vụ, công sở của các cơ quan, tổ chức địa phương;

2.6.3 Tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở, công sở; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn;

2.6.4 Giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý và phát triển thị trường nhà ở;

2.7 Về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn:

2.7.1 Trình UBND tỉnh việc phân công, phân cấp quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương;

2.7.2 Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị hồ sơ để UBND tỉnh trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các đề án phân loại và công nhận loại đô thị, các đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong tỉnh, quy hoạch xây dựng đô thị và các đồ án quy hoạch xây dựng khác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các đồ án do Sở chủ trì thực hiện.

Phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết theo ủy quyền của UBND tỉnh;

Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, xã trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện, xã theo phân cấp, bảo đảm phù hợp, thng nhất với quy hoạch xây dựng chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.7.3 Quản lý và chịu trách nhiệm về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt tại địa phương, gồm: tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; tổ chức quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; gii thiệu địa điểm, thẩm định phương án kiến trúc cho các dự án đầu tư xây dựng;

2.7.4 Hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác, sử dụng đất, xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch xây dựng được duyệt, giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý quy hoạch xây dựng hai bên đường giao thông (gồm quốc lộ, đường liên tỉnh, đường liên huyện, liên xã, đường sắt) theo quy định của pháp luật;

2.7.5 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư và quyền tác giả đối vi tác phẩm kiến trúc trên địa bàn;

2.8 Về quản lý-hạ tầng kỹ thuật đô thị:

2.8.1 Trình UBND tỉnh quy định việc phân cấp quản lý khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh;

2.8.2 Trình UBND tỉnh các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, khuyến khích và xã hội hóa việc đầu tư phát triển, quản lý vận hành, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị;

2.8.3 Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn theo phân công của UBND tỉnh;

2.8.4 Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh;

2.8.5 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, môi trường đô thị trên địa bàn;

2.8.6 Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh các loại đơn giá, phí, giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật;

2.9 Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở, quản lý và chỉ đạo hoạt động, đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở;

2.10 Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác tổ chức các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý bao gồm: thành lập, sáp nhập, giải thể, chuyển thể... doanh nghiệp; đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sắp xếp bố trí cán bộ quản lý theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh;

2.11 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, thực hiện hợp tác quốc tế; xây dựng hệ thng thông tin, lưu trữ, tư liệu về các lĩnh vực quản lý của sở theo quy định của pháp luật;

2.12 Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành Xây dựng.

Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của sở theo quy định của pháp luật.

Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công cho UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

2.15 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng tại địa phương.

2.16 Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

2.17 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh;

Điều 3. Chế độ làm việc, cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Sở Xây dựng làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Sở có Giám đốc và không quá 3 phó giám đốc Sở.

Giám đốc là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở. Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, chức danh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Phó giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về kết quả công tác được giao. Phó giám đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc sở.

Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Các tổ chức giúp việc Giám đốc sở có:

- Văn phòng;

- Thanh tra - Pháp chế;

- Phòng Quản lý Quy hoạch;

- Phòng Thẩm định thiết kế và Tổng dự toán;

- Phòng Giám định Kỹ thuật và Quản lý chất lượng;

- Phòng Quản lý kiến trúc và nhà;

- Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư.

Mỗi phòng có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc sở quyết định theo quy định hiện hành. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức giúp việc trên do Giám đốc sở quyết định.

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở có:

- Trung tâm Kiểm định xây dựng;

- Ban quản lý các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị;

Tùy theo đặc điểm, tình hình cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng của tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định việc thành lập hoặc giải thể và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

5. Biên chế của sở được giao theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của sở do Giám đốc Sở quyết định và phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4.Điều khoản thi hành

Các tổ chức hành chính, tổ chức kinh tế xã hội đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hoạt động về xây dựng chịu trách nhiệm chấp hành sự quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng theo các nội dung quy định tại Quyết định này.

Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng các Nội quy, Quy chế tổ chức và lề lối làm việc nội bộ của Sở, mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc, nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đã được phân công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 30-8-2001 của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa phù hợp, sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2004
Ngày hiệu lực29/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2009
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 47/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Xây dựng Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Xây dựng Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành14/05/2004
        Ngày hiệu lực29/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2009
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Xây dựng Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Xây dựng Nghệ An

            • 14/05/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực