Quyết định 47/2008/QĐ-TTg

Quyết định 47/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án đầu tư xây dựng,nâng cấp BVĐK huyện và khu vực liên huyện sử dụng vốn TPCP và các nguồn vốn khác 2008-2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------------

Số: 47/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LIÊN HUYỆN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC GIAI ĐOẠN 2008-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại văn bản số 1656/BYT-KH-TC ngày 13 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viên đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008 – 2010 với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế các bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viên đa khoa khu vực liên huyện nhằm đưa các dịch vụ kỹ thuật y tế về gần dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, người dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn, đồng thời giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

2. Yêu cầu:

- Các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện phải phù hợp với Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 và Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng phải theo tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và tham khảo thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng, Bộ Y tế ban hành.

- Mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng, phù hợp với trình độ cán bộ và theo danh mục do Bộ Y tế quy định phù hợp với quy mô của từng loại bệnh viện.

3. Quy mô đầu tư xây dựng và thời gian thực hiện:

- Tổng số bệnh viện được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị là 552 bệnh viện đa khoa huyện, 69 bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện (kể cả các phòng khám đa khoa khu vực), có danh mục các bệnh viện kèm theo.

- Thời gian thực hiện: đến năm 2010.

4. Nguồn vốn đầu tư:

- Tổng số vốn đầu tư thực hiện Đề án khoảng 17.000 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương huy động từ phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008-2010 để hỗ trợ các địa phương là 14.000 tỷ đồng;

+ Ngân sách hàng năm của các địa phương khoảng 2.200 tỷ đồng

+ Huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khoảng 800 tỷ đồng.

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Củng cố và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án Nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực được thành lập theo Quyết định 225/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ở Trung ương để tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Đề án theo hướng gọn, nhẹ, thiết thực, có hiệu quả và chỉ đạo các địa phương tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án tại địa phương.

b) Bộ Y tế là cơ quan quản lý, thường trực Đề án, có nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương đề xuất các bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện cần được đầu tư, nâng cấp thuộc phạm vi của Đề án trong cả nước và từng địa phương; xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm để thực hiện Đề án.

- Xác định nhu cầu và xây dựng phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; thông báo tổng mức vốn, số lượng và danh mục dự án để các địa phương chủ động triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, ưu tiên tập trung đào tạo, bồi dưỡng đối với những nơi đã được đầu tư để kịp thời phát huy hiệu quả đầu tư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết những khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án của các địa phương, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

c) Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch và tiến độ thực hiện của các dự án.

- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương để thực hiện Đề án.

- Bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án theo kế hoạch triển khai hàng năm. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương để thực hiện Đề án theo thẩm quyền.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các công trình; thực hiện hạch toán, quyết toán nguồn vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ theo đúng quy định.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các địa phương. Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết những vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền và trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

- Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình huy động và việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư cho các công trình;

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn thực hiện Đề án. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của địa phương để thực hiện Đề án theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính trong việc tổng hợp danh mục dự án và thông báo tổng mức vốn và số lượng dự án để các địa phương chủ động triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án theo thẩm quyền.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các địa phương. Giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

e) Bộ Xây dựng có nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, bổ sung, ban hành tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng các công trình y tế;

-Phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn thiết kế điển hình từng loại bệnh viện.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ:

- Củng cố, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực được thành lập theo Quyết định 225/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.

- Rà soát, tổng hợp danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo thứ tự ưu tiên gửi Bộ Y tế để tổng hợp.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về: quản lý quy hoạch, kế hoạch, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư; bố trí và điều chỉnh mức vốn đã phân bổ giữa các dự án thuộc danh mục được giao; tổ chức đấu thầu, quyết toán công trình hoàn thành; bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác thuộc trách nhiệm của địa phương để hoàn thành các dự án theo quy hoạch và danh mục đã đăng ký.

- Xác định lộ trình cụ thể và khả thi để bảo đảm nguồn nhân lực y tế có chất lượng cho các bệnh viện. Bố trí và bảo đảm kinh phí từ nguồn chi thường xuyên để tổ chức hoặc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng vận hành trang thiết bị.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn với sự tham gia kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện các mục tiêu của Đề án theo đúng kế hoạch, đúng quy định, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, chống thất thoát, tiêu cực.

- Tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

h) Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương có nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội cùng tham gia hưởng ứng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo.
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC CÁC BỆNH VIỆN

ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2008-2010
(kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Tên tỉnh/thành phố

Số giường bệnh quy hoạch đến 2010

Ghi chú

1

2

3

4

1

Tỉnh Hà Giang

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

150

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

70

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

70

 

4

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì

150

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình

60

 

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

150

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

70

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

60

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

70

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên

100

 

11

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

2

Tỉnh Cao Bằng

 

 

1

Bệnh viện Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình

50

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông

50

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

50

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch An

55

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Phục Hòa

60

 

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa An

100

 

7

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Uyên

90

 

8

Bệnh viện đa khoa thị xã Cao Bằng

50

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lâm

60

 

10

Bệnh viện đa khoa khu vực miền Tây (Bảo Lạc)

100

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình

50

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Trà Lĩnh

50

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

70

 

14

Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Lang

50

 

15

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

3

Tỉnh Lào Cai

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà

80

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát

80

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa

80

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng

100

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Simacai

80

 

8

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

4

Tỉnh Bắc Kạn

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Bể

60

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Thông

50

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Kạn

30

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Na Rì

60

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Mới

50

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Đồn

70

 

7

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hân

50

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Pác Nặm

50

 

9

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

5

Tỉnh Lạng Sơn:

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Hữu Lũng

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Sơn

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Bình

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định

80

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Gia

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Văn Quan

50

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng

80

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập

50

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Văn Lãng

50

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lộc

30

 

6

Tỉnh Tuyên Quang

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương

100

 

5

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa

50

 

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên

50

 

7

Các Phòng khám đa khoa khu vực

 

 

7

Tỉnh Yên Bái

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

250

 

2

Bệnh viện thành phố Yên Bái

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Văn Chấn

50

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Văn Yên

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Trấn Yên

80

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Bình

80

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Mù Cang Chải

50

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Trạm Tấu

50

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên

100

 

10

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

8

Tỉnh Thái Nguyên

 

 

1

Trung tâm y tế huyện Võ Nhai

100

 

2

Trung tâm y tế huyện Định Hóa

100

 

3

Trung tâm y tế huyện Đại Từ

150

 

4

Trung tâm y tế huyện Phú Lương

80

 

5

Trung tâm y tế huyện Phú Bình

110

 

6

Trung tâm y tế huyện Sông Công

50

 

7

Trung tâm y tế huyện Phổ Yên

100

 

8

Bệnh viện gang thép Thái Nguyên

300

 

9

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ

100

 

10

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

9

Tỉnh Phú Thọ:

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ

350

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Sơn

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng

150

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông

100

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hòa

150

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao

100

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba

100

 

11

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Lập

100

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Phù Ninh

100

 

13

Phòng khám đa khoa khu vực

 

 

10

Tỉnh Bắc Giang

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn

150

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam

120

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng

120

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa

120

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên

120

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế

120

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên

120

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Lạng Giang

120

 

9

Bệnh viện đa khoa khu vực Thanh Sơn

60

 

10

Bệnh viện đa khoa thành phố Bắc Giang

120

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Đông

120

 

12

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

11

Tỉnh Quảng Ninh:

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái

100

 

2

Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên

110

 

3

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả

200

 

4

Bệnh viện đa khoa khu vực Bãi Cháy

220

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Triều

130

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Hưng

150

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Hoành Bồ

90

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Vân Đồn

85

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Liêu

40

 

10

Bệnh viện đa khoa thị xã Cẩm Phả

200

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hà

60

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Đầm Hà

50

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Cô Tô

20

 

14

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Chẽ

40

 

15

Phân viện Quan Lạn – Vân Đồn

15

 

16

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

12

Thành Phố Hà Nội

 

 

 

 

 

 

13

Thành phố Hải Phòng

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Kiến An

380

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Hải An

75

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Cát Bà

75

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Cát Hải (Đôn Lương)

76

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo

220

 

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủy Nguyên

300

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Ngô Quyền

150

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện An Lão

180

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy

180

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng

200

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện An Dương

180

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vĩ

30

 

14

Tĩnh Vĩnh Phúc

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Mê Linh

300

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Tường

120

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Lạc

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Tam Dương

70

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Lập Thạch

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Xuyên

70

 

7

Bệnh viện đa khoa thị xã Vĩnh Yên

50

 

8

Bệnh viện đa khoa thị xã Phúc Yên

50

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đảo

50

 

15

Tỉnh Hà Tây

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đình

200

 

2

Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Vì

200

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ

120

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ

200

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai

120

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng

100

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai

120

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

120

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức

120

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín

150

 

12

Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Xuyên

150

 

13

Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tây

400

 

16

Tỉnh Hà Nam

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Liêm

120

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bảng

120

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Lục

120

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Lý Nhân

120

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên

120

 

6

Bệnh viện đa khoa thị xã Phủ Lý

100

 

17

Tỉnh Nam Định

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Vụ Bản

120

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên

180

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc

70

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hưng

120

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

230

 

6

Bệnh viện đa khoa thành phố Nam Định (Bệnh viện đa khoa tình thương AGAPE)

150

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Trường

180

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Giao Thủy

200

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh

140

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Nam Trực

110

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Bình

100

 

18

Tỉnh Ninh Bình

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Nho Quan

200

 

2

Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn

120

 

3

Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư

120

 

4

Trung tâm Y tế thị xã Tam Điệp

120

 

5

Trung tâm Y tế huyện Yên Mô

120

 

6

Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh

120

 

7

Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn

150

 

8

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

19

Tỉnh Hải Dương

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành

150

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc

150

 

3

Bệnh viện đa khoa Cẩm Giàng

120

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang

150

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện

130

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ

150

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn

150

 

8

Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương

100

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Chí Linh

200

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách

150

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Thành Hà

150

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang

120

 

13

Bệnh viện đa khoa khu vực Nhị Chiểu

80

 

20

Tỉnh Hưng Yên

 

 

1

Trung tâm Y tế huyện Ân Thi

90

 

2

Trung tâm Y tế huyện Kim Động

90

 

3

Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu

120

 

4

Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm

60

 

5

Trung tâm Y tế huyện Văn Giang

60

 

6

Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ

70

 

7

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào

60

 

8

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ

70

 

9

Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ

60

 

10

Bệnh viện đa khoa khu vực Phố Nối

300

 

21

Tỉnh Thái Bình

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng

120

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Hưng Hà

120

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Hưng Nhân

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Phụ Dực

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ

220

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương

180

 

7

Bệnh viện đa khoa khu vực Thái Ninh, Thái Thụy

120

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải

120

 

9

Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Tiền Hải

100

 

10

Bệnh viện đa khoa thành phố Thái Bình

120

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy

150

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư

160

 

22

Tỉnh Bắc Ninh

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Từ Sơn

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ

100

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du

100

 

23

Tỉnh Lai Châu

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Sìn Hồ

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Tè

100

 

5

Bệnh viện đa khoa thị xã Lai Châu

20

 

6

Bệnh viện đa khoa vùng thấp Sìn Hồ

100

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Than Uyên

100

 

8

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

24

Tỉnh Điện Biên

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Tuần Giáo

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Nhé

70

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Tủa Chùa

70

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lay

150

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Ảng

60

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên

80

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên Đông

50

 

8

Bệnh viện đa khoa thành phố Điện Biên Phủ

30

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Chà

50

 

10

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

25

Tỉnh Sơn La

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

180

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu

100

 

3

Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên

230

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu

200

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn

150

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

70

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai

100

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

130

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La

120

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên

100

 

11

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

26

Tỉnh Hòa Bình

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Châu

150

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn

70

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong

70

 

4

Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình

50

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bôi

120

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thủy

100

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy

100

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Lương Sơn

100

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn

120

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc

80

 

12

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

27

Tỉnh Thanh Hóa

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lạc

400

 

2

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn

100

 

3

Bệnh viện đa khoa thị xã Sầm Sơn

80

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa

70

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn

60

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy

120

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân

80

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh

80

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành

150

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc

100

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định

140

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa

120

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương

160

 

14

Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia

170

 

15

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn

150

 

16

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn

150

 

17

Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống

140

 

18

Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc

140

 

19

Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa

140

 

20

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát

70

 

21

Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước

120

 

22

Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh

80

 

23

Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân

100

 

24

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn

100

 

25

Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung

150

 

26

Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân

180

 

27

Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa

180

 

28

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

28

Tỉnh Nghệ An

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu

150

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu

200

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong

70

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành

130

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc

130

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương

130

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương

80

 

8

Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Con Cuông

150

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn

70

 

10

Bệnh viện đa khoa thị xã Con Cuông

150

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn

80

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Châu

70

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Hợp

80

 

14

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Kỳ

90

 

15

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Đàn

250

 

16

Bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn

90

 

17

Bệnh viện đa khoa huyện Hưng Nguyên

90

 

18

Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương

120

 

19

Bệnh viện đa khoa thị xã Cửa Lò

70

 

20

Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

200

 

21

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

29

Tỉnh Hà Tĩnh

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh

250

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân

100

 

3

Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh

80

 

4

Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Linh

300

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà

150

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn

100

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên

120

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà

150

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ

150

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê

100

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang

70

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Treo

70

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc

130

 

14

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

30

Tỉnh Quảng Bình

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Trạch

200

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

75

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

90

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

160

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hới

120

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

90

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

180

 

31

Tỉnh Quảng Trị

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ

70

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong

80

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Hải

125

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Cồn Cỏ

15

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hà

45

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh

125

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng

80

 

8

Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị

20

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh

75

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa

100

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Đakrông

50

 

12

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

32

Thừa Thiên Huế

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện A Lưới

70

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lộc

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Hương Thủy

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Điền

50

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Điền

50

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Nam Đông

50

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền

50

 

 8

Bệnh viện đa khoa huyện Hương Trà

70

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Vang

70

 

10

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam

200

 

33

Thành phố Đà Nẵng

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Lệ

100

 

2

Bệnh viện quận Liên Chiểu

70

 

3

Bệnh viện quận Thanh Khê

140

 

4

Bệnh viện quận Sơn Trà

130

 

5

Bệnh viện quận Ngũ Hành Sơn

60

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang

140

 

34

Tỉnh Quảng Nam

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Duy Xuyên

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Phước

70

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Thăng Bình

110

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Nam Giang

40

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Ninh

50

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Tây Giang

40

 

7

Bệnh viện đa khoa Thành phố Tam Kỳ

100

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Đức

50

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Phước Sơn

40

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Nam Trà My

40

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Bàn

200

 

12

Bệnh viện đa khoa thị xã Hội An

130

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Quế Sơn

100

 

14

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Giang

40

 

15

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Trà My

50

 

16

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam

170

 

35

Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Hà

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Tây Trà

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Long

50

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Tư Nghĩa

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hành

70

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Tơ

80

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Trà Bồng

80

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Lý Sơn

50

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tây

50

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức

120

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Phổ

120

 

13

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

36

Tỉnh Bình Định

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong

200

Tây Sơn

2

Bệnh viện thành phố Quy Nhơn

250

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Phước

90

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện An Nhơn

130

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Phù Cát

110

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Phù Mỹ

100

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Ân

80

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện An Lão

40

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh

50

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Vân Canh

40

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Nhơn

60

 

12

Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

250

 

37

Tỉnh Phú Yên

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hòa

80

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Hòa

50

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Xuân

50

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lâm

50

Tuy Hòa

5

Bệnh viện đa khoa huyện Sông Hinh

50

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Sông Cầu

50

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Tây Hòa

50

 

8

Bệnh viện Hòa Hiệp Trung

50

Đông Hòa

9

Bệnh viện đa khoa khu vực Tuy An

150

 

10

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

38

Tỉnh Khánh Hòa

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Vĩnh

70

 

2

Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa

200

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh

150

 

4

Bệnh viện đa khoa khu vực Thị xã Cam Ranh

200

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Vạn Ninh

120

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Sơn

65

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Trường Sa

50

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm

100

 

9

Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm

50

 

39

Tỉnh Kon Tum

700

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Kon Plong

50

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Kon Rẫy

60

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Tô

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Đắc Glei

60

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Tu Mơ Rông

50

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Hà

70

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi

30

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Sa Thầy

60

 

10

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

40

Tỉnh Gia Lai

 

 

1

Bệnh viện Thành phố Pleiku

70

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Chư Sê

80

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện IAPa

50

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Cơ

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện K'Bang

60

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Krong Ch'ro

60

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Krong Pa

70

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Chư Păh

60

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Chư Prong

80

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Đắc Đoa

70

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Ia Grai

60

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Mang Yang

50

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Ayun Pa

120

 

14

Bệnh viện đa khoa huyện An Khê

120

 

41

Tỉnh Đắc Lắc

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện KrôngPắc

150

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện M'DRắc

90

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện KrôngBông

70

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện KrôngBuk

130

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện KrôngNăng

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện CưMagar

110

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện EaHLeo

100

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana

100

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Lăk

70

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn

70

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện EaKar

70

 

12

Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

100

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện EaSoup

70

 

14

Bệnh viện đa khoa khu vực 333

200

 

15

Bệnh viện đa khoa Việt Đức

100

Huyện Cư Kuin

42

Tỉnh Đắc Nông

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Đắc Glong

70

Huyện mới

2

Bệnh viện đa khoa huyện KRông Nô

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện ĐăkMil

80

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Cư Rút

120

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức

50

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện ĐăkSong

50

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện ĐăkR'Lấp

80

 

43

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

1

Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

70

 

2

Trung tâm Y tế huyện Di Linh

80

 

3

Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai

50

 

4

Trung tâm Y tế huyện Đam Rông

50

 

5

Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

60

 

6

Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh

60

 

7

Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên

50

 

8

Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

90

 

9

Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương

40

 

10

Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương

80

 

11

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

44

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

45

Tỉnh Bình Dương

530

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận An

150

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Dĩ An

60

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Bến Cát

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Dầu Tiếng

60

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Giáo

60

 

46

Tỉnh Đồng Nai

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ

100

 

2

Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất

450

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú

250

 

4

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

450

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bom

100

 

7

Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc

450

 

8

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

250

 

47

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

380

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Xuyên Mộc

150

 

2

Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ

50

 

3

Trung tâm Y tế huyện Long Điền

50

 

4

Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo

30

 

5

Trung tâm y tế huyện Châu Đức

50

 

6

Bệnh viện huyện Tân Thành

50

 

48

Tỉnh Ninh Thuận

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Phước

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Hải

50

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Bắc

50

 

4

Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn

100

 

5

Trung tâm Y tế huyện Bác Ái

50

 

6

Bệnh viện thành phố Phan Rang

50

 

7

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

49

Tỉnh Bình Phước

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành

70

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp

70

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh

120

 

4

Bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long

200

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú

50

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng

120

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long

150

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Bù Gia Mập

50

 

9

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

50

Tỉnh Tây Ninh

 

 

1

Bệnh viện huyện Trảng Bàng

150

 

2

Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Dầu

150

 

3

Bệnh viện huyện Tân Biên

60

 

4

Bệnh viện huyện Bến Cầu

50

 

5

Bệnh viện huyện Châu Thành

50

 

6

Bệnh viện huyện Tân Châu

60

 

7

Bệnh viện thị xã Tây Ninh

30

 

8

Bệnh viện huyện Hòa Thành

100

 

9

Bệnh viện huyện Dương Minh Châu

60

 

51

Tỉnh Bình Thuận

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Phía Nam

200

 

2

Bệnh viện thị xã La Gi

100

B.viện Hàm Tân cũ

3

Bệnh viện huyện Tánh Linh

70

 

4

Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam

50

 

5

Bệnh viện huyện Tuy Phong

100

 

6

Bệnh viện huyện Phú Quý

50

 

7

Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc

50

 

8

Bệnh viện huyện Hàm Tân

100

 

9

Bệnh viện đa khoa khu vực Phía Bắc

200

 

10

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

52

Tỉnh Long An

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc

180

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Hóa

50

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Nghĩa

160

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Hưng

70

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Thạnh

70

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ

70

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức

100

 

8

Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Hóa

100

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Cần Đước

100

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hưng

50

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Trụ

50

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Thủ Thừa

70

 

13

Bệnh viện đa khoa khu vực Đức Hòa

160

 

53

Tỉnh Đồng Tháp

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hồng

100

 

2

Bệnh viện huyện Tam Nông

100

 

3

Bệnh viện huyện Cao Lãnh

140

 

4

Bệnh viện huyện Lai Vung

140

 

5

Bệnh viện huyện Hồng Ngự

250

 

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười

200

 

7

Bệnh viện thị xã Sa Đéc

450

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình

150

 

9

Bệnh viện huyện Lấp Vò

140

 

54

Tỉnh An Giang

 

 

1

Bệnh viện đa khoa Châu Đốc

500

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện An Phú

150

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Tịnh Biên

140

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Tri Tôn

140

 

5

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

220

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Phú

120

 

7

Bệnh viện thị xã Châu Đốc

50

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

130

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Tân

190

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Mới

200

 

55

Tỉnh Tiền Giang

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy

350

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây

50

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Tây

80

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông

50

 

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công

250

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phước

70

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Gạo

100

 

9

Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Bè

150

 

10

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

56

Tĩnh Vĩnh Long

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Trà Ôn

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Vũng Liêm

80

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Minh

100

 

4

Bệnh viện đa khoa thị xã VĩnhLong

200

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Tam Bình

130

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Mang Thít

70

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Long Hồ

50

 

57

Tỉnh Bến Tre

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Mỏ Cày

300

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Phú

150

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Giồng Trôm

150

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Lách

150

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Tri

180

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

120

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Đại

150

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Long

80

 

9

Bệnh viện thị xã Bến Tre

20

 

10

Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh

350

 

11

Các phòng khám đa khoa khu vực

90

 

59

Tỉnh Kiên Giang

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hiệp

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Gò Quao

90

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện An Biên

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện An Minh

80

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Hòn Đất

100

 

6

Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải

60

 

7

Bệnh viện đa khoa Thị xã Hà Tiên

70

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương

150

 

9

Bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng

150

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận

140

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

100

 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc

100

 

13

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

59

Thành phố Cần Thơ

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Phòng Điền

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Cờ Đỏ

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Cái Răng

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Thốt Nốt

150

 

60

Tỉnh Hậu Giang

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Vị Thủy

70

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

120

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành A

90

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Phụng Hiệp

80

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Ngã Bẩy

200

 

6

Bệnh viện thị xã Vị Thanh

80

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Long Mỹ

180

 

8

Các phòng khám đa khoa khu vực

 

 

61

Tỉnh Trà Vinh

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang

200

 

2

Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần

200

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Trà Cú

70

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

50

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Càng Long

70

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Duyên Hải

50

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Kè

70

 

62

Tỉnh Sóc Trăng

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Châu

100

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Kế Sách

100

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Tú

100

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Ngã Năm

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Cù Lao Dung

100

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Xuyên

100

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Long Phú

100

 

8

Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Trị

80

 

9

Bệnh viện Quân Dân Y kết hợp

100

 

10

Bệnh viện thị xã Sóc Trăng

50

 

63

Tỉnh Bạc Liêu

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân

70

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai

200

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải

80

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Bình

80

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi

70

 

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Phước Long

150

 

64

Tỉnh Cà Mau

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời

180

 

2

Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước

350

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn

150

 

4

Bệnh viện đa khoa huyện Thới Bình

100

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Tân

60

 

6

Bệnh viện đa khoa huyện U Minh

100

 

7

Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hiển

50

Mới tách

8

Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi

150

 

9

Bệnh viện thành phố Cà Mau

90

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực25/04/2008
Ngày công báo10/04/2008
Số công báoTừ số 221 đến số 222
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 47/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án đầu tư xây dựng,nâng cấp BVĐK huyện và khu vực liên huyện sử dụng vốn TPCP và các nguồn vốn khác 2008-2010


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 47/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án đầu tư xây dựng,nâng cấp BVĐK huyện và khu vực liên huyện sử dụng vốn TPCP và các nguồn vốn khác 2008-2010
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu47/2008/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành02/04/2008
     Ngày hiệu lực25/04/2008
     Ngày công báo10/04/2008
     Số công báoTừ số 221 đến số 222
     Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 47/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án đầu tư xây dựng,nâng cấp BVĐK huyện và khu vực liên huyện sử dụng vốn TPCP và các nguồn vốn khác 2008-2010

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2008/QĐ-TTg phê duyệt đề án đầu tư xây dựng,nâng cấp BVĐK huyện và khu vực liên huyện sử dụng vốn TPCP và các nguồn vốn khác 2008-2010