Quyết định 47/2010/QĐ-UBND

Quyết định 47/2010/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, bán dâm và sau cai nghiện ma túy do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 47/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức đã được thay thế bởi Quyết định 10/2014/QĐ-UBND chế độ phụ cấp đặc thù ưu đãi y tế cán bộ viên chức Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 47/2010/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY; CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CỦA CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;
Căn cứ Công văn số 218/HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Thường trực HĐND Thành phố về việc thống nhất nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức; cán bộ tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội; mức trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại các cơ sở, đơn vị, tổ chức của Thành phố;
Xét đề nghị của Liên Ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố tại Tờ trình Liên Ngành số 1203/TTr-LN:LĐTBXH-TC-KHĐT-CA ngày 03 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy như sau:

1.1. Phụ cấp thu hút đặc thù:

a. Đối với các Trung tâm đóng ở tỉnh ngoài hoặc cách xa trung tâm Thành phố 50 km trở lên:

- Mức phụ cấp 1.000.000 đ/người/tháng: áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm nhiệm vụ trực tiếp điều trị cai nghiện, chữa trị cho gái mại dâm, nhiễm HIV; Nhân viên bảo vệ, cán bộ quản lý, giáo dục; Cán bộ quản lý nhà ăn, quản lý lao động sản xuất và cán bộ khác trực tiếp tiếp xúc với đối tượng.

- Mức phụ cấp 900.000 đ/người/tháng: áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý hành chính, không trực tiếp tiếp xúc với đối tượng.

b. Đối với các Trung tâm còn lại đóng trong địa bàn Thành phố:

- Mức phụ cấp 900.000 đ/người/tháng: áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm nhiệm vụ trực tiếp điều trị cai nghiện, chữa trị cho gái mại dâm, nhiễm HIV; Nhân viên bảo vệ, cán bộ quản lý, giáo dục; Cán bộ quản lý nhà ăn, quản lý lao động sản xuất và cán bộ khác trực tiếp tiếp xúc với đối tượng.

- Mức phụ cấp 800.000 đ/người/tháng: áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý hành chính, không trực tiếp tiếp xúc với đối tượng.

1.2. Phụ cấp ưu đãi y tế, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý: thực hiện theo quy định của Thông tư Liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Tài chính.

2. Mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội: 500.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Kinh phí quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách Thành phố giao hàng năm cho các đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010 và thay thế Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Thành ủy, TTHĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Ban Tuyên giáo TU; Ban VX-HĐNDTP;
- MTTQ và các đoàn thể TP, Cựu TNXP;
- Phân xã HN, các báo: HNM, KTĐT, ANTĐ;
- Đài PT-TH Hà Nội;
- Công báo Hà Nội;
- CVP, các PVP: Lý Văn Giao, Đỗ Đình Hồng;
- Phòng LĐCSXH, TH, KT;
- Lưu: VT, LĐCSXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2010
Ngày hiệu lực01/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýHoàng Mạnh Hiển
       Ngày ban hành22/09/2010
       Ngày hiệu lực01/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 47/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức