Quyết định 47/2014/QĐ-UBND

Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 91/2011/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia, Khu vực quốc gia, cấp tỉnh và giải thưởng do tỉnh quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi 91/2011/QĐ-UBND thưởng thành tích cao kỳ thi Quốc tế Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 6 ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2011/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 191/TTr-SNV ngày 6/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 Điều 5 Quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, cấp tỉnh và các giải thưởng do tỉnh quy định ban hành kèm theo Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Học viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia (do các Bộ và cơ quan ngang Bộ chủ trì tổ chức):

a) Mức thưởng đối với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

- Giải nhất: Thưởng 10 lần;

- Giải nhì: Thưởng 7 lần;

- Giải ba: Thưởng 5 lần;

- Giải khuyến khích: Thưởng 2 lần

b) Mức thưởng đối với kỳ thi quốc gia trong lĩnh vực Y tế, Dạy nghề:

- Giải nhất: Thưởng 6 lần;

- Giải nhì: Thưởng 4 lần;

- Giải ba: Thưởng 3 lần;

- Giải khuyến khích: Thưởng 2 lần”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 5 như sau:

“6. Mức thưởng đối với học sinh thi đậu đại học đạt điểm cao:

a) Thưởng 8 lần đối với mức điểm của các khối thi:

- Các Khối A, B: ≥ 27 điểm;

- Các Khối C, N, H, S, R: ≥ 24 điểm;

- Các Khối D, M: ≥ 25 điểm;

- Các Khối A1, T, V, K: ≥ 26 điểm.

Cả 3 môn thi đều tính điểm hệ số 1; tất cả các khối thi đều không tính điểm ưu tiên.

b) Mức thưởng này áp dụng đối với học sinh thi Đại học lần đầu. Nếu học sinh nào thi hai khối thi đều đạt mức điểm theo quy định trên thì chỉ được khen thưởng một lần cho một khối thi".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị liên quan chịu trách thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban TĐKT TW (b/c);
- Cục Ktra Văn bản, Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An;
- Các PVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐ, VX, TTCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lệ Thanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 47/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/08/2014
Ngày hiệu lực 16/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi 91/2011/QĐ-UBND thưởng thành tích cao kỳ thi Quốc tế Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi 91/2011/QĐ-UBND thưởng thành tích cao kỳ thi Quốc tế Nghệ An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 47/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Đinh Thị Lệ Thanh
Ngày ban hành 06/08/2014
Ngày hiệu lực 16/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi 91/2011/QĐ-UBND thưởng thành tích cao kỳ thi Quốc tế Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi 91/2011/QĐ-UBND thưởng thành tích cao kỳ thi Quốc tế Nghệ An

  • 06/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực