Quyết định 47/2015/QĐ-UBND

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2015/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ngân sách địa phương học sinh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ĐANG THEO HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh;

Thực hiện Công văn số 1439/HĐND-KTXH ngày 02/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với đối tượng là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: Bằng 3% mức đóng/người.

3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh thực hiện lập danh sách và thu tiền đóng bảo hiểm y tế phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên và chuyển nộp vào quỹ bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương rà soát và lập danh sách người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách này để cán bộ và nhân dân tại địa phương biết, thực hiện.

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách những người là học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tại địa phương nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho những người thuộc các đối tượng nêu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Bình Thuận;
- Đài Phát thanh Truyền hình;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VXDL. Bùi Vy

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2015/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ngân sách địa phương học sinh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2015/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ngân sách địa phương học sinh Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành12/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47/2015/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ngân sách địa phương học sinh Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2015/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ngân sách địa phương học sinh Bình Thuận

            • 12/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực