Quyết định 47/2016/QĐ-UBND

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2016/QĐ-UBND mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền bố trí nhà tái định cư Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘ
I

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ TỰ LO TÁI ĐỊNH CƯ BẰNG TIỀN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BỐ TRÍ NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hi đất;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, h trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 455/HĐND-KTNS ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư;

Xét Tờ trình s 4719/TTrLN: TC-XD-TN&MT-BCĐGPMBTP-CTHN ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường - Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố - Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt mức h trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được b trí nhà tái định cư; Báo cáo thẩm định số 1655/STP-VBPQ ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ cho các đối tượng tự lo tái định cư bằng tiền đối với các dự án có chính sách bố trí nhà tái định cư trên địa bàn thành phố là 6.800.000 đ/m2 (sáu triệu tám trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

Điều 2. Mức hỗ trợ trên áp dụng cho các trường hợp bị thu hồi đất đủ điều kiện được bố trí nhà tái định cư theo quy định.

Trường hp các hộ gia đình, cá nhân phải mua nhà tái định cư theo mức giá bán nhà tái định cư có nhân hệ số thì mức hỗ trợ trên sẽ giảm tương ứng với phn chênh lệch giữa giá bán nhà tái định cư theo quy định của UBND Thành phố và giá bán nhà tái định cư mà các hộ phải nộp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế khoản 1 Điều 28 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND Thành phố Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với những dự án, hạng mục đã hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quyết định này.

Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, htrợ, tái định cư nhưng chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng theo quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Bộ Tư pháp;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VP UBND TP: các PCVP.
Các phòng: KT, ĐT, KGVX, TKBT, TH;
- Báo Hà Nội mới, Báo KTĐT;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu VT, KTc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2016
Ngày hiệu lực18/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2016/QĐ-UBND mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền bố trí nhà tái định cư Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2016/QĐ-UBND mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền bố trí nhà tái định cư Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành08/11/2016
       Ngày hiệu lực18/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2016/QĐ-UBND mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền bố trí nhà tái định cư Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2016/QĐ-UBND mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền bố trí nhà tái định cư Hà Nội

           • 08/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực