Quyết định 47/2017/QĐ-UBND

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 19/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2017/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2018.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 387/TTr-SKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 nguồn vốn ngân sách địa phương cho các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố như sau:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư: 2.137,09 tỷ đồng, gồm các nguồn:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 687,09 tỷ đồng, trong đó:

Ngân sách địa phương: 547,09 tỷ đồng;

Nguồn thu tiền sử dụng đất: 140 tỷ đồng.

b) Vốn xổ số kiến thiết: 1.450,00 tỷ đồng.

2. Phân cấp quản lý như sau:

a) Tỉnh quản lý: 1.206,140 tỷ đồng, chiếm 56% tổng kế hoạch vốn.

b) Cấp huyện quản lý: 930,950 tỷ đồng, chiếm 44% tổng kế hoạch vốn, trong đó: tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 634 tỷ đồng, cân đối ngân sách huyện là 296,950 tỷ đồng (bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất: 140 t đồng).

ính kèm phụ lục)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao quản lý vốn sử dụng chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-B
Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- TT.T
U, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Nh
ư Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.VPUBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýDương Văn Thắng
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2018

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2018