Quyết định 47/2017/QĐ-UBND

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định về mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định mức trần chi phí chứng thực hành chính tư pháp Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN CHI PHÍ CHỨNG THỰC, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c khoản 3 Điều 15 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bn sao từ s gốc, chng thực bn sao từ bn chính, chng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 08 tháng 6 năm 2017; giải trình tại Công văn số 658/STP-HCTP ngày 14 tháng 8 năm 2017 và Công văn s 983/STP-HCTP ngày 23 tháng 8 năm 2017 của S Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần chi phí chng thực, hành chính pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có bảng giá kèm theo).

Điều 2. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh.

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đánh máy, sao chụp, dịch giy tờ, văn bản và các việc khác khi có yêu cầu liên quan đến chứng thực, hành chính tư pháp.

2. Phạm vi điều chỉnh:

a) Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chng thực và hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh:

b) Tchức, cá nhân có yêu cầu chứng thực, hành chính tư pháp;

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp được quy định tại Quyết định này là mức thu tối đa; các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định mức thu, nhưng không được vượt quá mức trần quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Các khoản thu từ việc đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ văn bản và các việc khác liên quan đến hoạt động chứng thực, hành chính tư pháp được quản lý, sử dụng đđắp các chi phí thực hiện công việc này của cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chtịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 5;
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp
;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
HĐND tnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ch
tịch và các PCT ND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
-
y ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tnh; Cng TTĐT tnh;
- Công báo tnh Kon Tum;
- Lưu: VT-N
C2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Xuân Lâm

 

BẢNG GIÁ

MỨC TRN CHI PHÍ CHỨNG THC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

NỘI DUNG

MỨC TRN CHI PHÍ

I

ĐÁNH MÁY HỢP ĐNG, GIAO DỊCH.

 

1

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh doanh

250.000 đồng/hợp đồng

2

Văn bản thỏa thuận phân chia di sn, văn bản khai nhận di sn.

100.000 đồng/văn bản

3

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyn sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

50.000 đồng/hợp đồng

Hợp đồng chuyn nhưng, tặng cho quyn sử dụng đất có tài sn gn liền với đất, góp vốn bng quyền sdụng đất có tài sản gắn liền với đt.

50.000 đồng/hợp đồng

Hp đồng chuyn đi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

50.000 đồng/hợp đồng

Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vn bng tài sn khác.

50.000 đồng/hợp đồng

Hợp đồng thế chp tài sn, cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sn.

50.000 đồng/hợp đồng

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sn.

50.000 đồng/hợp đồng

Hợp đồng vay tiền.

80.000 đồng/hợp đồng

Văn bản thỏa thuận về tài sn của vợ chồng.

80.000 đồng/văn bản

4

Di chúc.

40.000 đồng/văn bn

Hp đồng ủy quyền.

40.000 đồng/hợp đồng

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ôtô.

40.000 đồng/hợp đồng

Hợp đồng hủy bhợp đồng, giao dịch.

40.000 đồng/hợp đồng

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, hợp đng, giao dịch.

40.000 đồng/hợp đồng

5

Văn băn từ chi nhận di sản.

25.000 đồng/văn bản

6

Giấy ủy quyn.

30.000 đồng/giấy

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy.

40.000 đồng/hợp đồng

7

Hợp đồng, giao dịch khác.

160.000 đồng/hợp đồng

II

ĐÁNH MÁY, SAO CHỤP VĂN BN

 

1

Thù lao đánh máy văn bản (trang A4)

5.000 đồng/trang

2

Thù lao sao chụp văn bản (trang A4)

500 đồng/trang

3

Thù lao sao chụp văn bản (trang A3)

1000 đồng/trang

III

DỊCH GIẤY TỜ, VĂN BẢN

 

1

Dch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam

120.000 đồng/trang

2

Dịch từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài

150.000 đồng/trang

IV

CÁC VIỆC KHÁC CÓ LIÊN QUAN

 

I

Công b di chúc

80.000 đồng/trường hợp

2

Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế

120.000 đồng/ln

3

Sao lục hồ sơ lưu tr theo quy định

40.000 đồng/hồ sơ/1 lần

4

Các việc khác

40.000 đồng/việc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định mức trần chi phí chứng thực hành chính tư pháp Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định mức trần chi phí chứng thực hành chính tư pháp Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành22/09/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định mức trần chi phí chứng thực hành chính tư pháp Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định mức trần chi phí chứng thực hành chính tư pháp Kon Tum

            • 22/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực