Quyết định 47/2017/QĐ-UBND

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực tại Quyết định 46/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định ngưng hiệu lực 46/2017/QĐ-UBND Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2017/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V NGƯNG HIỆU LỰC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2017/QĐ-UBND NGÀY 30/11/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất; số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 334/TTr-STN&MT ngày 27 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngưng hiệu lực tại Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh do sơ suất của chuyên viên trong việc trình ký Quyết định khi chưa có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định khác thay thế theo thủ tục quy định).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, TP, XD, TN&MT, Cục KTVP-B
Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND, ĐĐBQH tỉnh, UBMD tỉnh;
- Như điều 7;
- Website Hà Nam;
- LĐVP(5), các CV;
- Lưu VT, TN&MT.
MLD/12-2017/DD/QĐ/
193

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định ngưng hiệu lực 46/2017/QĐ-UBND Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định ngưng hiệu lực 46/2017/QĐ-UBND Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành06/12/2017
       Ngày hiệu lực06/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định ngưng hiệu lực 46/2017/QĐ-UBND Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định ngưng hiệu lực 46/2017/QĐ-UBND Hà Nam

           • 06/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực