Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2019/QĐ-UBND đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2016/QĐ-UBND NGÀY 22/7/2016 CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Sửa đổi tên Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND như sau “Quyết định ban hành quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

2. Sửa đổi Điều 1, Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND như sau: “Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tnh Hải Dương”.

3. Sửa đổi tên Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND: Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. Bãi bỏ khoản 2, Điều 1 và khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND .

5. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND như sau: “2. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hp, báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ đầu tư các dự án và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; (để b
áo cáo)
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính; (để b
áo cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; (để b
áo cáo)
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh; (để báo cáo)
- Đoàn đại biểu quốc hội t
nh; (để báo cáo)
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND t
nh;
- UBND cấp xã (do UBND cấp huyện sao g
i);
- TT Công nghệ thông tin -VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT,
Khanh (60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2019/QĐ-UBND đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2019/QĐ-UBND đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành08/11/2019
       Ngày hiệu lực20/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2019/QĐ-UBND đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2019/QĐ-UBND đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hải Dương

           • 08/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực