Quyết định 47/2021/QĐ-UBND

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2021/QĐ-UBND chức năng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2021/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tinh theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế.

3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Chi cục.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiếu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về an toàn thực phẩm.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hậu kiểm, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, điều tra, xác minh và khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

7. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.

8. Thực hiện thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý, tham mưu xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

9. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

10. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; xây dựng cơ sở dữ liệu; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

12. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATTP theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra.

2) Người đứng đầu, cấp phó của người đúng đầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gồm Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

3. Biên chế và số lượng người làm việc:

a) Biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là biên chế hành chính, được xác định theo vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm của công tác An toàn vệ sinh thực phẩm của địa phương và nằm trong tổng biên chế của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật;

b) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2021.

2. Bãi bỏ Điều 2, Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế Hà Giang.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP, CVNCTH;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công an tỉnh;
- Toà án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin-Công báo;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2021
Ngày hiệu lực10/12/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(10/12/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2021/QĐ-UBND chức năng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2021/QĐ-UBND chức năng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành30/11/2021
        Ngày hiệu lực10/12/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (10/12/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 47/2021/QĐ-UBND chức năng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2021/QĐ-UBND chức năng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang

              • 30/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/12/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực