Quyết định 47/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2023/QĐ-UBND sửa đổi quản lý hoạt động Đo đạc Bản đồ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2023/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 03 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2022/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 547/TTr-STNMT ngày 25 tháng 9 năm 2023 ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 7 Quy định về quản lý hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ- UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 7 Quy định về quản lý hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 7 như sau:

“a) Nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính các xã, phường, thị trấn

Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Thiết kế kỹ thuật - dự toán trước khi trình cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 như sau:

“a) Các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ khác do các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư, có sử dụng ngân sách nhà nước

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến thẩm định về giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý; căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý thực hiện thẩm định dự toán theo quy định.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 như sau:

“a) Các nhiệm vụ đo đạc bản đồ địa chính, đo đạc và bản đồ khác do các sở, ban, ngành làm chủ đầu tư, có sử dụng ngân sách nhà nước thì cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi công đo đạc và bản đồ.

Các nhiệm vụ đo chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính, đo chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác có sử dụng ngân sách nhà nước thì Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi công trên cơ sở nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ khác có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt hoặc chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi công đo đạc và bản đồ theo ủy quyền của cơ quan quyết định đầu tư.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc và Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh;
- Cục Thi án dân sự tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh KTN;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTNS, THNC, Ban TCD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(10/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2023/QĐ-UBND sửa đổi quản lý hoạt động Đo đạc Bản đồ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2023/QĐ-UBND sửa đổi quản lý hoạt động Đo đạc Bản đồ Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Phi
        Ngày ban hành03/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (10/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 47/2023/QĐ-UBND sửa đổi quản lý hoạt động Đo đạc Bản đồ Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2023/QĐ-UBND sửa đổi quản lý hoạt động Đo đạc Bản đồ Đồng Nai

              • 03/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực