Quyết định 47/QĐ-HĐTVTTHC

Quyết định 47/QĐ-HĐTVTTHC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/QĐ-HĐTVTTHC phê duyệt Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm


HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/QĐ-HĐTVTTHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ Thư ký và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011
Ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-HĐTVTTHC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Chủ trì

Phối hợp

Kết quả hoạt động

I

Kiện toàn Hội đồng tư vấn và bộ máy giúp việc

1

Xây dựng kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của HĐTV

Tháng 7

Phó Chủ tịch thường trực HĐTV

 

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng phê duyệt kế hoạch hoạt động của HĐTV

2

Tổ chức họp HĐTV kết hợp Lễ ra mắt HĐTV

Tháng 7

Chủ tịch HĐTV

Cục KSTTHC

Họp HĐTV lần đầu kết hợp Lễ ra mắt (được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông)

3

Xây dựng dự toán ngân sách hoạt động của HĐTV

Tháng 7

Phó Chủ tịch thường trực HĐTV

Cục KSTTHC

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt dự toán ngân sách của HĐTV

4

Xây dựng kế hoạch hoạt động của từng thành viên trên cơ sở kế hoạch hoạt động chung của HĐTV

Tháng 7

Thành viên HĐTV

 

Kế hoạch hoạt động của từng thành viên (24) (trên cơ sở phân công cụ thể và các thành viên chủ trì đề xuất các nội dung thực hiện), bao gồm các nội dung chính sau

 

 

 

 

 

- Thu thập ý kiến về các TTHC sẽ rà soát thông qua các hình thức như khảo sát, tổ chức gặp mặt người dân/doanh nghiệp;

 

 

 

 

 

- Thành lập các nhóm công tác,

 

 

 

 

 

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC;

 

 

 

 

 

- Xác định các TTHC và nhóm vấn đề về TTHC tập trung rà soát trong năm 2011 và các năm tiếp theo (nếu có); tổ chức rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa;

 

 

 

 

 

- Các hình thức truyền thông hỗ trợ cho hoạt động cải cách TTHC.

5

- Thành lập nhóm công tác do các thành viên HĐTV trực tiếp chỉ đạo.

Tháng 7 - Tháng 8

Thành viên HĐTV

 

Các nhóm công tác theo từng lĩnh vực rà soát được thành lập (thành viên chủ chốt là các chuyên gia được huy động từ cơ quan nơi thành viên HĐTV công tác, trưởng nhóm công tác do thành viên HĐTV thành lập nhóm chỉ định)

6

- Xây dựng tài liệu giới thiệu về HĐTV

Tháng 7 - Tháng 8

Phó Chủ tịch thường trực HĐTV

Cục KSTTHC

Tài liệu giới thiệu về HĐTV (tiếng Việt - tiếng Anh), gồm:

 

 

 

 

 

- Giới thiệu về HĐTV;

 

 

 

 

 

- Giới thiệu chung về kiểm soát TTHC

7

Xây dựng tài liệu nghiệp vụ cho các nhóm công tác

Tháng 7 - Tháng 8

Phó Chủ tịch thường trực HĐTV

Cục KSTTHC

Bộ tài liệu tập huấn bao gồm:

- Hướng dẫn tra cứu và kiểm tra TTHC trên CSDL quốc gia

- Cách thức tập hợp, xứ lý phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính

- Hướng dẫn rà soát theo biểu mẫu

- Hướng dẫn về tính toán chi phí tuân thủ

- Hướng dẫn về đánh giá tác động chính sách

8

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Tổ thư ký và các nhóm công tác, gồm:

Tháng 8- tháng 9

Phó Chủ tịch thường trực HĐTV

Cục KSTTHC

- Tổ chức tập huấn tập trung, 01 cuộc tại Hà Nội, 01 cuộc tại TP Hồ Chí Mình cho tổng số 1 khoảng 100 người.

 

- Giới thiệu về HĐTV

 

- Hướng dẫn các nội dung theo tài liệu tập huấn đã xây dựng .

II

Hoạt động chuyên môn

9

Tập hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính về cơ chế, chính sách, TTHC, thu thập bằng chứng thực tế về khó khăn, vướng mắc khi tuân thủ các quy định này, đề xuất phương án giải quyết

Tháng 7 - Tháng 12

Thành viên HĐTV

 

Báo cáo tổng hợp (định kỳ hàng tháng) về các khó khăn, vướng mắc đối với các quy định hành chính về cơ chế, chính sách, TTHC và đề xuất phương án giải quyết gửi Cục KSTTHC.

10

Xem xét TTHC, văn bản về TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC và TTHC được niêm yết tại nơi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức để phát hiện những TTHC mà các Bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời công bố công khai, công bố thiếu chính xác cũng như sự khác biệt giữa TTHC được công khai tại nơi niêm yết với TTHC trong CSDL quốc gia

Tháng 7 - Tháng 12

Thành viên HĐTV

 

ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi Cục KSTTHC.

11

Giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC

Tháng 7 - Tháng 12

Phó Chủ tịch HĐTV

 

Báo cáo đánh giá của HĐTV về tình thực thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các bộ, ngành, địa phương gửi Cục KSTTHC

12

Tham gia đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC theo đề nghị của Cục KSTTHC, VPCP

Tháng 7 - Tháng 12

Thành viên HĐTV

 

ý kiến tham gia băng văn bản được gửi lại cho Cục KSTTHC

13

Cử chuyên gia tham gia các buổi họp tham vấn của Cục KSTTHC đối với quy định về TTHC đã ban hành hoặc dự kiến ban hành

Tháng 7 - Tháng 12

Thành viên HĐTV

 

Cử chuyên gia tham gia các buổi họp tham vấn

14

Tổ chức nghiên cứu, rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa những TTHC đã lựa chọn theo kế hoạch

Tháng 7 - Tháng 12

Thành viên HĐTV

 

- Tổ chức các buổi họp, hội thảo phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC hoặc rà soát TTHC;

- Báo cáo đề xuất sáng kiến cải cách TTHC hoặc kiến nghị đơn giản hóa TTHC (kèm theo Biểu mẫu rà soát và Báo cáo rà soát) gửi Cục KSTTHC và Tổ thư ký HĐTV để tập hợp chung.

III

Hoạt động truyền thông

15

Xây dựng kế hoạch và chương trình phối hợp truyền thông với các Hiệp hội/tổ chức

Tháng 7 - Tháng 8

Phó Chủ tịch thường trực HĐTV

Thành viên HĐTV

Kế hoạch truyền thông 6 tháng cuối năm 2011 của HĐTV

16

Tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2011 của HĐTV

Tháng 7 - Tháng 12

Phó Chủ tịch thường trực HĐTV

Thành viên HĐTV

- Xây dựng chương trình truyền hình

- Tổ chức họp báo

- Xây dựng và xuất bản 01 ấn phẩm về hoạt động của HĐTV

17

Cập nhật thông tin về hoạt động của HĐTV trên trang tin thutuchanhchinh.vn

Tháng 7 - Tháng 12

Phó Chủ tịch thường trực HĐTV

Thành viên HĐTV

Định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất theo sự kiện.

18

Phối hợp với Cục KSTTHC xây dựng bản tin hàng quý

Tháng 7 - Tháng 12

Phó Chủ tịch thường trực HDTV

Cục KSTTHC

2 bản tin quý trong 6 tháng cuối năm 2011

19

Tạo kết nối với các trang tin của các Hiệp hội/tổ chức thành viên HĐTV

Tháng 7 - Tháng 12

Thành viên HĐTV

 

Kết nối 2 chiều

IV

Các hoạt động khác

20

Họp định kỳ HĐTV

Tháng 7 - Tháng 12

Chủ tịch HĐTV

 

Họp hàng quý

21

Báo cáo hoạt động của HTĐTV

Tháng 7 - Tháng 12

Phó Chủ tịch thường trực

 

Báo cáo hàng quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/QĐ-HĐTVTTHC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/QĐ-HĐTVTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2011
Ngày hiệu lực11/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/QĐ-HĐTVTTHC

Lược đồ Quyết định 47/QĐ-HĐTVTTHC phê duyệt Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/QĐ-HĐTVTTHC phê duyệt Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/QĐ-HĐTVTTHC
        Cơ quan ban hànhHội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/07/2011
        Ngày hiệu lực11/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47/QĐ-HĐTVTTHC phê duyệt Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/QĐ-HĐTVTTHC phê duyệt Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm

            • 11/07/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực