Quyết định 471/QĐ-UBND

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 471/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 471/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KHOẠCH TUYỂN SINH VÀO LP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHTHÔNG NĂM HỌC 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyn sinh trung học phổ thông; được sửa đổi, bsung bởi Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học ph thông chuyên; được sa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 296/TTr-SGDĐT ngày 25/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyn sinh vào lp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc: SGiáo dục và Đào tạo, Công an tnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh; Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng; Chtịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH VÀO LP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHTHÔNG NĂM HỌC 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo điều kiện thuận lợi và giảm áp lực thi cử cho học sinh trong việc tuyển sinh vào lớp 10; thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở (THCS);

2. Đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng đối với công tác tuyển sinh.

II. TUYN SINH VÀO TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

a) Đối tượng: Là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông (THPT) và trường phthông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THCS tại tỉnh Lâm Đồng hoặc có hộ khẩu tại tỉnh Lâm Đồng.

2. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên:

a) Tuyển thẳng các đối tượng sau:

- Học sinh tốt nghiệp THCS tại trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT);

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật (có giấy xác nhận khuyết tật theo Quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019);

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

b) Chế độ ưu tiên: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGĐĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phương thức và địa bàn tuyển sinh:

a) Xét tuyển theo địa bàn (cấp xã, thôn) đối với các trường sau đây:

- Huyện Lạc Dương: Các Trường THPT: Langbiang, Đạ Sar.

- Huyện Đam Rông: Các Trường THPT: Đạ Tông, Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng.

- Huyện Đạ Huoai: Các Trường THPT: Đạ Huoai, thị trấn Đạm Ri.

- Huyện Đạ Tẻh: Các Trường THPT: Đạ Tẻh, Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh.

- Huyện Cát Tiên: Các Trường THPT: Cát Tiên, Gia Viễn, Quang Trung.

- Huyện Di Linh: Các Trường THPT: Di Linh, Trường Chinh, Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Viết Xuân, Phan Bội Châu.

- Huyện Đức Trọng: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Huyện Lâm Hà: Các Trường THPT: Huỳnh Thúc Kháng, Thăng Long, Lê Quý Đôn - Lâm Hà.

- Huyện Bảo Lâm: Các Trường THPT: Bảo Lâm, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Bc.

- Thành phố Đà Lạt: Các Trường THPT: Tà Nung, Xuân Trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo quy định địa bàn tuyển sinh vào các trường nêu trên và cho phép một số trường được tuyển sinh tại các vùng giáp ranh giữa các huyện, thành phố liền kề.

b) Xét tuyển theo nguyện vọng: Các trường THPT còn lại.

Học sinh được đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn huyện, thành phố theo 02 nguyện vọng:

- Nguyện vọng 01: 01 trường THPT;

- Nguyện vọng 02: 01 trường THPT khác trên cùng địa bàn tuyển sinh (cấp huyện).

4. Điểm xét tuyển:

a) Tính theo kết quả rèn luyện và học tập các lp 6, 7, 8, 9 ở cấp THCS của học sinh, cụ thể như sau:

- Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10 điểm.

- Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9 điểm.

- Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8 điểm.

- Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7 điểm.

- Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6 điểm.

- Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

b) Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: Điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS và điểm cộng cho đối tượng ưu tiên.

c) Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình cao hơn; tổng đim trung bình cả năm lớp 9 của môn Toán và môn Ngữ văn cao hơn.

d) Đối với các trường THPT tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển theo nguyện vọng, việc xét tuyển nguyện vọng quy định như sau: Đối với nguyện vọng 2 lấy điểm chuẩn cao hơn điểm chuẩn của nguyện vọng 1 tối thiu là 01 điểm và tối đa là 02 điểm.

III. TUYN SINH VÀO TRƯỜNG CHUYÊN

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Theo quy định tại Mục 1 phần II và các điều kiện sau:

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

2. Địa bàn tuyển sinh:

a) Trường THPT chuyên Bảo Lộc tuyển sinh trên địa bàn các huyện: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc.

b) Trường THPT chuyên Thăng Long tuyển sinh trên địa bàn các huyện: Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Riêng môn Địa lý, Lịch sử và Tiếng Pháp tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Tuyn sinh các lớp chuyên và đăng ký dự thi:

a) Trường THPT chuyên Thăng Long tuyển sinh các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

b) Trường THPT chuyên Bảo Lộc tuyn sinh các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh.

c) Đăng ký nguyện vọng dự thi: Căn cứ vào khả năng học tập và lịch thi các môn chuyên, mỗi học sinh được đăng ký dự thi tối đa 02 môn chuyên (theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng lần lượt là 1 và 2).

4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển sinh vào trường chuyên theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. TUYN SINH VÀO TRƯỜNG PHTHÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

a) Theo quy định tại Điều 18, 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PT DTNT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Theo quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc làm căn cứ để tuyển sinh vào các trường PT DTNT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm học 2018 -2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Địa bàn tuyển sinh:

a) Trường PT DTNT THCS và THPT liên huyện phía Nam tỉnh tuyển sinh trên địa bàn các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.

b) Trường PT DTNT THPT tỉnh tuyển sinh trên địa bàn các huyện: Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt.

c) Đi với thí sinh tốt nghiệp THCS tại các trường PT DTNT cấp huyện không trúng tuyển vào lp 10 tại các trường PT DTNT tỉnh, sẽ được tuyển thẳng vào trường THPT trên địa bàn mà học sinh có hộ khẩu thường trú theo quy định.

3. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên:

a) Tuyển thẳng các đối tượng sau:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng dự tuyển đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

b) Chế độ ưu tiên: Thực hiện theo quy định tại điểm b Mục 2 phần II.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

- Học sinh thuộc diện tuyển thẳng.

- Học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp THCS tại các trường PT DTNT cấp huyện.

- Các trường hp còn lại.

5. Điểm xét tuyển: Theo quy định tại điểm a, điểm b Mục 4 phần II.

6. Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ thứ tự ưu tiên xét tuyển và điểm xét tuyn của học sinh, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hp chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh đim xét tuyn bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Tổng điểm trung bình cả năm học lp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình cao hơn; tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của môn Toán và môn Ngữ văn cao hơn.

VI. TCHỨC THC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Căn cứ quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động chuẩn bị và triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, đảm bảo tổ chức tuyển sinh chu đáo, an toàn và đúng quy chế;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền trong giáo viên, học sinh, phụ huynh và toàn xã hội về những quy định trong công tác tuyển sinh vào lớp 10;

- Thành lập các Hội đồng tuyển sinh theo thm quyền quy định;

- Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các trường tổ chức tuyển sinh theo quy định;

- Phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường.

2. Công an tỉnh: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, bí mật tại các Hội đồng tuyển sinh theo quy định.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi cho nhân dân và thí sinh biết các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh.

4. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS phối hp với các trường THPT trên địa bàn chun bị các điều kiện để triển khai tốt công tác tuyển sinh vào lp 10 năm học 2020 - 2021./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 471/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu471/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2020
Ngày hiệu lực12/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(14/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 471/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 471/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 471/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu471/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành12/03/2020
        Ngày hiệu lực12/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (14/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 471/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 471/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông Lâm Đồng

              • 12/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực