Quyết định 4715/QĐ-UBND

Quyết định 4715/QĐ-UBND năm 2013 quy chế phối hợp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hành lang bảo vệ ống cấp nước trên đường Song hành Quốc lộ 22 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4715/QĐ-UBND 2013 quản lý hạ tầng kỹ thuật ống cấp nước Song hành Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4715/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ ỐNG CẤP NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 572/TTr-SGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy chế phối hợp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hành lang bảo vệ ống cấp nước trên đường Song hành Quốc lộ 22.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Thủ trưởng các Sở ban ngành thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Trách nhiệm hữu hạn, Giám đốc Viễn thông thành phố, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng công cộng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Thường trực UBND.TP;
- Ủy ban MTTQVN.TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-HS) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG HÀNH LANG BẢO VỆ ỐNG CẤP NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4715/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong hành lang an toàn của các đường ống cấp nước trên tuyến đường Song hành Quốc lộ 22 (đoạn từ Nhà máy nước Tân Hiệp đến kênh Tham Lương), qua địa phận huyện Hóc Môn và quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng điều chỉnh của Quy chế này gồm các cơ quan, đơn vị quản lý hoặc được phân cấp, giao trách nhiệm quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong hành lang an toàn của các đường ống nước trên tuyến đường Song hành Quốc lộ 22 (đoạn từ Nhà máy nước Tân Hiệp đến kênh Tham Lương), qua địa phận huyện Hóc Môn và quận 12, thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là đường Song hành Quốc lộ 22).

Điều 2. Mục đích

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định về nguyên tắc trao đổi, cung cấp thông tin, trách nhiệm và phương thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý hoặc được phân cấp, giao trách nhiệm quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên đường Song hành Quốc lộ 22 như: Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận 12, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, các ban, ngành về sau có xây dựng phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật trên đường Song hành Quốc lộ 22 (viễn thông, điện lực...) và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong hành lang an toàn đường ống cấp nước trên tuyến đường Song hành Quốc lộ 22.

2. Đảm bảo an toàn cho các đường ống cấp nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong đường Song hành Quốc lộ 22.

3. Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tạo các tuyến ống cấp nước trong đường Song hành Quốc lộ 22.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công trình hạ tầng kỹ thuật: bao gồm các công trình giao thông (mặt đường), vỉa hè, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin-viễn thông, chiếu sáng, cây xanh và các công trình khác.

2. Đường Song hành Quốc lộ 22: được xây dựng nằm hoàn toàn trong phạm vi hành lang an toàn bảo vệ các đường ống cấp nước D1500, D1800 và D2000 do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý (hành lang bảo vệ ống nước là phạm vi phần đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xây dựng tuyến ống theo Quyết định số 3846/QĐ-UB ngày 20 tháng 9 năm 2002).

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan tham gia quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật và theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Bảo đảm an toàn và điều kiện khai thác bình thường cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt đảm bảo an toàn đối với các đường ống cấp nước.

3. Khi một cơ quan có đề nghị phối hợp thì cơ quan được đề nghị triển khai thực hiện kịp thời, đúng nội dung để đạt được hiệu quả phối hợp.

4. Tôn trọng và tiếp thu ý kiến của các bên liên quan và đảm bảo tính khách quan trong quá trình phối hợp.

Điều 5. Phương thức phối hợp

Tùy thuộc vào quy mô và mức độ quan trọng của công tác, việc phối hợp có thể thực hiện theo các phương thức sau:

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bản, fax, điện thoại (trường hợp khẩn cấp).

2. Tổ chức họp.

3. Khảo sát, kiểm tra thực tế.

4. Lập tổ công tác chuyên trách cho vụ việc liên quan.

Chương 2.

NỘI DUNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 6. Phối hợp trong công tác quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Cung cấp thông tin, nội dung thực hiện về nâng cấp, sửa chữa công trình, các dự án triển khai nhằm xác định quy mô và phối hợp giải quyết, xử lý kỹ thuật liên quan phù hợp, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho tuyến ống cấp nước.

2. Tổ chức kiểm tra, xử lý và phối hợp xử lý công trình hạ tầng kỹ thuật khi có sự cố xảy ra; khảo sát, theo dõi và đánh giá tình trạng kỹ thuật của công trình và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của đơn vị.

3. Phối hợp giải quyết các trường hợp vi phạm an toàn của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Song hành Quốc lộ 22, đặc biệt là vấn đề an toàn của đường ống cấp nước.

4. Tổ chức kiểm tra, đề xuất phương án tối ưu trong việc sử dụng, khai thác công trình có hiệu quả và hiệu suất cao.

5. Giải quyết, xử lý các vấn đề kỹ thuật các công trình hạ tầng kỹ thuật có ảnh hưởng liên quan theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức quản lý, lắp đặt, điều chỉnh các loại biển báo hiệu, biển báo giao thông cho phù hợp và theo tải trọng cho phép của tuyến đường.

7. Xây dựng và duy trì các mốc bảo vệ hành lang an toàn của tuyến ống cấp nước phù hợp với thực tế hiện trạng.

8. Sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả do thiên tai hoặc các nguyên nhân khác.

9. Tổ chức thực hiện công tác bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định hiện hành.

10. Đề xuất cấp trên giải quyết những vướng mắc trong nhiệm vụ quản lý bảo trì hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp quản lý.

11. Đơn vị quản lý tuyến ống cấp nước được chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đường bộ tạo điều kiện cho các phương tiện chuyên chở vật tư, thiết bị lưu thông trên tuyến đường Song hành Quốc lộ 22 để phục vụ công tác thi công sửa chữa, cải tạo, khắc phục các sự cố liên quan đến đường ống cấp nước theo quy định.

12. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân và các cơ quan chức năng kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện các sự cố hoặc các hành vi xâm phạm đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Song hành Quốc lộ 22.

Điều 7. Phối hợp trong công tác sửa chữa, nâng cấp và phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật.

1. Thống nhất kế hoạch, quy mô nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo việc khai thác sử dụng hiệu quả và không gây ảnh hưởng đến an toàn tuyến ống cấp nước.

2. Tổ chức kiểm tra, khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật khi có sự cố xảy ra hoặc có biểu hiện xảy ra sự cố.

3. Thỏa thuận việc đấu nối, xử lý giao cắt hoặc các trường hợp có tính chất tương tự và phát triển công trình hạ tầng theo đúng quy trình kỹ thuật và quy định hiện hành.

4. Phối hợp trong công tác giải quyết các thiệt hại, ảnh hưởng liên quan trong quá trình khai thác vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chương 3.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Thống nhất chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác phối hợp trong quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đường Song hành Quốc lộ 22.

2. Chủ trì công tác phối hợp giữa các đơn vị có công trình hạ tầng kỹ thuật trong đường Song hành Quốc lộ 22 đảm bảo an toàn cho các tuyến ống cấp nước.

3. Lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng khai thác trên đường Song hành Quốc lộ 22 để các phương tiện lưu thông không gây ảnh hưởng đến sự an toàn của các tuyến ống cấp nước.

4. Chỉ đạo Khu Quản lý giao thông đô thị số 3:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì phần mặt đường, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và hệ thống báo hiệu giao thông theo chức năng nhiệm vụ được Sở Giao thông vận tải giao. Trường hợp cần phải phối hợp xử lý các vấn đề khác (như bể đường ống nước, hư hỏng hệ thống thoát nước...) thì phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xem xét, xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị để có biện pháp khắc phục và xử lý vi phạm (nếu có).

- Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp và các điều kiện đảm bảo khác cho công tác phối hợp.

- Tổng hợp và tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan phối hợp, báo cáo Sở Giao thông vận tải về các vấn đề có ý kiến khác nhau.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo đề xuất hoặc giải trình nội dung liên quan cho Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan có thẩm quyền về tình hình phối hợp theo quy định trong Quy chế này.

5. Tạo điều kiện, hỗ trợ cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khi thực hiện công tác thi công, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các tuyến ống cấp nước thuộc đường Song hành Quốc lộ 22.

Điều 9. Trách nhiệm của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

1. Tham gia các hoạt động phối hợp theo kế hoạch hoặc theo đề nghị, yêu cầu của cơ quan chủ trì phối hợp.

2. Cung cấp các thông tin có liên quan đến công tác cần phối hợp.

3. Có ý kiến kịp thời về vấn đề mà người đại diện được cử phối hợp báo cáo và được quyền bảo lưu ý kiến đối với các vấn đề còn chưa thống nhất.

4. Cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu về công trình thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.

5. Yêu cầu cơ quan chủ trì phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết, phục vụ cho công tác phối hợp.

6. Đề nghị cơ quan chủ trì phối hợp điều chỉnh thời gian phối hợp để đảm bảo chất lượng công tác phối hợp.

7. Yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các công tác liên quan đến tuyến ống cấp nước thuộc đường Song hành Quốc lộ 22.

Điều 10. Trách nhiệm của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

1. Tham gia các hoạt động phối hợp theo kế hoạch hoặc đề nghị, yêu cầu của cơ quan chủ trì phối hợp.

2. Có ý kiến kịp thời về vấn đề mà người đại diện được cử phối hợp báo cáo và được quyền bảo lưu ý kiến đối với các vấn đề còn chưa thống nhất.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống thoát nước theo chức năng quản lý.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn vị quản lý công trình ngầm liên quan trong việc sửa chữa, bảo trì, nâng cấp công trình thoát nước.

5. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp và các điều kiện đảm bảo khác cho công tác phối hợp.

6. Hỗ trợ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên trong công tác xử lý các giao cắt hoặc các sự cố có liên quan đến đường ống cấp nước và cống thoát nước.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận 12 và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

1. Tham gia các hoạt động phối hợp theo kế hoạch hoặc theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Cung cấp thông tin, số liệu về công trình thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.

3. Chỉ đạo các phòng ban chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi như: tự ý đào bới, xây dựng công trình, vật kiến trúc, lều quán kinh doanh...lấn chiếm hành lang hoặc gây ảnh hưởng đến sự an toàn của đường ống cấp nước, hành lang an toàn đường bộ, tự ý mở đường nội bộ cho các phương tiện quá tải vượt ngang ống nước, để phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

4. Chỉ đạo các phòng ban chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi điều khiển phương tiện lưu thông quá tải cho phép của tuyến đường Song hành Quốc lộ 22, xử lý nghiêm các vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông; đồng thời thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị quản lý khi phát hiện các sự cố hoặc các hành vi xâm phạm đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Song hành Quốc lộ 22.

5. Không thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng nhà ở, công trình; các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình, tài sản gắn liền với đất, Giấy phép kinh doanh… cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý vi phạm lộ giới và hành lang an toàn của đường ống cấp nước.

6. Hỗ trợ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên trong công tác tuần tra bảo vệ đường ống cấp nước.

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị có công trình hạ tầng kỹ thuật khác nằm trong phạm vi đường Song hành Quốc lộ 22

1. Tham gia các hoạt động phối hợp theo kế hoạch hoặc theo đề nghị, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan đến công việc cần phối hợp công tác.

3. Cử người đại diện tham gia và hoàn thành công tác phối hợp.

4. Có ý kiến kịp thời về các vấn đề mà người đại diện được cử phối hợp báo cáo và được quyền bảo lưu ý kiến đối với các vấn đề còn chưa thống nhất.

5. Tuân thủ về thời gian góp ý kiến theo yêu cầu của cơ quan chủ trì phối hợp và chịu trách nhiệm về các ý kiến của cơ quan mình.

6. Cung cấp thông tin, số liệu về công trình thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của đơn vị và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu đó.

7. Liên hệ, thông báo kịp thời các trường hợp khi xảy ra sự cố công trình được phân cấp quản lý.

Chương 4.

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ được giao, được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan phối hợp không chấp hành nghiêm túc chế độ, trách nhiệm trong hoạt động phối hợp của Quy chế này sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

2. Đại diện được cử tham gia phối hợp không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Điều 13 sẽ bị cơ quan quản lý xem xét xử lý theo nội quy, quy chế của đơn vị và theo quy định pháp luật.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Thủ trưởng các đơn vị có công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc hành lang đường Song hành Quốc lộ 22 có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và thi hành Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập, cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp; Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4715/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4715/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/08/2013
Ngày hiệu lực 30/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4715/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4715/QĐ-UBND 2013 quản lý hạ tầng kỹ thuật ống cấp nước Song hành Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 4715/QĐ-UBND 2013 quản lý hạ tầng kỹ thuật ống cấp nước Song hành Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4715/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành 30/08/2013
Ngày hiệu lực 30/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4715/QĐ-UBND 2013 quản lý hạ tầng kỹ thuật ống cấp nước Song hành Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4715/QĐ-UBND 2013 quản lý hạ tầng kỹ thuật ống cấp nước Song hành Hồ Chí Minh

  • 30/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực