Quyết định 4715/QĐ-UBND

Quyết định 4715/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4715/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4715/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU CHỢ VĂN THÁNH, QUẬN BÌNH THẠNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh và dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố tại Tờ trình số 006/TTr-HĐĐTLCNĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 về trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6605/TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh do Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư làm Bên mời thầu, nội dung như sau:

I. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

a) Giá tổng mức đầu tư làm thông tin để xác định giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm cam kết thực hiện dự án, xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết tín dụng (khả năng vay) khoảng: 900 tỷ đồng (bao gồm: giá trị tiền bồi thường, hỗ trợ di dời, giá trị dự kiến vốn đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác nếu có).

Giá trị hỗ trợ cho ngân sách thành phố (nếu có) do nhà đầu tư tự tính toán.

b) Nguồn tài chính: nhà đầu tư tự thu xếp các nguồn vốn để thực hiện đầu tư và quản lý dự án.

c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

d) Phương thức áp dụng: một túi hồ sơ.

e) Thời gian tổ chức đấu thầu: căn cứ hồ sơ mời thầu được duyệt, Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố tự xác định thời gian cụ thể cho từng giai đoạn.

g) Loại thỏa thuận: quy định trong hồ sơ mời thầu.

h) Thời gian thực hiện thỏa thuận:

- Thời gian lập dự án: không quá 12 tháng kể từ khi ký Bản thỏa thuận.

- Thời gian xây dựng công trình: không quá 03 năm kể từ khi hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

II. HỒ SƠ MỜI THẦU:

Nội dung Hồ sơ mời thầu được duyệt theo Quyết định này là Hồ sơ mời thầu do Bên mời thầu trình, đã được hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của dự án và quy định hiện hành.

Hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh gồm các nội dung:

1. Chỉ dẫn đối với nhà đầu tư:

Nhà đầu tư trúng thầu phải xây dựng chợ truyền thống phục vụ tái bố trí với quy mô khoảng 1.000m2 trên địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh. Địa điểm cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh công bố.

2. Bảng dữ liệu đấu thầu.

3. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

4. Phạm vi của dự án.

5. Tiến độ thực hiện dự án.

6. Yêu cầu của dự án.

7. Các bản đồ đính kèm.

8. Các biểu mẫu dự thầu:

Mẫu số 1. Thông báo mời thầu

Mẫu số 2. Đơn dự thầu

Mẫu số 3. Báo cáo danh mục các dự án tương tự đã thực hiện

Mẫu số 4. Báo cáo danh mục các dự án tương tự đang thực hiện

Mẫu số 5. Báo cáo năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án, năng lực quản lý dự án của nhà đầu tư

Mẫu số 6. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

Mẫu số 7. Bảo đảm dự thầu

Mẫu số 8. Bảo đảm cam kết thực hiện dự án

Mẫu số 9. Giấy ủy quyền

Mẫu số 10. Thư chào giá tăng thêm

Mẫu số 11. Bảng giá chi tiết

Mẫu số 12. Bản thỏa thuận giữa đại diện cơ quan quản lý Nhà nước và đại diện nhà đầu tư trúng thầu

Mẫu số 13. Cam kết thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng

III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU:

1. Nội dung Tiêu chuẩn đánh giá được nêu chi tiết trong hồ sơ mời thầu.

2. Tiêu chuẩn năng lực kinh nghiệm, năng lực quản lý dự án, năng lực tài chính của các nhà đầu tư được đánh giá theo 02 tiêu thức “đạt” hoặc “không đạt”; thang điểm 100 điểm tương ứng với nội dung các tiêu chuẩn để đánh giá mức đáp ứng các yêu cầu chi tiết của hồ sơ mời thầu.

3. Nhà đầu tư được đề nghị trúng thầu là nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn, có giá đánh giá lớn hơn hoặc bằng giá sàn và có tổng giá trị cam kết hỗ trợ cho ngân sách thành phố lớn nhất.

Trong trường hợp không có nhà đầu tư nào cam kết hỗ trợ, nhà đầu tư được đề nghị trúng thầu là nhà đầu tư có giá đánh giá lớn hơn hoặc bằng giá sàn và có tổng số điểm đánh giá cao nhất.

Hồ sơ mời thầu được phê duyệt sẽ là:

- Căn cứ pháp lý để Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu, theo dõi thực hiện bản thỏa thuận về sau.

- Căn cứ pháp lý để cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Điều 2. Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp và các yêu cầu của dự án trong hồ sơ mời thầu trình duyệt; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh theo đúng quy định hiện hành và nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch -Kiến trúc, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Chủ tịch Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố và Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Tín

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4715/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4715/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo01/11/2007
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4715/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4715/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4715/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4715/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành16/10/2007
        Ngày hiệu lực26/10/2007
        Ngày công báo01/11/2007
        Số công báoSố 64
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4715/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4715/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh

            • 16/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực