Quyết định 472/QĐ-TTr

Quyết định 472/QĐ-TTr năm 2006 về một số mẫu để xử lý đơn thư do Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 472/QĐ-TTr mẫu xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THANH TRA BỘ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 472/QĐ-TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ MẪU ĐỂ XỬ LÝ ĐƠN THƯ

CHÁNH THANH TRA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Quyết định số 21/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải;
Tiếp theo Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 26/2/2001 về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và quản lý văn bản hành chính của Thanh tra Bộ;
Theo đề nghị của Phòng Tổng hợp
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một số mẫu văn bản để xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, bao gồm:

1. Mẫu số 1: Phiếu hướng dẫn người khiếu nại.

2. Mẫu số 2: Phiếu chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải.

3. Mẫu số 3: Phiếu chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, đơn vị không thuộc Bộ Giao thông vận tải.

4. Mẫu số 4: Phiếu chuyển, trả đơn khiếu nại theo Điều 6 Nghị định số: 53/2005/NĐ-CP.

5. Mẫu số 5: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 2. Cán bộ được phân công xử lý đơn thư phải nghiên cứu kỹ đơn thư nhận được, xử lý đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các mẫu quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Trưởng, Phó Trưởng các Phòng và các cán bộ, công chức Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ (P/h);
- Vụ TCCB (P/h);
- Lưu TTr.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Hướng

 

Mẫu số 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THANH TRA BỘ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:             /TTr

Hà Nội, ngày …….. tháng ……năm 200...

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN

(NGƯỜI KHIẾU NẠI)

 

Kính gửi:

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…

Bộ Giao thông vận tải nhận được đơn của ông (bà) ghi ngày…..tháng….  năm 200 …

Tóm tắt nội dung khiếu nại:

………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………….…

Nội dung hướng dẫn: Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo, khiếu nại trên của ông (bà) thuộc thẩm quyền giải quyết của:………………………………………………...………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Bộ Giao thông vận tải chỉ hướng dẫn một lần về khiếu nại nêu trên.

Theo nhiệm vụ Bộ trưởng phân công, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn để ông (bà) đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TTr.

CHÁNH THANH TRA


 

Mẫu số 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THANH TRA BỘ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:             /TTr

Hà Nội, ngày …….. tháng ……năm 200...

 

PHIẾU CHUYỂN ĐƠN TỐ CÁO

(CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GTVT)

 

Kính gửi:

 

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được đơn của ông (bà):………….……………………………….………….…….

ghi ngày…..tháng….  năm 200…

Địa chỉ:

…………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….……

Tóm tắt nội dung tố cáo:

………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….………

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, tố cáo trên thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Thanh tra Bộ đề nghị Thủ trưởng đơn vị xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo (hoặc pháp luật về phòng, chống tham nhũng).

(Ghi chú: Gửi kèm theo Phiếu chuyển bản chính đơn tố cáo)

Đề nghị đơn vị báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) kết quả giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Người tố cáo (thay t/báo);
- Lưu TTr.

CHÁNH THANH TRA


 

Mẫu số 3

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THANH TRA BỘ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:             /TTr

Hà Nội, ngày …….. tháng ……năm 200...

 

PHIẾU CHUYỂN ĐƠN TỐ CÁO

(CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG THUỘC BỘ GTVT)

 

Kính gửi:

……………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………….

Bộ Giao thông vận tải nhận được đơn của ông (bà) …………………………………………………………..…………………………………………………………..…

ghi ngày…....tháng……. năm 200…

Địa chỉ:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tóm tắt nội dung tố cáo:

……………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, tố cáo trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Quý cơ quan.

Theo nhiệm vụ Bộ trưởng phân công, Thanh tra Bộ chuyển tố cáo trên đến Quý cơ quan để xem xét, giải quyết và trả lời người tố cáo theo quy định của pháp luật.

(Ghi chú: Gửi kèm theo Phiếu chuyển bản chính đơn tố cáo)

Đề nghị Quý cơ quan thông báo kết quả giải quyết cho Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ GTVT) để biết, phối hợp./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Người tố cáo (thay t/báo);
- Lưu TTr
.

CHÁNH THANH TRA


 

Mẫu số 4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THANH TRA BỘ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:             /TTr

Hà Nội, ngày …….. tháng ……năm 200...

 

PHIẾU CHUYỂN, TRẢ ĐƠN KHIẾU NẠI

DO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA MẶT TRẬN HOẶC CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ CHUYỂN ĐẾN THEO ĐIỀU 6 NĐ 53/2005/NĐ-CP

Kính gửi:

…………………………………………………………………..………………

…………………………………………..………………………………………

Bộ Giao thông vận tải nhận được Đơn khiếu của ông (bà) ghi ngày…..tháng….  năm 200…

Địa chỉ:

…………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………

Do Quý cơ quan chuyển đến.

Tóm tắt nội dung khiếu nại:

……………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

Lý do: Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo, khiếu nại trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo nhiệm vụ Bộ trưởng phân công, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải xin gửi trả lại và thông báo để Quý cơ quan biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu TTr
.

CHÁNH THANH TRA


 

Mẫu số 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THANH TRA BỘ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:             /TTr

Hà Nội, ngày …….. tháng ……năm 200…

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

Kính gửi:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bộ Giao thông vận tải nhận được đơn của ông (bà) ghi ngày…..tháng….  năm 200…

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo và ý kiến của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày.…tháng….năm 200…, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải thông báo cho ông (bà) về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (hoặc tố cáo) như sau:

Nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……

Ông (bà) phải cung cấp đầy đủ chứng cứ liên quan đến khiếu nại (hoặc tố cáo) khi có yêu cầu; và có quyền, thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo nhiệm vụ Bộ trưởng phân công, Bộ Giao thông vận tải xin thông báo để ông (bà) biết./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- ….(để p/hợp);
- Lưu TTr
.

CHÁNH THANH TRA


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 472/QĐ-TTr

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu472/QĐ-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2006
Ngày hiệu lực29/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 472/QĐ-TTr

Lược đồ Quyết định 472/QĐ-TTr mẫu xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 472/QĐ-TTr mẫu xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu472/QĐ-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Hướng
        Ngày ban hành29/09/2006
        Ngày hiệu lực29/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 472/QĐ-TTr mẫu xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 472/QĐ-TTr mẫu xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo

            • 29/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực