Quyết định 4724/QĐ-UBND

Quyết định 4724/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4724/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 4724/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HÓA KIM ĐỒNG TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biến chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2166/Tr-SVHTT&DL ngày 06/8/2010 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1290/Tr-SNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng:

- Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: Số 19, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Văn hóa Kim Đồng.

1. Vị trí: Trung tâm Văn hóa Kim Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật;

2. Chức năng: Trung tâm Văn hóa Kim Đồng có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ thanh, thiếu niên, nhi đồng của Thủ đô và của cả nước;

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

3.1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch phát triển, kế hoạch tổ chức hoạt động dài hạn, hàng năm của đơn vị và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

3.2. Tổ chức chiếu phim phục vụ thanh, thiếu niên và nhi đồng theo kế hoạch và chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Thủ đô;

3.3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

3.4. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và phân cấp quản lý của UBND thành phố Hà Nội;

3.5. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao và các nguồn thu khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

3.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND Thành phố và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội giao.

4.1. Tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc Trung tâm;

- Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về công tác cán bộ;

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về các mặt hoạt động của Trung tâm khi được yêu cầu;

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đúng các quy định hiện hành của Thành phố về công tác cán bộ;

Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Trung tâm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền phụ trách.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Tổ chức chiếu phim;

- Phòng Khai thác các hoạt động dịch vụ.

4.2. Biên chế: Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, gồm: Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng (theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/10/2000 của Chính phủ) làm việc trong Trung tâm;

- Trước mắt tạm giao: 19 (mười chín) biên chế, bao gồm: 15 biên chế là cán bộ, viên chức và 04 biên chế là lao động hợp đồng;

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội căn cứ quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Văn hóa Kim Đồng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Văn hóa Kim Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Như điều 4;
- Công an Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4724/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2010
Ngày hiệu lực26/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4724/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4724/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4724/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành26/09/2010
        Ngày hiệu lực26/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4724/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4724/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng

         • 26/09/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/09/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực