Quyết định 4730/QĐ-UBND

Quyết định 4730/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực báo chí, lĩnh vực xuất bản - in - phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4730/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí Sở Thông tin Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4730/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN – IN – PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí, lĩnh vực xuất bản – in – phát hành trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 66/TTr-STTTT ngày 12 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực báo chí, lĩnh vực xuất bản – in – phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa (rút ngắn thời gian giải quyết) tại Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này tiến hành cập nhật, điều chỉnh quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, K9, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, LĨNH VỰC XUẤT BẢN – IN – PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4730/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

STT của TTHC được sửa đổi, bổ sung về quy trình nội bộ

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2)

Thời gian giải quyết (ngày)

(3)

Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4)

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(3A)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)

Bộ phận chuyên môn

(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C)

Lãnh đạo cơ quan

(Bước 3: Ký duyệt)

(3D)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

I

Lĩnh vực Báo chí

1

07

(ban hành kèm theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 03/7/2019)

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

15 ngày làm việc

1/2 ngày

Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản: 12 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý: 01 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 10 ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết quả: 01 ngày.

02 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 và Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 05/11/2019

II

Lĩnh vực Xuất bản – in – phát hành

2

12

(ban hành kèm theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 03/7/2019)

Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

12 ngày làm việc

1/2 ngày

Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản : 10 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 09 ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết quả: 0,5 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 và Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 05/11/2019

Tổng cộng: 02 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4730/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4730/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2019
Ngày hiệu lực18/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4730/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4730/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí Sở Thông tin Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4730/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí Sở Thông tin Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4730/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành18/12/2019
       Ngày hiệu lực18/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4730/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí Sở Thông tin Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4730/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí Sở Thông tin Bình Định

          • 18/12/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/12/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực