Quyết định 4731/QĐ-UBND

Quyết định 4731/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4731/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính liên thông Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4731/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1250/TTr-SDL ngày 16 tháng 12 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 05 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Bộ Ngoại giao;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- TT TH-CB, P. HCTC;
- Lưu: VT, KSTT, K12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Kèm theo Quyết định số: 4731/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Qyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Lĩnh vực Hợp tác quốc tế

1

Cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án của cá nhân, tổ chức nước ngoài

06 ngày

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Ngoại vụ

Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

2,5 ngày

Bước 2. Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế phân công thụ lý: ½ ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: ½ ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: ½ ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: ½ ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

03 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, chuyển kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

II. Lĩnh vực Lễ tân

2

Cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh

05 ngày

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Ngoại vụ

Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

2,5 ngày

Bước 2. Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế phân công thụ lý: ½ ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: ½ ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: ½ ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: ½ ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

02 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

3

Cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

18 ngày

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Ngoại vụ

Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

02 ngày

Bước 2. Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế phân công thụ lý: ½ ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: ½ ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế thông qua kết quả: ½ ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: ½ ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các Cơ quan “phối hợp”

Không quy định

Bước 3a. Công an tỉnh giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

Bước 3b. Cơ quan chuyên môn liên quan giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

06 ngày

Bước 4. Sở Ngoại vụ tổng hợp, giải quyết, cụ thể :

4.1. Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 3,5 ngày.

4.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 02 ngày.

4.3. Lãnh đạo Sở ký duyệt: ½ ngày.

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

3,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4

Cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

18 ngày

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Ngoại vụ

Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

02 ngày

Bước 2. Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế phân công thụ lý: ½ ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: ½ ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: ½ ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: ½ ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan liên quan.

Không quy định

Bước 3a. Bộ Ngoại giao giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

Bước 3b. Công an tỉnh giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

Bước 3c. Cơ quan chuyên môn liên quan giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

06 ngày

Bước 4. Sở Ngoại vụ tổng hợp, giải quyết, cụ thể :

4.1. Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 03 ngày.

4.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 02 ngày.

4.3. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày.

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

3,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

III. Lĩnh vực Lãnh sự

5

Xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho Doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định

25 ngày

½ ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Ngoại vụ

Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 05/11/2019

03 ngày

Bước 2. Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Lãnh sự và người Việt nam ở Nước ngoài phân công thụ lý: ½ ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: ½ ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: ½ ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan liên quan

10 ngày

Bước 3a. Công an tỉnh giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

10 ngày

Bước 3b. Cục Thuế tỉnh giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

10 ngày

Bước 3c. Cục Hải quan tỉnh giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

10 ngày

Bước 3d. Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

10 ngày

Bước 3e. Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

10 ngày

Bước 3f. Sở Công thương giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

 

10 ngày

Bước 3g. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

10 ngày

Bước 3h. Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Ngoại vụ

03 ngày

Bước 4. Sở Ngoại vụ tổng hợp, giải quyết, cụ thể :

4.1. Chuyên viên Phòng Lãnh sự và người Việt nam ở Nước ngoài được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 1,5 ngày.

4.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: ½ ngày.

4.3. Lãnh đạo Sở ký duyệt: ½ ngày.

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: ½ ngày.

2,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Tổng số: 05 TTHC

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4731/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4731/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2019
Ngày hiệu lực18/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4731/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4731/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính liên thông Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4731/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính liên thông Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4731/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành18/12/2019
        Ngày hiệu lực18/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4731/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính liên thông Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4731/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính liên thông Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định

         • 18/12/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/12/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực