Quyết định 4734/QĐ-UBND

Quyết định 4734/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện ISO điện tử đối với xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 4734/QĐ-UBND thực hiện ISO điện tử xây dựng quản lý chất lượng Hồ Chí Minh năm 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4734/QĐ-UBND

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN ISO ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động ca các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1835/TTr-SKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2015 về Kế hoạch kiểm tra thực hiện ISO điện tử đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tchức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phHồ Chí Minh năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện ISO điện tử đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Kinh phí kiểm tra được sử dụng từ nguồn kinh phí y ban nhân dân Thành phố cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác kiểm tra thực hiện ISO điện tử đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Điều 4. Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc các Sở ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng CNN, VX, THKH; HC
- Lưu: VT, (CNN/Đ) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

THỰC HIỆN ISO ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4734/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

I. Đơn vị kiểm tra: Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

II. Hình thức kiểm tra: theo 1 trong 2 hình thức:

- Kiểm tra thực tế tại trụ sở cơ quan.

- Theo chế độ báo cáo và hồ sơ yêu cầu.

III. Nội dung kiểm tra: Đính kèm đề cương kiểm tra thực hiện ISO điện tử đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TT

Tên cơ quan chịu sự kiểm tra

Địa chỉ

Thời gian kiểm tra (dự kiến)

I

Kiểm tra thực tế tại trụ sở cơ quan

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10

2

Sở Ngoại vụ

06 Alexandre De Rhodes, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10

3

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

159 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10

4

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

Lô T2-3, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10

5

Ban Quản lý Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chi Minh

Tháng 10

6

Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

126H Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành ph HChí Minh

Tháng 10

7

Chi cục Thủy li và Phòng chống lụt bão

176 Lầu 2, Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10

8

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

59 Nguyễn Thị Minh Khai,Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10

9

y ban nhân dân Quận 1

47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố H Chí Minh

Tháng 10

10

y ban nhân dân Quận 4

05 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10

11

y ban nhân n Quận 7

1362 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10

12

y ban nhân dân Quận 8

04 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố H Chí Minh

Tháng 10

13

y ban nhân dân Quận 10

474 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố H Chí Minh

Tháng 11

14

y ban nhân dân Quận 11

270 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11

15

y ban nhân dân Quận Phú Nhuận

155 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11

16

y ban nhân dân Quận Bình Tân

521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11

17

y ban nhân dân Quận Gò vấp

19 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố H Chí Minh

Tháng 11

18

y ban nhân dân huyện Bình Chánh

E8/9 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11

19

y ban nhân dân huyện Nhà Bè

330 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11

20

y ban nhân dân huyện Cần Giờ

Đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11

21

y ban nhân dân huyện Hóc Môn

01 Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11

22

y ban nhân dân huyện Củ Chi

Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 11

23

y ban nhân dân Quận Tân Phú

70 Thoại Ngọc Hầu, Phường 14, Quận Tân Phú, Thành ph H Chí Minh

Tháng 11

24

y ban nhân dân Quận 9

2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phHồ Chí Minh

Tháng 11

25

y ban nhân dân Quận Thủ Đức

43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành ph H Chí Minh

Tháng 11

II

Theo chế độ báo cáo và hồ sơ yêu cầu

26

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

27

y ban nhân dân Quận 2

249 Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

28

Ủy ban nhân dân Quận 3

99 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

29

y ban nhân dân Quận 5

203 An Dương Dương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

30

y ban nhân dân Quận 6

01 Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

31

y ban nhân dân Quận 12

01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

32

y ban nhân dân Quận Bình Thạnh

06 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

33

y ban nhân dân Quận Tân Bình

387A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

34

Sở Khoa học và Công nghệ

244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

35

Sở Văn hóa và Thể thao

164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố H Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

36

Sở Tài nguyên và Môi trường

63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

37

Sở Giao thông Vận tải

63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

38

Sở Y tế

59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

39

Sở Xây dựng

60 Trương Định, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

40

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

176 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

41

Sở Tài Chính

142 Nguyễn Thị Minh Khai,Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

42

Sở Công Thương

163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

43

Sở Quy hoạch Kiến trúc

168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

44

Sở Tư pháp

141-143, Pasteur, Quận 3, Thành phHồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

45

Sở Nội vụ

86B, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

46

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

47

Sở Thông tin và Truyền thông

59 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố H Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

48

Sở Du lịch

140 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

49

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

258 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

50

Thanh tra Thành phố

13 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

51

Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội

153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

52

Chi cục Thú y

151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

53

Chi cục Bảo vệ thực vật

10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

54

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

55

Chi cục Bảo vệ Môi trường

227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố H Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

56

Chi cục Lâm nghiệp

51A5, Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

57

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình

250 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

58

Chi cục Quản lý thị trường

247 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

59

Chi cục Phát triển Nông thôn

182 Nguyễn Duy Dương, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

60

Chi cục Kiểm lâm

01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 14, Quận 5, Thành phố H Chi Minh

Tháng 6, Tháng 11

61

Ban Quản lý Khu Nam

9-11 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

62

y ban Người Việt Nam ở nước ngoài

147 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

63

Ban Dân tộc

108 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

64

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

177 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố H Chí Minh

Tháng 6, Tháng 11

Ghi chú: Hàng năm, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 định kỳ vào tháng 6 và tháng 11.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4734/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4734/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2015
Ngày hiệu lực23/09/2015
Ngày công báo01/11/2015
Số công báoSố 49
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4734/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4734/QĐ-UBND thực hiện ISO điện tử xây dựng quản lý chất lượng Hồ Chí Minh năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4734/QĐ-UBND thực hiện ISO điện tử xây dựng quản lý chất lượng Hồ Chí Minh năm 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4734/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTất Thành Cang
        Ngày ban hành23/09/2015
        Ngày hiệu lực23/09/2015
        Ngày công báo01/11/2015
        Số công báoSố 49
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4734/QĐ-UBND thực hiện ISO điện tử xây dựng quản lý chất lượng Hồ Chí Minh năm 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4734/QĐ-UBND thực hiện ISO điện tử xây dựng quản lý chất lượng Hồ Chí Minh năm 2015

            • 23/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực