Quyết định 4735/QĐ-UBND

Quyết định 4735/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4735/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng Bình Định 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4735/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ ĐƯỢC CHUẨN HÓA ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 136/TTr-STP ngày 18/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ vào Danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc phạm vi chức năng quản lý và thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng) có trách nhiệm dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố ban hành thủ tục hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải


PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ
(Kèm theo Quyết định số 4735/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

TÊN THỦ TỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

GHI CHÚ

I. SỞ CÔNG THƯƠNG

1. LĨNH VỰC: XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1

Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia bán hàng tại các Phiên chợ Hàng Việt do Sở Công Thương Bình Định tổ chức nhằm thực hiện Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị”

Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia bán hàng tại các Phiên chợ Hàng Việt do Sở Công Thương Bình Định tổ chức nhằm thực hiện Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị”

 

 

II. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

III. SỞ NỘI VỤ

 

Thủ tục xét tôn vinh “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 về việc ban hành Quy chế về tổ chức xét tôn vinh “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

 

IV. SỞ NGOẠI VỤ

LĨNH VỰC LÃNH SỰ VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

 

Xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh

- Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 về việc ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

GHI CHÚ

1

Thủ tục hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp công bố

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4735/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4735/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4735/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4735/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng Bình Định 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4735/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng Bình Định 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4735/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNgô Đông Hải
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4735/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng Bình Định 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4735/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng Bình Định 2015

            • 29/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực