Quyết định 474/QĐ-UBND

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 1271/QĐ-UBND quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 474/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 1271/QĐ-UBND văn minh cưới lễ hội Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1271/QĐ-UBND NGÀY 23/5/2011 CỦA UBND TỈNH THÁI NGUYÊN QUY ĐỊNH VỀ NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội;

Căn cứ Chỉ thị s 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái nguyên tại Tờ trình số 251/TTr-SVHTTDL ngày 19/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lý do bãi bỏ: Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện trình tự soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian chưa ban hành quy định trên, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, TH, HCTC;

Huongvtt/QĐ05(20b)

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 474/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu474/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2019
Ngày hiệu lực19/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 474/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 474/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 1271/QĐ-UBND văn minh cưới lễ hội Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 474/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 1271/QĐ-UBND văn minh cưới lễ hội Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu474/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýVũ Hồng Bắc
       Ngày ban hành19/02/2019
       Ngày hiệu lực19/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 474/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 1271/QĐ-UBND văn minh cưới lễ hội Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 474/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 1271/QĐ-UBND văn minh cưới lễ hội Thái Nguyên

           • 19/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực