Quyết định 4743/QĐ-UBND

Quyết định 4743/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4743/QĐ-UBND hoạt động ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4743/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUY HOẠCH THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 5277/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố về thành lập Ban Quản lý xây dựng Trung tâm trin lãm quy hoạch Thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố tại Công văn số 175/BQL-VP ngày 19 tháng 8 năm 2015 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3433/TTr-SNV ngày 09 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX-Nh) D.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUY HOẠCH THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo quyết định số 4743/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của y ban nhân dân Thành ph)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) được thành lập theo Quyết định số 5277/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động được trích từ chi phí Quản lý dự án theo quy định hiện hành, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Thành phố và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân Thành phố để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Làm Chủ đầu tư dự án xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố.

Điều 2. Trụ sở làm việc

Trụ sở đặt tại: số 98 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 35268823.

Fax: (08) 35268825.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định các nội dung liên quan thuộc thm quyền của y ban nhân dân Thành phố đthực hiện dự án xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

2. Làm chủ đầu tư dự án xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chun bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án.

3. Làm đối tác trực tiếp với đối tác trong nước và nước ngoài trong các quan hệ giao dịch liên quan đến dự án.

4. Xây dựng công trình, kế hoạch chi tiết và tiến độ tài liệu các dự án thành phần; tổ chức quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của dự án và xử lý các phát sinh khi thực hiện các dự án.

5. Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của nhà nước trong quá trình quản lý điều hành dự án và những vấn đề có liên quan theo quy định.

6. Chấp hành chế độ báo cáo tài chính, chế độ về kế toán, thống kê, kiểm toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

7. Đảm bảo chế độ quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng, các dự án có liên quan khác của Thành phố để triển khai có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của dự án.

8. Bảo đảm thực hiện chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố giao hoặc ủy quyền.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Trưởng ban và Phó Trưởng ban

1. Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố có Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban.

2. Ban Quản lý hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, Trưởng ban là người đứng đầu Ban, lãnh đạo quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban.

3. Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước y ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

4. Trưởng ban do Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

5. Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Trưởng ban phân công.

6. Các Phó Trưởng ban, Kế toán trưởng Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

7. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và ủy quyn, Trưởng ban Ban Quản lý trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ, đnghị y ban nhân dân Thành ph quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và ủy quyền, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị trực thuộc; xác định nhiệm vụ, biên chế cho từng phòng, đơn vị trực thuộc và bnhiệm, sắp xếp nhân sự phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của Ban Quản lý.

2. Các phòng nghiệp vụ chủ yếu gồm:

a) Văn phòng - Kế hoạch tổng hợp.

b) Phòng Tài chính - Kế toán.

c) Phòng Quản lý dự án.

Điều 6. Biên chế

1. Biên chế nhân sự của Ban Quản lý thực hiện theo chỉ tiêu biên chế được y ban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

2. Trưởng ban có trách nhiệm tuyển dụng, bố trí cán bộ, viên chức; sắp xếp, sử dụng biên chế được giao phù hp với yêu cầu công tác và theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ nhu cầu thực tế, Trưởng ban ký hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế được giao để phục vụ cho yêu cầu triển khai các chức năng, nhiệm vụ được giao; nguồn kinh phí trả lương và các khoản phụ cấp (nếu có) do Ban Quản lý tự cân đối từ nguồn chi phí quản lý dự án.

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố

1. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của y ban nhân dân Thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất cho y ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Trưởng ban Ban Quản lý có trách nhiệm tổng hợp, trình y ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban hoặc những vấn đề mà các Sở - ngành và y ban nhân dân quận - huyện còn chưa thống nhất.

Điều 8. Đối với các Sở - ngành Thành phố

Mối quan hệ giữa Ban Quản lý với các Sở - ngành Thành phố là quan hệ trao đổi thông tin và phối hp hoạt động giữa các cơ quan trực thuộc y ban nhân dân Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được y ban nhân dân Thành phố quy định.

1. Ban Quản lý có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân Thành phố để giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan trong việc thực hiện dự án.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp hỗ trợ Ban Quản lý hoàn thành nhiệm vụ; đảm bảo giải quyết nhanh, đúng thời gian quy định đi với các đề nghị của Ban Quản lý.

3. Ban Quản lý có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung đã đề nghị nhưng quá thời gian quy định chưa được Sở - ngành Thành phố xem xét, giải quyết.

Điều 9. Đối với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn

1. Mối quan hệ giữa Ban Quản lý với y ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn là mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan trực thuộc y ban nhân dân Thành phố với cơ quan hành chính địa phương.

2. Trong phạm vi thẩm quyền, Ban Quản lý có trách nhiệm phối hp với y ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn thực hiện công việc của địa phương có liên quan quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban.

3. Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước địa phương. Có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ, giải quyết nhanh, đúng thời gian quy định các đề nghị của Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan để có hưng giải quyết kịp thời. Nếu vượt quá thẩm quyền giải quyết của đơn vị thì phải báo cáo, trình y ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

4. Ban Quản lý có trách nhiệm báo cáo y ban nhân dân Thành phố các nội dung đã đề nghị nhưng quá thời gian quy định chưa được quận - huyện, phường - xã, thị trấn xem xét, giải quyết.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trưởng ban Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn liên quan tổ chức thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 11. Căn cứ Quy chế này, Trưởng ban Ban Quản lý có trách nhiệm cụ thể hóa thành Quy chế làm việc của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý; bố trí cán bộ, công chức, người lao động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm phát huy tốt hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết Trưởng ban đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4743/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4743/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2015
Ngày hiệu lực23/09/2015
Ngày công báo01/11/2015
Số công báoSố 50
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4743/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4743/QĐ-UBND hoạt động ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4743/QĐ-UBND hoạt động ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4743/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành23/09/2015
        Ngày hiệu lực23/09/2015
        Ngày công báo01/11/2015
        Số công báoSố 50
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4743/QĐ-UBND hoạt động ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4743/QĐ-UBND hoạt động ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch Hồ Chí Minh

            • 23/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực