Quyết định 478/QĐ-UBND

Quyết định 478/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 478/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp đã được phê duyệt theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014, thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22/4/2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4897/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của tỉnh Bình Định năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 03/TTr-STP ngày 10/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Xác định các hoạt động hỗ trợ pháp lý phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp;

b. Hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời đối với các yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

c. Nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

a. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải được thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b. Các hoạt động phải được thực hiện đúng yêu cầu, kịp thời và có hiệu quả;

c. Các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, duy trì, rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

a. Công việc: Thực hiện rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh và của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

b. Cơ quan chủ trì, phối hợp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Định và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c. Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

2. Xây dựng, biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ cho doanh nghiệp

a. Công việc: Xây dựng, phát hành sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ cho doanh nghiệp.

b. Cơ quan chủ trì, phối hợp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Tài chính; các sở, ban, ngành khác của tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Định và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c. Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2018.

3. Giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

a. Công việc: Giải đáp các vướng mắc về pháp luật theo yêu cầu; đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

b. Cơ quan chủ trì, phối hợp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Định và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c. Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

4. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho doanh nghiệp

a. Công việc: Trên cơ sở phiếu khảo sát, thư mời khảo sát của các doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Cơ quan chủ trì xác định nội dung chính để tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho doanh nghiệp.

b. Cơ quan chủ trì, phối hợp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách tỉnh cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.

2. Huy động nguồn kinh phí từ các Chương trình, dự án, đề án có liên quan và sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ trước ngày 10/11 hàng năm hoặc khi có yêu cầu, gửi báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 478/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu478/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2018
Ngày hiệu lực09/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 478/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 478/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 478/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu478/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành09/02/2018
        Ngày hiệu lực09/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 478/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 478/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Định

            • 09/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực