Quyết định 4789/QĐ-UBND

Quyết định 4789/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4789/QĐ-UBND 2018 Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo chống tham nhũng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4789/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo ngày 11/11/2011; Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04/8/2007 và các Văn bn hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Công văn số 1835/TTCP-KHTCTH ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 1766/TTr-TTTH ngày 08/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các SThủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- TT T
nh ủy, HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành
phố;
- Các s, ban, ngành, cấp tnh;
- Kiểm toán NN Khu v
c XI;
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xng

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4789/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A) MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra; thanh tra lại các Kết luận thanh tra cấp dưới; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra; ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, xử lý nghiêm minh, tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, chấn chỉnh công tác quản lý, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết dt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, đúng quy định, không đ đơn thư vượt cấp, kéo dài. Thường xuyên kiểm rà soát giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài, nhất là số vụ việc phức tạp, đông người góp phần ổn định cơ sở. Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật khiếu nại, Luật t cáo.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng.

B) NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I. THANH TRA TỈNH

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và giải quyết tố cáo

Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tích cực chủ động, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo khi Chủ tịch UBND tỉnh giao; phối hợp với các cấp, các ngành, tiếp tục rà soát, kiến nghị biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; phối hợp thường xuyên với Ban tiếp công dân tỉnh, phục vụ các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ cho các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

2. Phòng, chống tham nhũng

- Tăng cường thanh tra phục vụ nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, như: tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, kinh doanh khoáng sản; các lĩnh vực, vụ việc mà được dư luận quan tâm; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập; công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, quản lý đất đai và công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

- Kiến nghị xử lý kịp thời trách nhiệm người đúng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, việc xử lý các thông tin, giải quyết tố cáo liên quan đến tham nhũng; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định.

3. Thanh tra kinh tế - xã hội

- Thanh tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện: Thạch Thành, Như Thanh, Hà Trung.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật thu, chi ngân sách và một số dự án đầu tư xây dựng; dự án đổi đất lấy hạ tầng tại các huyện: Thiệu Hóa, Nông Cống, Yên Định, Hậu Lộc, Thường Xuân, Quảng Xương, Quan Sơn; quản lý và sử dụng đất của một số dự án có sử dụng đất và sử dụng nguồn kinh phí từ đất đai tại huyện Hoằng Hóa (khi cần thiết, tiến hành thanh tra lại một số nội dung trong Kết luận của Thanh tra sở, ngành, cấp huyện có liên quan đến nội dung trên).

- Thanh tra một số dự án hoàn trả về giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng nguồn vốn về sự nghiệp giao thông.

- Thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí giáo dục - đào tạo do các đơn vị liên quan làm chủ đầu tư.

- Thanh tra hoạt động thu, chi tài chính, bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động tại: Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cao đẳng y tế, Cao đẳng nghề công nghiệp một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn; Sở Y tế.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên: Sông Chu, Bắc sông Mã, Nam sông Mã. Thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước tại một số doanh nghiệp trên địa bàn (có Danh sách kèm theo).

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thu, chi tsự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Thanh tra việc đột xuất do Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

II. Thanh tra sở, ngành cấp tỉnh (gọi chung là Thanh tra sở)

- Giám đốc các sở, Thtrưởng các ban, ngành xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra phải có trọng điểm, không tràn lan, chồng chéo, trùng lặp; hạn chế về số lượng, tăng cường chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, tập trung vào vic chấp hành và thực hiện pháp luật chuyên ngành về chuyên môn - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành; việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; việc xử lý chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản; chính sách lao động, an toàn lao động; công tác biên tập, hoạt động xuất bản, in, phát hành, thông tin truyền thông.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và thực hiện chức trách nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc.

- Đối với Sở Xây dựng thanh tra chủ yếu về việc thực hiện các quy định về quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Thanh tra đầu tư xây dựng, phải có trọng tâm, không quá 30 dự án đầu tư.

- Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ khai thác công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, về quản lý, bảo vệ rừng, lâm sản; chất lượng vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón).

- Sở Tài chính tập trung thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách; việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán; chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác; thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Thanh tra cấp huyện

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ định hướng Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tập trung Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại một số xã, phường, thị trấn, một số đơn vị sự nghiệp; thu đóng góp của nhân dân; thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai tại một số xã, thị trấn, thực hiện các chính sách xã hội; các khoản thu, đóng của các trường.

IV. Thực hiện các Kết luận thanh tra

- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các qui định của pháp luật về xử lý sau thanh tra và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện kết luận thanh tra; thanh tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Chánh thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định quy định của Luật thanh tra; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, theo tng nội dung, lĩnh vực công tác được phân công; xử lý chồng chéo, trùng lặp.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 của ngành, địa phương, rà soát xử lý chồng chéo về thanh tra khi xây dựng Kế hoạch, gửi về Thanh tra tỉnh để điều chỉnh, trùng lặp, chỉ khi có văn bản thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh, mới tiến hành phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về thanh tra./.

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2019
(kèm theo Quyết định số: 4789/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 ca Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Mã số thuế

Tên người nộp thuế

Tên ngành nghề KD chính

Số nhà/Đưng phố

Tên phường/Xã

Tên Qun/Huyn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2800177761

Tập đoàn xây dựng Miền Trung

XD công trình kỹ thuật dân dụng

479 Trần Hưng Đạo

P. Nam Ngạn

TP Thanh Hóa

2

2800218168

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông 2

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Số 09, ngõ 54 Tống Duy Tân

P. Lam Sơn

TP Thanh Hóa

3

2801332956

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Thanh

Xây dựng

Ph 1

TT Lang Chánh

H. Lang Chánh

4

2800328139

Công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang

Xây dựng

Số 36, đường Hai Bà Trưng

P. Quảng Cư

TP Sầm Sơn

5

2800463346

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Sản xuất đường

Thị trấn Lam Sơn - Thọ xuân

TT Lam Sơn

H. Thọ Xuân

6

2800976203

Tổng công ty CP Miền Trung

Xây dựng

Đường Lý Nam Đế

P. Đông Hương

TP Thanh Hóa

7

2801368688

Công ty cổ phần Minh Hương

Xây dựng

Phường An Hoạch,

P. An Hoạch

TP Thanh Hóa

8

2801396999

Công ty TNHH xây dựng Sơn Đào

Xây dựng

PhKiểu

 

H. Yên Định

9

2801445660

Công ty cổ phần xây dựng Cu Thanh Hóa

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Xóm Cộng

Xã Đông Tân

TP Thanh Hóa

10

2800715307

Công ty TNHH Hoàng Tuấn

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long

Xã Hong Long

TP Thanh Hóa

11

2800110252

Tổng cty XDNN & PT nông thôn TH - CTCP

Xây dựng

303 Đường Bà triệu

P. Hàm Rồng

TP Thanh Hóa

12

2800724950

Công ty TNHH Hùng Dũng

XD CT dân dụng

178 Nguyễn Trãi

P. Ba Đình

TP Thanh Hóa

13

2801158698

Công ty TNHH MTV Tân Thành 2

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Số 89, Ph Cao Sơn

P. An Hoạch

TP Thanh Hóa

14

2800827794

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Linh

Xây dựng công trình

Đội 1

Xã Hoàng Vinh

H. Hoằng Hóa

15

2800950766

Công ty TNHH Xây dựng Phương Đông

Xây dựng

53 Nguyễn Du

P. Trường Sơn

TP Sầm Sơn

16

100100417

Công ty Điện Lực Thanh Hóa

Sản xuất, KD điện

98 Triệu Quốc Đạt

P. Điện Biên

TP Thanh Hóa

17

2801156789

Công ty TNHH Tân Thành 1

Xây dựng

S 136, phố Cao Sơn

P. An Hoạch

TP Thanh Hóa

18

2801077777

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tự Lập

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Cụm công nghiệp làng nghề

Xã Đông Hưng

TP Thanh Hóa

19

2802406826

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lộc Phát

XD công trình kỹ thuật dân dụng

Lô 225, đường Trần Hưng Đạo

P. Nam Ngạn

TP Thanh Hóa

20

2800941472

Công ty cổ phần xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Số 264 khu B, đường Bà Triệu

P. Đông Thọ

TP Thanh Hóa

21

2801902821

Công ty TNHH Tám Tiến

Xây dựng

S 128 ph Cao Sơn

P. An Hoạch

TP Thanh Hóa

22

2800176140

Công ty CP Tân Thành

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Số 01, phố Tây Sơn

P. An Hoạch

TP Thanh Hóa

23

2801158899

Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 9

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

S 134 Phố Cao Sơn

P. An Hoạch

TP Thanh Hóa

24

2800840682

Công ty TNHH Mai Hương

Xây dựng

Thôn Tế Độ

Xã Hoằng Phúc

H. Hoằng Hóa

25

2801191737

Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang

Tư vấn, xây dựng

SN 108, phố Trung Sơn

P. An Hoạch

TP. Thanh Hóa

26

2801004465

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàn Giang

Xây dựng và Thương mại

Nhà ông Đỗ Văn Cường, đường Trần Hưng Đạo

P. Quảng Tiến

TP. Sm Sơn

27

2801023549

Công ty cổ phần tư vn kiểm định và xây dựng Thịnh Phát

Hoạt động tư vấn kiến trúc xây dựng dân dụng

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.03D, Đại lộ Võ Nguyên Giáp

P. Quảng Thành

TP Thanh Hóa

28

2801668515

Công ty CP đầu tư thép Phú Thành

Xây dựng

Khu ph Xuân Lưu

TT Rừng Thông

H. Đông Sơn

29

2801055572

Công ty CP xây dựng và tự động hóa Đức Anh

Xây dựng

SN 81, đường Lê Lai

Phường Đông Sơn

TP Thanh Hóa

30

2802147441

Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Minh Thng

Kinh doanh Vận tải, xây dựng

Xã Đông Thịnh

Xã Đông Thịnh

Huyện Đông Sơn

31

2801745015

Công ty CP xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa

Xây dựng

Núi 1

Xã Đông Lĩnh

TP Thanh Hóa

32

2802461778

Công ty TNHH thiết bị PCCC Thanh Hóa

Thiết bị PCCC

SN 91, Ph Quang Trung

P. Ngọc Trạo

TP Thanh Hóa

33

2800403097

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thịnh Phát

Thương mại

SN 21, đường Lê Hữu Lập

Phường Lam Sơn

TP Thanh Hóa

34

2801675223

Công ty TNHH chế biến & xuất khẩu lâm sn Xuân Sơn

Chế biến & Xuất khẩu Lâm sản

Cụm công nghiệp Bãi Trành

Xuân Bình

Huyện Như Xuân

35

2800151523

Công ty TNHH Ngôi Sao

Kinh doanh xe máy

SN 17, Đại lộ Lê Li

Phường Lam Sơn

TP Thanh Hóa

36

2800726429

Công ty CP giao thông 828

Xây dựng

Số 61A, đường Hạc Thành

Phường Ba Đình

TP Thanh Hóa

37

2800866680

Công ty CP đầu tư thương mại Thanh Hóa

Kinh doanh xe máy

Lô 27-29, Đại lộ Lê Lợi

Phường Lam Sơn

TP Thanh Hóa

38

2800593553

Công ty TNHH Đức Thành

Kinh doanh Xây dựng, vận tải

Lô C7-2 Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga

Phường Đông Thọ

TP Thanh Hóa

39

2800716276

Công ty TNHH dịch vụ thương mại, vận tải Phúc Lộc

Kinh doanh Xây dựng, vận tải

Số 370, đường Nguyễn Trãi

Phường Phú Sơn

TP Thanh Hóa

40

2802421302

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BĐS Miền Trung

XD công trình kỹ thuật dân dụng

479 Trn Hưng Đạo

P. Nam Ngạn

TP Thanh Hóa

41

2801844337

Công ty TNHH sản xuất và thương mi Hà Hoa

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

SN 561, đường Bà Triệu

Phường Đông Thọ

TP Thanh Hóa

42

2800806709

Công ty TNHH Quang Lan

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Xã Đông Minh

Xã Đông Minh

Huyện Đông Sơn

43

2800725150

Công ty CP khai thác và chế tác đá Thanh Sơn

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Số 135, ph Trung Sơn

Phường An Hoạch

TP Thanh Hóa

44

2801902701

Công ty CP Nông sản Phú Gia

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cm và thủy sn

Lô D, Khu Công nghiệp Lễ Môn

Phường Quảng Hưng

TP Thanh Hóa

45

2800801080

Công ty TNHH Phương Hạnh

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Nhà ông Lê Thế Hạnh, thôn Quang Thành

Xã Ngọc Trung

Huyện Ngọc Lặc

46

2800803761

Công ty TNHH Xây dựng Thanh Ngọc

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Nhà ông Ngô Chính Nghĩa, ph Lê Lai

Thị trn Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc

47

2801484444

Công ty TNHH MTV 172

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Ông Nguyễn Trọng Ngọc, thôn Cộng Thành

Xã Phượng Nghi

Huyện Như Thanh

48

2800836407

Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong

Xây dựng

SN 115, Ngô Quyền

Phường Bắc Sơn

TP Sầm Sơn

49

2800238397

Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

Thị trấn Hà Trung

Huyện Hà Trung

Huyn Hà Trung

50

2800177761-003

Chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36.03D - Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Min Trung

XD công trình kỹ thuật dân dụng

Đường Voi - Sầm Sơn

P. Quảng Thành

TP Thanh Hóa

51

2801561480

Công ty CP tư vấn - đầu tư xây dựng Huy Hoàng Phát

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

SN 169, tiểu khu Ba Đình

Thị trấn Nga Sơn

Huyện Nga Sơn

52

2800866320

Công ty CP tư vấn - đầu tư xây dựng Huy Hoàng Phát

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Nhà bà Hoàng Thị Thúy, thôn Tân Dục

Xã Quảng Tân

Huyện Quảng Xương

53

2802293322

Công ty cổ phần khai thác Việt Nhật Đức

XD công trình kỹ thuật dân dụng

Tầng 2, Trung tâm đào tạo dạy nghề cơ khí ô tô và máy công trình, Đại lộ Võ Nguyên Giáp

P. Qung Thành

TP Thanh Hóa

54

2801072627

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Dũng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Ph 2

Thị trấn Quảng Xương

Huyện Quảng Xương

55

2801134785

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Cường Quý

Xây dựng nhà các loại

Tiểu khu 12

Thị trấn Vạn Hà

Huyện Thiệu Hóa

56

2800848000

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại và xây lắp điện Thanh Thảo

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Nhà ông Lê Văn Thanh, thôn Khánh Hội

Xã Thiệu Duy

Huyện Thiệu Hóa

57

2801430456

Công ty TNHH xây dựng và phát triển hạ tầng số 27

Xây dựng nhà các loại

Nhà ông Nguyễn Hồng Sơn, thôn 5 Tân Ngữ

Xã Định Long

Huyện Yên Định

58

2801836752

Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình

Hoạt động tư vn kiến trúc xây dựng dân dụng

Tầng 2, Trung tâm đào tạo dạy nghề cơ khí ô tô và máy công trình, Đại lộ Võ Nguyên Giáp

P. Quảng Thành

TP Thanh Hóa

59

2800856058

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Cát Tường

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

S 57, Đội Cung

Phường Đông Thọ

TP. Thanh Hóa

60

2801001714

Công ty TNHH xây dựng Kinh Đô

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

SN 12, tiểu khu 4

Thị trấn Quán Lào

Huyện Yên Định

61

2801606011

Công ty cphần khoáng sản Đại Dương

Khai thác đá, cát, sỏi

Thôn Nam Sơn

Xã Nghi Sơn

Huyện Tĩnh Gia

62

2800791192

Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

Số 152 Quang Trung

P. Ngọc Trạo

TP Thanh Hóa

63

2800657630

Công ty TNHH Huy Hoàng

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

SN 226 Quang Trung

P. Ngọc Trạo

TP Thanh Hóa

64

2801435623

Công ty cổ phần xây dựng VACIC

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

SN 01/11 Trần Xuân Soạn

Phường Đông Thọ

TP Thanh Hóa

65

2801153266

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Bắc Miền Trung

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Số 180B Phan Bội Châu

Phường Tân Sơn

TP Thanh Hóa

66

2801694226

Công ty cổ phần tư vn và xây dựng Cầu đường

Hoạt động kiến trúc và tư vn kỹ thuật có liên quan

Tầng 1, số 311 Bà Triệu

Phường Hàm Rồng

TP Thanh Hóa

67

2801987416

Công ty cổ phần xây dựng Phan Anh

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

SN 109 Nhà 1 - DD2 chung cư Mai Xuân Dương

P. Đông Thọ

TP. Thanh Hóa

68

2801423762

Công ty TNHH Hưng Long

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Lô 17 khu Lương Thực, tiểu khu Ba Đình

Thị trấn Nga Sơn

Huyện Nga Sơn

69

2800582583

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vũ Phong

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

S 29, đường Hai Bà Trưng

P. Trung Sơn

Thành phố Sầm Sơn

70

2801071334

Công ty TNHH đá xuất khu Bảo Duy

Ct tạo dáng và hoàn thiện đá

SN 71A, phố Tây Sơn

P. An Hoạch

TP. Thanh Hóa

71

2800834939

Công ty cổ phần vận tải và kinh doanh tổng hợp Xuân Hà

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

SN 98, Trường Thi

P. Trường Thi

TP. Thanh Hóa

72

2801844351

Công ty cổ phần thương mại Đá Đông

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Số 10, đường Hồ Nguyên Trừng 2

P. Ngọc Trạo

TP. Thanh Hóa

73

2801576310

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Nam

Xây dựng nhà các loại

Số 01, Nơ 1 Khu đô thị Đông Bắc Ga

P. Đông Thọ

TP. Thanh Hóa

74

2800812484

Công ty TNHH Thành Dũng

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Khi 6

TT Rừng Thông

Huyện Đông Sơn

75

2800753091

Công ty cổ phần bê tông thương phẩm Thanh Hóa

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Thôn Đa Sỹ

Xã Đông Vinh

TP. Thanh Hóa

76

2802402733

Công ty TNHH xây dựng 358

Xây dựng nhà các loại

Thôn Trung Hòa

Xã Hoằng Tân

Huyện Hoằng Hóa

77

2802301301

Công ty cổ phn gạch tuynel Sơn Trang Thanh Hóa

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Thôn Dương Thanh

Xã Hong Trung

Huyện Hoằng Hóa

78

2801704040

Công ty TNHH điện tMạnh Phương

Kinh doanh điện tử

Lô 18, Đông Bắc Ga

P. Đông Thọ

TP. Thanh Hóa

79

2801072666

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ADB

Xây dựng công trình dân dụng khác

SN 126 N1 - Mai Xuân Dương

Phường Đông Thọ

TP. Thanh Hóa

80

2800984028

Công ty cphần xây dựng thương mại Tuấn Minh

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Tầng 1, nhà ông Nguyễn Hữu Xuê, thôn 1

Xã Thiệu Tân

Huyện Thiệu Hóa

81

2800674308

Công ty TNHH Đại Việt

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Lô 54-55 Nguyễn Trãi

Phường Ba Đình

TP. Thanh Hóa

82

2801944772

Công ty TNHH sản xuất thương mại Văn Phú

Sản xuất sản phẩm từ gsản xuất sản phm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xóm 1,

Xã Minh Dân

Huyện Triệu Sơn

83

2801179458

Công ty TNHH Hoài Anh

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Nhà ông Hà Văn Phong, xóm 1

Xã Minh Châu

Huyện Triệu Sơn

84

2801419999

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Miền Bắc

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Thôn Tiến Thọ

Xã Quảng Thịnh

TP. Thanh Hóa

85

2800834858

Công ty TNHH công trình Sao Đỏ

Chuẩn bị mặt bng

Lô 222, Đại lộ Đông Tây

P. Đông Vệ

TP. Thanh Hóa

86

2800351089

Công ty TNHH xây dựng công trình Việt Bằng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Thôn Yên Bái,

Xã Tế Lợi

TP. Thanh Hóa

87

2801716367

Công ty cổ phần xây dựng đu tư và thương mại Thanh Quảng

Xây dựng nhà các loại

Đường Thanh Niên, thôn Đông Đa

TT Quảng Xương

Huyện Quảng Xương

88

2800123572

Cổng ty cổ phần nước mắm Thanh Hương

Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

198 Lê Lai

P. Đông Sơn

TP. Thanh Hóa

89

2800947516

Công ty cổ phần xây dựng giao thông Toàn Thắng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

SN 164 Đinh Công Tráng

Phường Ba Đình

TP. Thanh Hóa

90

2801548560

Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Âu

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dng khác

Số 91 đường Dương Đình Nghệ

Phường Tân Sơn

TP. Thanh Hóa

91

2800175789

Công ty TNHH Minh Tiến

Bán lhàng hóa trong các cửa hàng chuyên doanh

Lô D5-1 KCN Tây Bắc Ga

P. Đông Thọ

TP. Thanh Hóa

92

2801420137

Công ty cổ phn tư vấn xây dựng Thương mại 68

Xây dựng nhà các loại

SN 08/04 Trần Nhật Duật

P. Nam Ngạn

TP. Thanh Hóa

93

2800750238

Tổng công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa

Chuẩn bị mt bằng

SN 11, đường Hạc Thành

P. Điện Biên

TP. Thanh Hóa

94

2800982447

Công ty TNHH Thanh Hòa

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

KCN Nghi Sơn 1

Xã Mai Lâm

Huyện Tĩnh Gia

95

2800470953

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hợp Lực

Xây dựng nhà các loại

SN 29 Đoàn Thị Điểm

P. Trường Sơn

TP. Sm Sơn

96

2800688893

Công ty cổ phần xây dựng GTTL Tân Hạnh

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Xóm Hạnh

Xã Đông Tân

TP. Thanh Hóa

97

2800824994

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Phương Lan

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Nhà ông Phạm Văn Phương, thôn Bắc Sơn

Xã Hà Bắc

Huyện Hà Trung

98

2800996055

Công ty TNHH Bắc Giang

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Nhà ông Nguyễn Phú Tuân, thôn Bắc Sơn

Xã Hà Bắc

Huyện Hà Trung

99

2801690140

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nam Giang

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Khu trang trại TT NCUDKHCN lâm nghiệp Thanh Hóa

Xã Hà Tân

Huyện Hà Trung

100

2802145973

Công ty TNHH xây dựng - dịch vụ Lạch Trường

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Thôn Trung Phú

Xã Thịnh Lộc

Huyện Hậu Lộc

101

2801627082

Công ty TNHH Trường Đạt Phát

Xây dựng nhà các loại

Thôn Phong Mục

Xã Châu Lộc

Huyện Hậu Lộc

102

2800781236

Công ty TNHH Quốc Đại

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Thôn 7

Xã Hong Thịnh

Huyện Hoằng Hóa

103

2800803218

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Thành Đạt

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 

Xã Hoằng Phú

Huyện Hoằng Hóa

104

2801960774

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Cường

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

SN 107, ph Phúc Sơn

TT Hong Hóa

Huyện Hong Hóa

105

2801153280

Công ty TNHH Huệ Lương

Bán lẻ hàng hóa trong các cửa hàng chuyên doanh

TK Xuân Hòa

TT Nông Cng

Huyện Nông Cống

106

2801690983

Công ty TNHH Thái Trang

Xây dựng nhà các loại

Thôn 5, Chợ Lạc,

Xã Tế Nông

Huyện Nông Cống

107

2801664990

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nga Sơn

Xây dựng nhà các loại

Xóm 2

Xã Nga Mỹ

Huyện Nga Sơn

108

2802148043

Công ty TNHH MTV thương mại vận ti Bình Xuân

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

SN 466, khu phố 3

TT Bến Sung

Huyện Như Thanh

109

2802415034

Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ thương mại Trưng Thọ

 

Thôn Quần Thọ

Xã Yên Thọ

Huyện Như Thanh

110

2801903737

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Bắc Miền Trung

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

SN 03/177 Lý Nhân Tông

P. Đông Thọ

TP. Thanh Hóa

111

2801902691

Công ty cổ phần Bột cá Thanh Hoa

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

SN 210 Đội Cung

P. Trường Thi

TP. Thanh Hóa

112

2800783755

Công ty cổ phần Ging cây trồng Thanh Hóa

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu

664 đường Bà Triệu

P. Điện Biên

TP. Thanh Hóa

113

2801430417

Công ty cổ phần thiết bị điện Hà Dương

Bán buôn máy móc thiết bị phụ tùng máy khác

Số 155 Lê Hồng Phong

P. Ba Đình

TP. Thanh Hóa

114

2800240188

Công ty cổ phần phát hành sách Thanh Hóa

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Số 06 Đại Lộ Lê Lợi

P. Điện Biên

TP. Thanh Hóa

115

2801116666

Công ty cổ phần nông sản, thực phẩm Việt Hưng

Chưng, tinh cất, pha chế các loại rượu mạnh

Số 22, phố Cao Sơn

P. An Hoạch

TP. Thanh Hóa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4789/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4789/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2018
Ngày hiệu lực30/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4789/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4789/QĐ-UBND 2018 Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo chống tham nhũng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4789/QĐ-UBND 2018 Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo chống tham nhũng Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4789/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành30/11/2018
        Ngày hiệu lực30/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4789/QĐ-UBND 2018 Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo chống tham nhũng Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4789/QĐ-UBND 2018 Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo chống tham nhũng Thanh Hóa

           • 30/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực