Quyết định 4797/QĐ-UBND

Quyết định 4797/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4797/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4797/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng và thực hiện đảm bảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Đính kèm theo Quyết định số 4797/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Kết quả công việc

Thời gian thực hiện

I. Công bố, công khai thủ tục hành chính, kiểm soát chất lượng TTHC và cập nhập TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

1

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh hoặc Quyết định công bố TTHC được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong VBQPPL của địa phương (trong trường hợp được Luật giao)

Các sở, ban, ngành (trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc chức năng quản lý theo lĩnh vực ngành)

- Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành liên quan

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Quyết định công bố

Thường xuyên

2

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Văn bản góp ý

Thường xuyên

3

Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Công khai TTHC lên CSDLQG

Thường xuyên

4

Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

 

Đảm bảo các hình thức công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT- VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thường xuyên

II. Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1

Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Tháng 01/2018

Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Tháng 01/2018

2

Tổ chức họp tham vấn phục vụ việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính (khi cần thiết)

- Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Các đơn vị liên quan

Biên bản tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về phương án đơn giản hóa TTHC; các sáng kiến cải cách TTHC

 

3

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt

Các sở, ban, ngành

- Văn phòng UBND tỉnh

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính

Quý I/2018 đến tháng 8/2018

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định thông qua các phương án đơn giản hóa TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (nếu có) để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC

Quý I/2018 đến tháng 8/2018

III. Tham gia ý kiến đối với quy định TTHC trong đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo VBQPPL theo quy định

1

Tổ chức đánh giá tác động các TTHC trong dự thảo, dự án Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Các sở, ban, ngành

- Văn phòng UBND tỉnh

- Các đơn vị, cá nhân liên quan

Dự thảo Quyết định và kèm theo các biểu mẫu đánh giá tác động TTHC

Thường xuyên

2

Tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn ý kiến về dự thảo, dự án Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC (đối với các TTHC mang tính chất phức tạp)

Các sở, ban, ngành

Các đơn vị, cá nhân liên quan

Biên bản tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn ý kiến về dự thảo, dự án Văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Thường xuyên

3

Đánh giá độc lập và cho ý kiến đối với dự thảo, dự án Văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC (khi cần thiết)

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Điền các Biểu mẫu về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ TTHC

Thường xuyên

4

Tham gia góp ý quy định TTHC trong việc đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo, dự án VBQPPL

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị, cá nhân liên quan

Công văn tham gia góp ý

Thường xuyên

IV. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại bộ phận một cửa, cơ quan tiếp nhận và giải quyết công việc

Thường xuyên

2

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (bao gồm vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị)

Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Văn bản xử lý (thuộc thẩm quyền) hoặc Phiếu hướng dẫn, Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên

3

Tham vấn với các cá nhân, tổ chức có liên quan, qua đó đề xuất phương án xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (khi cần thiết)

Văn phòng UBND tỉnh

Các tổ chức, cá nhân liên quan

Phiếu tham vấn

Thường xuyên

V. Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

 

Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC

Quý II và Quý III năm 2018

VI. Chế độ thông tin, báo cáo

1

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện (tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của đơn vị và kể cả cấp xã)

- UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của các cơ quan đơn vị (gửi về UBND tỉnh tổng hợp)

- Báo cáo quý I/2018

- Báo cáo quý II/2018

- Báo cáo quý III/2018

- Báo cáo năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Báo cáo theo quy định

- Báo cáo quý I/2018

- Báo cáo quý II/2018

- Báo cáo quý III/2018

- Báo cáo năm 2018

2

Báo cáo chuyên đề hoặc Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên

- Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

 

Báo cáo theo quy định

Chuyên đề, đột xuất tùy theo thời điểm yêu cầu

VII. Công tác kiện toàn cán bộ đầu mối, nâng cao nghiệp vụ Kiểm soát TTHC

1

Kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

- Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

 

Quyết định kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó UBND tỉnh Quyết định phê duyệt

Quý I/2018

2

Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm soát TTHC cho tổ cán bộ đầu mối 3 cấp

Mời Cục KSTTHC hoặc Văn phòng UBND tỉnh tổ chức (Khi Cục KSTTHC có yêu cầu hoặc ủy quyền)

- Các sở, ban ngành

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Quý II hoặc Quý III năm 2018

3

Tổ chức đi thực tế tham khảo, học tập kinh nghiệm về Kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC tại một số tỉnh bạn

Văn phòng UBND tỉnh

 

Báo cáo kết quả tham khảo, học tập kinh nghiệm thực tế của Đoàn công tác

Quý III /2018

VIII. Một số nhiệm vụ khác về hoạt động kiểm soát TTHC

1

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

- Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định

- Báo Bình Định

Các đơn vị, cá nhân liên quan

Các bản tin

Thường xuyên

2

Tăng cường tổ chức đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tế

- Lãnh đạo UBND tỉnh

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Các đơn vị, cá nhân liên quan

Biên bản tổ chức đối thoại

Định kỳ hàng năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4797/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4797/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4797/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4797/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4797/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4797/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4797/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4797/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bình Định

            • 22/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực