Quyết định 48/2010/QĐ-UBND

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo do tỉnh Long An ban hành

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tôn giáo Long An đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tôn giáo Long An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2010/QĐ-UBND

Tân An, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA BAN TÔN GIÁO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày 20/5/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 928/TTr - SNV ngày 02/11/2010 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Tôn giáo là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

2. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

3. Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phạm luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh.

3. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo.

4. Theo dõi, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của ban.

6. Thực hiện việc áp dụng chính sách đãi ngộ đối với những tổ chức, cá nhân tôn giáo.

7. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương chính sách đối với tôn giáo.

8. Tham gia quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo.

9. Tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, tổ chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với Phòng Nội vụ cấp huyện theo phân công của Giám đốc sở.

10. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc ban theo phân cấp của UBND tỉnh, Giám đốc sở và theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo ban:

a) Ban Tôn giáo có Trưởng ban và 02 Phó trưởng ban;

b) Trưởng ban Tôn giáo là Phó giám đốc Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của ban;

c) Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban và Phó Trưởng ban theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, phân cấp quản lý cán bộ và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Trưởng và Phó trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc ban thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

3. Biên chế của Ban Tôn giáo là biên chế hành chính, trong tổng số biên chế của Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Long An.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai và chỉ đạo, kiểm tra tổ chức thực hiện quyết định này, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc ban.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2010
Ngày hiệu lực26/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tôn giáo Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tôn giáo Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýDương Quốc Xuân
       Ngày ban hành16/11/2010
       Ngày hiệu lực26/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 48/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tôn giáo Long An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Tôn giáo Long An