Quyết định 48/2011/QĐ-UBND

Quyết định 48/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 77/2009/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

Quyết định 48/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tài chính doanh nghiệp Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 35/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tài chính doanh nghiệp Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2011/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2009/QĐ-UBND NGÀY 08/12/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 54/2010/TT-BTC ngày 15/4/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 91/TTr-STC ngày 28/9/2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 743/TTr-SNV ngày 28/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương như sau:

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo: Chi cục có 01 Chi cục Trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

- Chức vụ Chi cục Trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ.

- Chức vụ Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm.

2. Phòng Nghiệp vụ

a) Chi cục được tổ chức 01 Phòng nghiệp vụ. Phòng có 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Các chức vụ này do Chi cục Trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm sau khi đã được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tài chính.

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Phòng do Chi cục Trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

c) Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ ở mỗi giai đoạn, Chi cục Trưởng có thể đề nghị thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục cho phù hợp.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực27/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật11 tháng trước
(03/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tài chính doanh nghiệp Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tài chính doanh nghiệp Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýLê Thanh Cung
       Ngày ban hành17/11/2011
       Ngày hiệu lực27/11/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
       Cập nhật11 tháng trước
       (03/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 48/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tài chính doanh nghiệp Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tài chính doanh nghiệp Bình Dương