Quyết định 48/2014/QĐ-UBND

Quyết định 48/2014/QĐ-UBND về Quy định đào tạo sinh viên Đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2014/QĐ-UBND đào tạo sinh viên đại học y dược chính quy theo địa chỉ sử dụng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y, DƯỢC CHÍNH QUY THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số:3504/TTr-SYT ngày 10/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

QUY ĐỊNH

ĐÀO TẠO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y, DƯỢC CHÍNH QUY THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số:48/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng đào tạo

1. Thí sinh trúng tuyển chính thức vào các trường đại học y dược, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai, cam kết sau khi tốt nghiệp về Đồng Nai công tác theo sự phân công của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

2. Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai, đã tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học y dược chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có điểm thi trên điểm sàn, được xét trúng tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cử đi học, cam kết sau khi tốt nghiệp về công tác tại tỉnh Đồng Nai theo sự phân công của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

3. Thí sinh đã được các Trường Đại học Y Dược: Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xét trúng tuyển đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng và được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cử đi học từ năm 2008 đến năm 2013, hiện đang trong thời gian đào tạo.

Chương II

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO

Điều 2. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo

Các đối tượng được quy định tại Điều 1 được hỗ trợ 100% học phí theo mức thu thực tế của các trường đại học y dược đối với đào tạo sinh viên chính quy theo địa chỉ sử dụng.

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng đào tạo

Đối tượng đào tạo quy định tại Điều 1 của Quy định này có các quyền và trách nhiệm sau đây:

1. Quyền lợi

a) Được xét tuyển và cử đi học.

b) Được hỗ trợ chi phí đào tạo hàng năm theo quy định của nhà trường, theo quy định tại Điều 2 của Quy định này.

c) Sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận, bố trí công tác theo chuyên ngành đào tạo tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

2. Trách nhiệm

a) Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đào tạo của trường. Sau khi kết thúc mỗi học kỳ và kết thúc năm học gửi kết quả học tập về Sở Y tế.

b) Trong thời gian học tập, nếu không đạt kết quả lên lớp của năm học nào thì phải tự túc chi phí đào tạo của năm học đó.

c) Sau khi tốt nghiệp, phải trở về địa phương công tác, chấp hành nghiêm thời gian công tác tại tỉnh Đồng Nai gấp 02 (lần) thời gian đào tạo, theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trách nhiệm đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp quy định tại Điều 4 của quy định này.

Điều 4. Đền bù chi phí đào tạo

1. Trường hợp các sinh viên bị buộc thôi học, tự ý thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về địa phương công tác theo cam kết phải đền bù gấp 03 (ba) lần số tiền tỉnh hỗ trợ đào tạo.

2. Trường hợp các sinh viên đã được bố trí công tác sau đào tạo (viên chức) bị kỷ luật buộc thôi việc trong thời gian thực hiện cam kết, tự ý bỏ việc hoặc thời gian phục vụ tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh chưa đủ gấp 02 (hai) lần thời gian đào tạo được tỉnh hỗ trợ kinh phí phải đền bù gấp 03 (ba) lần số tiền tỉnh hỗ trợ đào tạo và được tính theo công thức sau:

S= x (T1 - T2) x 3

Trong đó:

- S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí của khóa học;

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Điều 5. Thời gian thực hiện

1. Từ năm 2014 - 2020: Cử và hỗ trợ kinh phí đào tạo cho sinh viên tham gia Đề án.

2. Từ 2021 - 2026: Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho sinh viên tham gia Đề án.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nhu cầu đào tạo sinh viên ngành y, dược theo từng chuyên ngành gửi Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/12 hàng năm.

2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương thông báo tuyển sinh, tổng hợp hồ sơ thí sinh dự xét tuyển tham gia đề án đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh trình Hội đồng Tuyển chọn sinh viên ngành y tế đào tạo theo địa chỉ tỉnh Đồng Nai xem xét, chọn cử thí sinh đi đào tạo.

3. Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý chặt chẽ đối tượng được đào tạo theo Đề án; ký hợp đồng đào tạo với các trường đại học y dược. Hàng năm báo cáo kết quả gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định về đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng đến nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các quy định về xét chọn, tiếp nhận, bố trí công tác cho sinh viên sau khi tốt nghiệp theo quy định.

2. Phối hợp với Sở Y tế đề xuất nhu cầu đào tạo hàng năm đối với sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh; thông báo tuyển sinh, rà soát hồ sơ thí sinh dự xét tuyển tham gia đề án đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh, trình Hội đồng Tuyển chọn sinh viên ngành y tế đào tạo theo địa chỉ tỉnh Đồng Nai xem xét.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Đề án đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Thống kê danh sách các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai trúng tuyển vào hệ chính quy các trường đại học y dược.

2. Phối hợp xét duyệt sinh viên được đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Điều 10. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, Sở Y tế lập dự toán kinh phí đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng gửi Sở Tài chính và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh.

Điều 11. Giao Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi các quy định về chính sách, chế độ đào tạo sinh viên, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2014
Ngày hiệu lực07/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2014/QĐ-UBND đào tạo sinh viên đại học y dược chính quy theo địa chỉ sử dụng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2014/QĐ-UBND đào tạo sinh viên đại học y dược chính quy theo địa chỉ sử dụng Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành28/10/2014
        Ngày hiệu lực07/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/2014/QĐ-UBND đào tạo sinh viên đại học y dược chính quy theo địa chỉ sử dụng Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2014/QĐ-UBND đào tạo sinh viên đại học y dược chính quy theo địa chỉ sử dụng Đồng Nai

            • 28/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực