Quyết định 48/2016/QĐ-UBND

Quyết định 48/2016/QĐ-UBND quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2016/QĐ-UBND thời gian thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2016/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CẤP ĐỘ LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, THỜI GIAN ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính ph về chế độ tiền lương đối với n bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điu 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính ph;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hưng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc S Nội vụ tại Tờ trình số 426/TTr-SNV ngày 15/9/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cấp độ lp thành tích xut sc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cụ thể như sau:

1. Nâng bậc lương tớc thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lp thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo cấp độ từ trên xuống dưới như sau:

a) Huân chương các loại;

b) Danh hiệu Anh hùng lao động;

c) Giải thưởng Hồ Chi Minh, Giải thưởng cấp Nhà nước;

d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

2. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tnh.

3. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sc trong thực hiện nhiệm vụ theo cấp độ từ trên xuống dưới như sau:

a) Có dự án, đề tài khoa học, sáng chế kỹ thuật, sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận và đã triển khai có hiệu quả trong thực tin;

b) Được biệt phái đến công tác tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa có hsố phụ cấp khu vực từ 0,7 trlên, có thời gian công tác ít nhất 02 năm liên tục trở lên ở khu vực đó và 02 năm lin này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị qun lý cán bộ công nhận.

4. Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn trong trường hp có nhiều người đạt thành tích như nhau mà đơn vị không có đủ chỉ tiêu thực hiện như sau:

a) Người lập thành tích xuất sắc trong kỳ nâng lương trước thời hạn kỳ trước nhưng chưa được xét chọn do vượt quá ch tiêu để xét; trong kỳ này lại lp thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

b) Người tui cao, nếu không nâng lương kỳ này thì không còn điều kiện đđược nâng lương trước thời hạn;

c) Người có chức vụ thấp hơn hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo, qun lý;

d) Người nhiều tui hơn;

đ) Người có số năm công tác nhiều hơn, chưa được nâng bậc lương trước thời hạn ln nào;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ giới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2016 và bãi bỏ Văn bản số 1920/HD-UBND ngày 13/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và Văn bn số 10/UBND-TH ngày 09/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh vviệc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tnh; Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: nời đứng đu các Hội đặc thù được giao biên chế và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Văn phòng Chính ph (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB);
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Chi cục Văn thư - Lưu trữ tnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tnh;
- Lưu: VT-TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2016
Ngày hiệu lực01/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2016/QĐ-UBND thời gian thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2016/QĐ-UBND thời gian thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành18/11/2016
        Ngày hiệu lực01/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/2016/QĐ-UBND thời gian thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2016/QĐ-UBND thời gian thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn Kon Tum 2016

            • 18/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực