Quyết định 48/2017/QĐ-UBND

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND về quy định phân cấp về tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I, II trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I II Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2017/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I II Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2017/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG I, II TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp về tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I, II trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa hạng I, II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh; Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG I, II TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND Tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phân cấp về tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I, II trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Viên chức đơn vị sự nghiệp quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Chương II

NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 3. Nguyên tắc và nội dung quản lý

1. Nguyên tắc quản lý:

a) Phát huy quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đi đôi với việc thực hiện trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong công tác quản lý viên chức.

c) Bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, chính sách và thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

d) Viên chức phải chấp hành quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các quyết định của cấp trên về công tác tuyển dụng viên chức.

2. Nội dung quản lý: Công tác tuyển dụng viên chức.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa hạng I, II

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng; công nhận kết quả tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức khi trúng tuyển; ký kết, chấm dứt hợp đồng làm việc; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự; hủy bỏ quyết định tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa hạng I, II thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của Nhà nước và Quy định này. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ và Sở Y tế).

2. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh việc thực hiện Quy định này.

Điều 6. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2017/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I II Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2017/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I II Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2017/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I II Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2017/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I II Đồng Tháp