Quyết định 48/2018/QĐ-UBND

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3 Điều 7 hướng dẫn Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2018/QĐ-UBND sửa đổi Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về đào tạo cán bộ Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2018/-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐI, BỔ SUNG ĐIỂM B, KHOẢN 3 ĐIỀU 7 CỦA QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2017/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2018/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chính sách h trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 363/TTr-SNV ngày 10 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3 Điều 7 của Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tnh Cà Mau quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh Cà Mau

“Điều 7. Nguồn kinh phí, cách thức chi trả và cơ quan chi trả

3. Kinh phí hỗ trợ đào tạo được chi trả như sau:

b) Đối với cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chi trả kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức của Hội đng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp huyện; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (Ng03-QPPL), TH;
- Lưu: VT, M.A188/12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực15/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(15/01/2019)

Download Văn bản pháp luật 48/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2018/QĐ-UBND sửa đổi Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về đào tạo cán bộ Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2018/QĐ-UBND sửa đổi Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về đào tạo cán bộ Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành28/12/2018
       Ngày hiệu lực15/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 tháng trước
       (15/01/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2018/QĐ-UBND sửa đổi Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về đào tạo cán bộ Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2018/QĐ-UBND sửa đổi Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về đào tạo cán bộ Cà Mau

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực