Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2019/QĐ-UBND phối hợp thanh tra kinh doanh theo phương thức đa cấp Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2019/-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phquy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một sđiều của Nghị định s40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai tại Tờ trình s 109/TTr-SCT ngày 18/7/2019 và văn bản giải trình tiếp thu ý kiến s 1445/SCT-TM ngày 20/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Công Thương;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- TT: TU, HĐND, UBND tnh;
- Như Đi
u 3 QĐ;
- S
Tư pháp;
- Cổng thông tin điện t
tnh;
- Công báo t
nh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-T
H tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;

- Lưu: VT, KSTTHC, KT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 48/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc phi hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Phi hp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời nhằm thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Việc phân công, phối hợp thực hiện các hoạt động phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị liên quan và các quy định hiện hành, đồng thời rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

3. Bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Việc phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm chính xác khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không gây phiền hà, cản trhoạt động bình thường của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin bằng văn bn theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Trao đổi trực tiếp qua hội nghị, hội thảo.

3. Trao đổi thông tin qua các phương tiện thông tin liên lạc: Điện thoại, Email.

4. Tổ chức, tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành.

5. Các hình thức khác.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ NỘI DUNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 5. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

1. Sở Công Thương thường xuyên cập nhật danh sách và gửi văn bản đã xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho doanh nghiệp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thông báo công khai trên Trang thông tin điện tcủa Sở Công Thương để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định.

2. Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các thông tin đã được cung cấp về doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp, chủ động thực hiện công tác quản lý kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp, đảm bảo các doanh nghiệp chỉ được phép tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp sau khi có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương và nội dung hoạt động đúng theo phạm vi được xác nhận.

Điều 6. Phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

1. Khi nhận được thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo và thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phi hợp quản lý, kim tra, giám sát.

2. Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức giám sát, kiểm tra hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp theo đúng nội dung Sở Công Thương đã thông báo, xử lý các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7. Phối hợp thực hiện giải quyết, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Việc giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị được thực hiện theo quy định của pháp luật. Khi tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương tổng hợp) kết quả thực hiện.

2. Trong trường hợp cơ quan, đơn vị chức năng nhận được phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, nếu xét thấy trong phạm vi thẩm quyền, tiến hành kiểm tra ngay hoặc thông báo đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để theo dõi, kiểm tra.

3. Đối với các đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, ảnh hưng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, cơ quan, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Điều 8. Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định

1. Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền:

a) Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát hàng năm hoặc đột xuất theo quy định. Nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát phải trong phạm vi được giao và theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được phê duyệt. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau khi được phê duyệt gửi 01 bản về Sở Công Thương để theo dõi tổng hp.

b) Thường xuyên trao đổi thông tin về thanh tra, kiểm tra với các cơ quan, đơn vị có liên quan, đề xuất về các nội dung cần phối hợp và thực hiện đảm bảo quy định vxử lý chng chéo Kế hoạch thanh tra, kim tra đtránh bị trùng lặp, chồng chéo, bảo đảm thống nhất, triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

2. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp:

a) Đơn vị chủ trì đề xuất tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra, hoạt động kiểm tra phải bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục theo quy định. Kết quả kiểm tra, xử lý cơ quan chủ trì tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Sở Công Thương, các cơ quan liên quan theo quy định, đồng thời công bố công khai kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cử cán bộ, công chức tham gia đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo phù hợp về chuyên môn, chức vụ và các tiêu chuẩn theo đề xuất của cơ quan chủ trì, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia đầy đủ, để đạt được hiệu quả cao trong các đợt kiểm tra.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 9. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan

1. Chủ động thực hiện tốt các nội dung cần phối hợp theo quy định tại Chương II Quy chế này, trách nhiệm thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý theo quy định tại Chương III Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Phân công lãnh đạo, cử đầu mối, nguồn lực theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, khi có sự thay đổi về nhân sự thông báo kịp thời để cơ quan đầu mối cập nhật, công bđến các đơn vị liên quan biết và phối hợp khi cần thiết. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan và chịu trách nhiệm về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan.

3. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực, địa bàn do cơ quan, đơn vị quản lý theo quy định.

5. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cho cơ quan đầu mối để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến xử lý vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

6. Phối hợp với cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động kinh doanh theo phương thc đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

7. Tuyên truyền giáo dục pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn quản lý theo quy định.

8. Không được ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định pháp luật hoặc không đúng thẩm quyền.

9. Quán triệt cán bộ, công chức trong cơ quan không được tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan liên quan để kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc điều chỉnh nhng quy định không phù hp với thực tiễn.

2. Cung cấp hồ sơ, tài liệu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp (khi có đề nghị bằng văn bản của các cơ quan quản lý có liên quan) để tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng thực hiện điều tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

3. Tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

5. Cập nhật thường xuyên tình hình quản lý hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện phối hợp của các sở, ban, ngành, các cơ quan đoàn thể, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp về Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Đxuất hình thức khen thưởng và kỷ luật (nếu có) liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố cử đầu mối tham gia hoạt động phối hợp; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tăng cường quản lý hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân tham gia bán hàng đa cấp. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp.

2. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp.

4. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn làm đu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và các sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, phí, lệ phí và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp và cung cấp các thông tin về tình hình kê khai, nộp và quyết toán thuế của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp theo đề nghị của các cơ quan liên quan.

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

1. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường các địa phương cử đầu mối, thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác cùng cấp trên địa bàn, chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường.

3. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Phi hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn quản lý, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh có yếu tố nước ngoài tham gia.

2. Trao đổi thông tin kịp thời với các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh về du hiệu vi phạm trong việc tchức hội nghị, hội thảo bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có yếu tố người nước ngoài; đề xuất thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông:

a) Xây dựng các chương trình tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng các chuyên mục tuyên truyền, phbiến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

b) Phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về hình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp;

c) Công bố công khai các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp.

Điều 17. Trách nhiệm của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của sở Khoa học và Công nghệ

1. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phm hàng hóa, sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền.

2. Kiểm tra, xác minh tính xác thực các sản phẩm có công bố hợp chuẩn, hợp quy và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với những sản phẩm chưa được phổ biến rộng rãi.

Điều 19. Trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai

Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định hiện hành.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước đi với các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo quy định.

2. Chỉ đạo tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, các chiêu thức dụ d, lừa đảo huy động vốn trái với quy định của pháp luật để nhân dân cảnh giác không tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Theo dõi, quản lý, cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn (gồm cá nhân cư trú thường xuyên trên địa bàn và cá nhân ở nơi khác đến tạm trú tại địa bàn); thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn giám sát hoạt động bán hàng đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn.

b) Phân công 01 (một) công chức Văn phòng - Thống kê làm đầu mối để tiếp nhận nhng thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

c) Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, kịp thời chỉ đạo các lực lượng thuộc thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả xử lý về Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định.

Điều 21. Trách nhiệm của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Thông báo công khai địa chtiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh.

2. Phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong tiếp nhận và xác minh, giải quyết đơn thư phản ánh của người dân về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thông tin tuyên truyền, theo dõi giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Chế độ thông tin báo cáo

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan thường trực.

Điều 23. Điều khoản thi hành

1. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chế này được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan cần phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điu chỉnh phù hợp với thực tin./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực20/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2019/QĐ-UBND phối hợp thanh tra kinh doanh theo phương thức đa cấp Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2019/QĐ-UBND phối hợp thanh tra kinh doanh theo phương thức đa cấp Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực20/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/2019/QĐ-UBND phối hợp thanh tra kinh doanh theo phương thức đa cấp Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2019/QĐ-UBND phối hợp thanh tra kinh doanh theo phương thức đa cấp Lào Cai

            • 14/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực