Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định s 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định s 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Về thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của đại lý Internet công cộng và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử từ 07 giờ đến 22 giờ.

2. Về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

a) Tối thiểu 50m2 tại khu vực thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh;

b) Tối thiểu 40m2 tại khu vực thị xã Kinh Môn và thị trấn của các huyện;

c) Tối thiểu 30m2 tại các khu vực còn lại.

3. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý;

c) Định kỳ 6 tháng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn;

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

5. Các nội dung khác về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các S, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
b/c)
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy; (Để b/c)
- Thường trực HĐND t
nh; (Để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH t
nh, VP HĐND tnh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT. Nam (35
)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2019
Ngày hiệu lực18/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng tỉnh Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành08/11/2019
       Ngày hiệu lực18/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng tỉnh Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng tỉnh Hải Dương

           • 08/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực