Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2013/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2013/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết s 09/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Quy định mức đóng góp và các chế độ h trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đ nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1774/Tr-LĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chế độ đóng góp và miễn giảm, htrợ cho công tác tchức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Mức đóng góp và các chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Quy định mức đóng góp và các chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: PCVP KGVX;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lư
u: VT, TP, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2019
Ngày hiệu lực08/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Dung
       Ngày ban hành28/08/2019
       Ngày hiệu lực08/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy Thừa Thiên Huế

           • 28/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực