Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định về phân công phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quản lý chất lượng công trình xây dựng Quảng Trị


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 48/2019/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2017/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2017 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định s46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sĐiều của Quyết định s06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Khoản 6 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“6. Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình được giao quản lý tại Khoản 1 Điều này theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện quy định tại Khoản 5 Điều 5, khoản 6 Điều 6 của Quy định này”.

2. Khoản 5, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Phân công phòng chức năng về quản lý xây dựng trực thuộc chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật do UBND cấp huyện, UBND cp xã quyết định đu tư. Các công trình khác thực hiện theo khoản 1 Điều 82 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh
ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hộ
i tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT Tin học tỉnh;
- Các PVP UBND t
nh;
- Lưu
: VT, CN(P-02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2019
Ngày hiệu lực20/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(30/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quản lý chất lượng công trình xây dựng Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quản lý chất lượng công trình xây dựng Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành10/12/2019
       Ngày hiệu lực20/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (30/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quản lý chất lượng công trình xây dựng Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quản lý chất lượng công trình xây dựng Quảng Trị

           • 10/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực