Quyết định 48/2020/QĐ-UBND

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2020/QĐ-UBND hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV cấp V tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 48/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HÀNH LANG BẢO VỆ ĐÊ ĐỐI VỚI ĐÊ CẤP IV, CẤP V TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước và hành lang bảo vệ đê được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Hành lang bảo vệ đê

1. Hành lang bảo vệ các tuyến đê ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch được tính từ chân đê trở ra 5 (năm) mét về phía sông và phía đồng.

2. Hành lang bảo vệ các tuyến đê ở những vị trí còn lại được tính từ chân đê trở ra 15 (mười lăm) mét về phía sông và phía đồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ thông tin
- Lưu: VT, NNTNMT, Ô Chính.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2020
Ngày hiệu lực01/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(17/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2020/QĐ-UBND hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV cấp V tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2020/QĐ-UBND hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV cấp V tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/10/2020
        Ngày hiệu lực01/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (17/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 48/2020/QĐ-UBND hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV cấp V tỉnh Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2020/QĐ-UBND hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV cấp V tỉnh Hải Dương

              • 15/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực