Quyết định 48/QĐ-BTP

Quyết định 48/QĐ-BTP năm 2011 về giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48/QĐ-BTP giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 48/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2011 CHO CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương theo Phụ lục 1 và 2 gửi kèm.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu cụ thể cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh), Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện).

Trên cơ sở chỉ tiêu giao cho các đơn vị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chấp hành viên thuộc đơn vị, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao chung cho tỉnh, thành phố mình.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc, tiền thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của toàn tỉnh, thành phố; xem xét, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Tư pháp điều chỉnh chỉ tiêu giao cho các địa phương trong trường hợp cần thiết.

Trung tâm Dữ liệu, thông tin và Thống kê thi hành án dân sự có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự thuộc địa phương mình.

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự thuộc quyền quản lý của Chi cục mình.

Điều 4. Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ tại mỗi địa phương để giao chỉ tiêu cụ thể, nhưng không thấp hơn mức sàn 81% về việc, 61% về giá trị, giảm tối thiểu 10% việc, 5% về tiền thi hành án dân sự chuyển sang năm 2012 so với năm 2010 chuyển sang năm 2011 và phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chung của tỉnh được Bộ Tư pháp giao.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao là căn cứ để xét quyết toán kinh phí và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Tư pháp; Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục THADS;
- Vụ KHTC - Bộ Tư pháp;
- Vụ Thi đua – Khen thưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, Tổng cục THADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2011
Ngày hiệu lực19/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 48/QĐ-BTP giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/QĐ-BTP giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành19/01/2011
        Ngày hiệu lực19/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/QĐ-BTP giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/QĐ-BTP giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án

            • 19/01/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực