Quyết định 480/QĐ-BGTVT

Quyết định 480/QĐ-BGTVT năm 2017 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 480/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 652/QĐ-BGTVT 2018 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 480/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2017


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại tờ trình số 206/TTr-CHHVN ngày 18/01/2017 về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cng biển Việt Nam;

Theo đề nghị của vụ trưởng Vụ Kết cu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy đnh tại Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.

2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp vi các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Điu 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1943/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưng;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, KCHT(Quân).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên bến cảng

Thuộc cảng biển

1

Bến cảng Mũi Chùa

Quảng Ninh

2

Bến cảng Vạn Gia (Khu chuyển tải Vạn Gia)

3

Bến cảng than Cẩm Phả

4

Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả

5

Bến cảng tng hợp Cái Lân

6

Bến cảng xăng dầu B12

7

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long

8

Bến cảng khách Hòn Gai

9

Bến cảng nhà máy xi măng Hạ Long

10

Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long

11

Bến cảng xăng dầu Cái Lân

12

Bến cảng Hải Phòng

Hải Phòng

13

Bến cảng Vật Cách

14

Bến cảng Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

15

Bến cảng Liên doanh phát triển Đình Vũ

16

Bến cảng Xăng dầu Đình Vũ (19-9)

17

Bến cảng Đoạn Xá

18

Bến cảng Transvina

19

Bến cảng Hi Đăng

20

Bến cảng container Việt Nam (Viconship)

21

Bến cảng container Chùa Vẽ

22

Bến cảng Cửa Cấm

23

Bến cảng Thủy sản II

24

Bến cảng Thượng Lý

25

Bến cảng Gas Đài Hải

26

Bến cảng Total Gas Hải Phòng

27

Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng

28

Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long

29

Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng

30

Bến cảng Caltex

31

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

32

Bến cảng đóng tàu Phà Rừng

33

Bến cng Lilama Hải Phòng

34

Bến cảng cá Hạ Long

35

Bến cảng cơ khí Hạ Long

36

Bến cảng dầu K99

37

Bến cảng Biên Phòng

38

Bến cảng Công ty 128

39

Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ

40

Bến cảng Đông Hải

41

Bến cảng Hải An

42

Bến cảng Tiến Mạnh

43

Bến cảng tổng hợp Đình Vũ

44

Bến cảng trang trí công ty 189

45

Bến cảng Công ty Sông Đà 12 (Tự Long)

46

Bến cảng Nam Hải

47

Bến cảng Công ty vận tải và cung ứng xăng dầu (Quỳnh Cư)

48

Bến cảng DAP (hóa chất Việt Nam)

49

Bến cảng PTSC Đình Vũ

50

Bến cảng công ty Hóa dầu quân đội (Mipec)

51

Bến cảng Công ty TNHH MTV 189

52

Bến cảng xăng dầu KCN Đình

53

Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng

54

Bến cảng Nam Hải Đình Vũ

55

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

56

Bến cảng container Vip Greenport

57

Bến cảng Việt Nhật

58

Bến cảng Nam Ninh

59

Bến cảng Hải Thnh

Hải Thịnh

60

Bến cảng Thịnh Long

61

Bến cảng Diêm Điền

Thái Bình

62

Bến cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà

63

Bến cảng xăng dầu Quảng Hưng

Nghi Sơn

64

Bến cảng Lệ Môn

65

Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn

66

Bến cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Nghi Sơn

67

Bến cảng Nhiệt điện Nghi Sơn 1

68

Bến cảng Cửa Lò

Nghệ An

69

Bến cảng 400DWT của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

70

Bến cảng Bến Thủy

71

Bến cảng xăng dầu Hưng Hòa

72

Bến cảng Cục Hậu cần Quân khu IV

73

Bến cảng Xuân Hải

Hà Tĩnh

74

Bến cảng Xuân Phổ

75

Bến cảng Vũng Áng

76

Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng

77

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

78

Bến cảng Sơn Dương

79

Bến cảng Gianh

Quảng Bình

80

Bến cảng xăng dầu Sông Gianh

81

Bến cảng Hòn La

82

Bến cảng Thắng Lợi

83

Bến cảng Cửa Việt

Quảng Trị

84

Bến cảng Thuận An

Thừa Thiên Huế

85

Bến cảng xăng dầu Thuận An

86

Bến cảng Chân Mây

87

Bến cảng Tiên Sa

Đà Nng

88

Bến cảng Sông Hàn

89

Bến cảng Nguyễn Văn Trỗi

90

Bến cảng Kho xăng dầu K4D6

91

Bến cảng Nại Hiên

92

Bến cảng chuyên dùng PETEC

93

Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân

94

Bến cảng Hải Sơn

95

Bến cảng Sơn Trà

96

Bến cảng chuyên dùng Công ty Xăng dầu khu vực V

97

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Tổng công ty Sông Thu

98

Bến cảng chuyên dùng Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nng

99

Bến cảng Kỳ Hà

Kỳ Hà

100

Bến cảng gas của Công ty liên doanh khí đốt Đà Nng

101

Bến cảng Tam Hiệp

102

Bến cảng Sa Kỳ

Dung Quất

103

Bến cảng Doosan - Dung Quất

104

Bến cảng PTSC Quảng Ngãi

105

Bến cảng Germadept

106

Bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất

107

Bến cảng Quy Nhơn

Quy Nhơn

108

Bến cảng Thị Nại

109

Bến cảng quân sự Quy Nhơn

110

Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn

111

Bến cảng tổng hợp Vũng Rô

Vũng Rô

112

Bến cảng Đầm Môn

Khánh Hòa

113

Bến cảng Hòn Khói

114

Bến cảng Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin

115

Bến cảng Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy

116

Bến cng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

117

Bến cảng Nha Trang

118

Bến cảng Học viện Hải quân

119

Bến cảng Ba Ngòi

120

Bến cảng nhà máy xi măng Cam Ranh

121

Bến cảng quốc tế Cam Ranh

122

Bến cảng Cà Ná

Cà Ná (tnh Ninh Thuận)

123

Bến cảng Ninh Chữ

124

Bến cảng Phú Quý

Bình Thuận

125

Bến cảng Sài Gòn

Tp.HCM

126

Bến cảng Tân Thuận Đông

127

Bến cảng Nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển Ba Son

128

Bến cảng Tân Cảng

129

Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT)

130

Bến cảng ELF gas Sài Gòn

131

Bến cảng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

132

Bến cảng Dầu thực vật (Navioil)

133

Bến cảng Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn

134

Bến cảng Đóng tàu An Phú

135

Bến cảng Bến Nghé

136

Bến cảng Rau Quả

137

Bến cảng Bông Sen

138

Bến cảng Tân cảng Cát Lái

139

Bến cảng xăng dầu Sài Gòn Petro

140

Bến cảng xăng dầu PVOil

141

Bến cảng xi măng Sao Mai

142

Bến cảng X51

143

Bến cảng thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh

144

Bến cảng Cát Lái

145

Bến cảng kho xăng dầu VK.102

146

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

147

Bến cảng điện Hiệp Phước

148

Bến cảng xi măng Chinfon Hải Phòng (tại Hiệp Phước)

149

Bến cảng xi măng Holcim Hiệp Phước

150

Bến cảng xi măng Nghi Sơn

151

Bến cảng xi măng Fico

152

Bến cảng thương mại vận tải xăng dầu Minh Tấn

153

Bến cảng trường kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang II

154

Bến cảng Biển Đông

155

Bến cảng chuyên dùng Calofic

156

Bến cảng xi măng Thăng Long

157

Bến cng xi măng Hà Tiên 1

158

Bến cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

159

Bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

160

Bến cảng trang trí Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn

161

Bến cảng Xăng dầu Thanh Lễ

162

Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước

163

Bến cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu

164

Bến cảng Vĩnh Tường

165

Bến cảng Nhà máy Xi măng Hạ Long (trạm nghiền phía Nam)

166

Bến cảng Baria Serece

Vũng Tàu

167

Bến cảng Nhà máy điện Phú Mỹ

168

Bến cảng PVGas Vũng Tàu

169

Bến cảng Vietsovpetro

170

Bến cảng xi măng Cẩm Phả

171

Bến cảng thương cng Vũng Tàu (phân cảng Cát Lở)

172

Bến cảng thượng Lưu PTSC

173

Bến cảng xăng dầu PTSC

174

Bến cảng hạ lưu PTSC

175

Bến cảng dầu K2 (phân cảng dầu Vũng Tàu)

176

Bến cảng Interflour Cái Mép

177

Bến cảng xăng dầu Đông Xuyên

178

Bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ

179

Bến cảng thép Phú Mỹ

180

Bến cảng chuyên dùng Holcim Thị Vải

181

Bến cảng Vungtau Shipyard

182

Bến cảng cá Cát LVũng Tàu

183

Bến cảng thủy sản Cát Lở

184

Bến cng hải sản Trường Sa

185

Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

186

Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép

187

Bến cảng kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS)

188

Bến cng Vina Offshore

189

Bến cảng chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard)

190

Bến cảng container Cái Mép Thượng

191

Bến cảng công ty STX

192

Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA)

193

Bến cảng container quốc tế Cái Mép (ODA)

194

Bến cảng Quốc tế SP-PSA

195

Bến cảng trang trí 10.000DWT Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn

196

Bến cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

197

Bến cảng Hà Lộc

198

Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào

199

Bến cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên

200

Bến cảng Bến Đầm (Côn Đảo)

201

Bến cảng Posco SS-Vina

202

Bến cảng Posco

203

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son

204

Bến cảng Nasos

205

Bến cảng Đồng Nai

Đồng Nai

206

Bến cảng Gò Dầu A

207

Bến cảng Gò Dầu B

208

Bến cảng Vedan Phước Thái

209

Bến cảng chuyên dụng Long Thành

210

Bến cảng Gas PVC Phước Thái

211

Bến cảng Phú Đông

212

Bến cảng xăng dầu Phước Khánh

213

Bến cảng chuyên dùng VOPAK

214

Bến cảng Lafarge Xi măng

215

Bến cảng SCT Gas

216

Bến cảng Sanrimjohap Vina

217

Bến cảng LPG Hồng Mộc

218

Bến cảng xăng dầu tổng kho 186

219

Bến cảng tổng hợp Bình Dương

Bình Dương

220

Bến cảng Mỹ Tho

Tiền Giang

221

Bến cảng xăng dầu Soài Rạp - Hiệp Phước

222

Bến cảng Fu-I

Tiền Giang (thuộc tỉnh Long An)

223

Bến cảng quốc tế Long An

224

Bến cảng Đồng Tháp

Đồng Tháp

225

Bến cảng Sa Đéc

226

Bến cảng xăng dầu Đồng Tháp

227

Bến cng Cần Thơ

Cần Thơ

228

Bến cảng Sài Gòn Petro Cần Thơ

229

Bến cảng Total Gas Cần Thơ

230

Bến cảng tổng kho xăng dầu Cần Thơ

231

Bến cảng chuyên dụng Phúc Thành

232

Bến cảng lương thực Sông Hậu (Trà Nóc)

233

Bến cảng xăng dầu Hậu Giang

234

Bến cảng xăng dầu Petro Mekong

235

Bến cảng X55

236

Bến cảng container Cần Thơ

237

Bến cảng vận ti thủy Cần Thơ

238

Bến cảng dầu 1.000T Tây Nam Bộ

239

Bến cảng Cái Cui

240

Bến cảng Bình Minh

241

Bến cảng PV Oil Cần Thơ

242

Bến cảng Nhiệt điện Ô Môn

243

Bến cảng PV Gas South

244

Bến cảng chuyên dùng xuất thạch cao NMNĐ cần Thơ

245

Bến cảng Tân cng Cái Cui

246

Bến cảng chuyên dùng quốc tế Lee & Man

247

Bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

248

Bến cảng Mỹ Thới

An Giang

249

Bến cảng Vĩnh Long

Vĩnh Long

250

Bến cảng Năm Căn

Năm Căn

251

Bến cảng Hòn Chông

Kiên Giang

252

Bến cảng Bình Tr

253

Bến cảng An Thới

254

Bến cảng Bãi Vòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 480/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu480/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2017
Ngày hiệu lực22/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 480/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 480/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 480/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu480/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýNguyễn Văn Công
       Ngày ban hành22/02/2017
       Ngày hiệu lực22/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 480/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2017

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 480/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2017