Quyết định 481/QĐ-BCT

Quyết định 481/QĐ-BCT năm 2012 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 481/QĐ-BCT Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 0792/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- VCCI;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kết quả

I

NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Cho ý kiến đối với những văn bản QPPL có quy định về TTHC;

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Công văn của Lãnh đạo VPB

2

Thống kê, rà soát những thủ tục hành chính mới được ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; hoặc những thủ tục có quy định nhưng chưa công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác

Thường xuyên

Các đơn vị có thủ tục hành chính cần thực hiện

Văn phòng Bộ và các Đơn vị có liên quan

Văn bản đề nghị của các đơn vị

3

Nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia các văn bản, thủ tục hành chính mới ban hành, các thủ tục sửa đổi, bổ sung

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Các văn bản, TTHC được đăng tải trên CSDLQG

4

Dự thảo và ban hành quyết định công bố của Bộ trưởng đối với những thủ tục hành chính mới được ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; hoặc những thủ tục có quy định nhưng chưa công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác.

Thường xuyên

Các đơn vị có thủ tục hành chính cần thực hiện

Văn phòng Bộ và các Đơn vị có liên quan

Văn bản đề nghị của các đơn vị (kèm theo hồ sơ) gửi về Văn phòng Bộ

5

Đôn đốc thống kê và kiểm tra hồ sơ đề nghị công bố; thẩm tra thủ tục hành chính, các biểu mẫu và dự thảo kèm theo của các đơn vị để trình Lãnh đạo Bộ

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quyết định công bố của Bộ trưởng

6

Công khai thủ tục hành chính

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

 

Các văn bản, TTHC được công khai minh bạch trên CSDLQG

II

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, SOẠN THẢO CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KSTTHC

1

Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Công Thương

Quý I năm 2012

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

2

Xây dựng Kế hoạch hiện đại hóa các thủ tục hành chính của Bộ Công Thương giai đoạn 2012-2015

Quý I, II năm 2012

Văn phòng Bộ và Cục Thương mại điện tử và CNTT cùng trình

 

Quyết định của Bộ trưởng

3

Soạn thảo các văn bản phục vụ việc Kiểm soát thủ tục hành chính

Theo kế hoạch

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Quy định, Quy chế, quy trình

III

TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN, NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

1

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức

Theo kế hoạch của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

 

Giấy mời của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

2

Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cho CBCC các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn của Cục Kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tập huấn

3

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cho các cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC.

Sau khi kết thúc tập huấn cho các đơn vị

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tập huấn

4

Kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị trong việc điền các biểu mẫu thống kê, rà soát và biểu mẫu đánh giá tác động TTHC

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Báo cáo đánh giá

5

Thực hiện các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Chính phủ ban hành

Theo Kế hoạch của Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Thực hiện theo văn bản chỉ đạo

IV

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SOÁT TTHC

1

Rà soát các thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực để đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Cục Thương mại điện tử và CNTT và các đơn vị liên quan

Tổng hợp báo cáo LĐB

2

Nghiên cứu, lựa chọn và rà soát theo chuyên đề các TTHC vẫn còn là rào cản khi thực hiện.

Quý II, III năm 2012

Văn phòng Bộ

Các chuyên gia và các đơn vị có liên quan, theo ngành, lĩnh vực

Trình LĐB và cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

3

Kiểm soát và nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính (chất lượng các biểu mẫu) thông qua việc hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính theo 04 tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả.

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Các Biểu mẫu chuẩn

4

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Công khai kết quả xử lý các đơn vị

5

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhằm đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các quy định tại Chương III Nghị định 63/2010/NĐ-CP

Quý II, III năm 2012

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo tổng hợp trình LĐB

6

Tổ chức đoàn khảo sát, tham vấn trong nước và nước ngoài về nâng cao chất lượng Kiểm soát TTHC

Quý II, III năm 2012

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

V

HUY ĐỘNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA KIỂM SOÁT TTHC

1

Huy động chuyên gia theo ngành, lĩnh vực vào hoạt động kiểm soát TTHC.

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Báo cáo kết quả rà soát của chuyên gia

2

Tổ chức họp, hội thảo tham vấn các đơn vị liên quan có liên quan về các vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

3

Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi liên hệ, thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương

Quý III năm 2012

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Kế hoạch của Bộ

4

Họp thảo luận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

VI

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HIỆN ĐẠI HÓA CÁC TTHC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Nâng cấp Trang thông tin điện tử Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tạo đường kết nối dịch vụ công trực tuyến với các đơn vị có TTHC

Quý III, IV năm 2012

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Sản phẩm sau khi nâng cấp

2

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Sau khi kết thúc rà soát theo ngành, lĩnh vực và theo kế hoạch hiện đại hóa TTHC

Văn phòng bộ, Cục Thương mại điện tử và CNTT

Các chuyên gia và các đơn vị liên quan

Tổng hợp, trình LĐB các TTHC đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến

VII

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ

Theo định kỳ tháng, quý, năm hoặc đột xuất

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

2

Tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền, áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có)

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Tờ trình, Công văn của Lãnh đạo Văn phòng

3

Tham gia góp ý kiến và xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị cán bộ công chức liên quan trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Quý IV năm 2012 hoặc đột xuất

Văn phòng Bộ

 

Công văn của Lãnh đạo Văn phòng Bộ

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 481/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu481/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2012
Ngày hiệu lực31/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 481/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 481/QĐ-BCT Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 481/QĐ-BCT Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu481/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHồ Thị Kim Thoa
        Ngày ban hành31/01/2012
        Ngày hiệu lực31/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 481/QĐ-BCT Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 481/QĐ-BCT Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

            • 31/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực