Quyết định 4812/QĐ-BCT

Quyết định 4812/QĐ-BCT năm 2008 về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4812/QĐ-BCT Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4812/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH CỔNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, các Vụ trưởng, Tham tán thương mại tại các nước và vùng lãnh thổ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH CỔNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4812/QĐ-BCT ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc quản lý, vận hành và cung cấp thông tin đối với Cổng thông tin Thị trường nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là đơn vị) và Thương vụ Việt Nam tại các nước, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế (sau đây gọi tắt là Thương vụ).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Cổng thông tin Thị trường nước ngoài” (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin) là trang tin điện tử tại các địa chỉ www.thitruongnuocngoai.vn và www.ttnn.com.vn do Bộ Công Thương quản lý và vận hành, có chức năng hỗ trợ các đơn vị và Thương vụ ứng dụng công nghệ thông tin và Internet để trực tiếp cập nhật, đăng tin kinh tế, thương mại, thị trường và luật pháp kinh doanh thuộc thị trường do đơn vị hay Thương vụ phụ trách tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại và đầu tư, trọng tâm là đẩy mạnh và phát triển xuất khẩu.

2. “Trang tin điện tử của Bộ Công Thương” (sau đây gọi tắt là MOIT) là trang tin điện tử chính thức của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn, đăng tải thông tin hoạt động của Bộ, văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ, tin kinh tế thương mại vĩ mô trong nước và thế giới.

3. “Cổng Thương mại điện tử quốc gia” (sau đây gọi tắt là ECVN) là sàn thương mại điện tử hỗ trợ giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp do Bộ Công Thương quản lý và vận hành tại địa chỉ www.ecvn.com, có chức năng cung cấp trực tuyến các cơ hội chào mua, chào bán hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp thành viên trong nước và nước ngoài.

Điều 4. Mối quan hệ giữa Cổng thông tin với MOIT và ECVN

Cổng thông tin đăng thông tin kinh tế thương mại của nước ngoài phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án kinh doanh tiến tới xuất khẩu. MOIT đăng các thông tin vĩ mô phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. ECVN hỗ trợ các doanh nghiệp tìm đối tác xuất khẩu và mua bán sản phẩm cụ thể.

Điều 5. Kinh phí đăng tin lên Cổng thông tin

Mức chi tạo lập thông tin điện tử cho Cổng thông tin được áp dụng theo các quy định của pháp luật.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ THƯƠNG VỤ

Điều 6. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

1. Đảm bảo mọi điều kiện về hạ tầng công nghệ cho sự hoạt động ổn định và liên tục của Cổng thông tin, đăng ký và duy trì các tên miền Internet của Cổng thông tin.

2. Quản trị hệ thống tài khoản của các đơn vị và Thương vụ, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Cổng thông tin.

3. Hướng dẫn các đơn vị và Thương vụ quản trị nhánh thị trường thuộc chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng tài liệu Hướng dẫn sử dụng và phổ biến theo cả hình thức trực tuyến và không trực tuyến, tổ chức các khóa tập huấn cho các đơn vị và cán bộ đi công tác Thương vụ nắm vững kỹ năng quản trị chi nhánh thị trường liên quan.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ quảng bá Cổng thông tin tới đông đảo doanh nghiệp và bạn đọc trên phạm vi cả nước.

5. Phụ trách chuyên mục Diễn đàn của Cổng thông tin, phối hợp với các đơn vị và Thương vụ trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp gửi tới mục Hỏi đáp liên quan tới thông tin thị trường nước ngoài.

6. Đăng tin, tài liệu ở dạng tệp dữ liệu điện tử (file) hoặc dạng giấy do các đơn vị và Thương vụ gửi tới.

7. Điều tra, khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp, đơn vị và Thương vụ về nội dung, hình thức, công nghệ để nâng cao chất lượng của Cổng thông tin.

8. Định kỳ hàng tháng, quý và năm lập Báo cáo Tình hình hoạt động của Cổng thông tin trình Lãnh đạo Bộ, đồng thời gửi tới Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng và các đơn vị liên quan. Báo cáo phải cung cấp đủ thông tin về tình hình hoạt động của Cổng thông tin, bao gồm số tin và tài liệu của từng đơn vị và Thương vụ trực tiếp đăng trong kỳ.

9. Cử một Lãnh đạo Cục làm Trưởng ban và hai cán bộ làm thành viên Ban biên tập Cổng thông tin.

Điều 7. Các Thương vụ

1. Trực tiếp đăng thông tin thị trường thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Thương vụ lên Cổng thông tin, bao gồm những thay đổi pháp luật liên quan đến thương mại và đầu tư.

2. Đăng tải đầy đủ thông tin giới thiệu về Thương vụ tại mục tương ứng, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong nước giao dịch với Thương vụ.

3. Trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp liên quan tới thị trường phụ trách tại mục Hỏi Đáp của Cổng thông tin thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Thương vụ.

4. Gửi về Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin những thông tin vĩ mô gắn với quản lý nhà nước lĩnh vực công nghiệp và thương mại hay các cơ hội mua bán cụ thể để đăng lên MOIT hay ECVN.

Điều 8. Các Vụ thị trường ngoài nước

1. Theo dõi và đôn đốc các Thương vụ thuộc phạm vi phụ trách của đơn vị đăng tin.

2. Trực tiếp đăng thông tin về thị trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của công văn lên Cổng thông tin.

3. Thường xuyên rà soát nội dung thông tin của các thị trường liên quan, khi cần thiết yêu cầu các Thương vụ hoặc thông báo cho Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin bổ sung, sửa đổi nội dung thông tin.

4. Cử cán bộ tham gia Ban biên tập Cổng thông tin.

Điều 9. Vụ Chính sách Thương mại Đa biên

1. Trực tiếp đăng tin về các hiệp định, cam kết đa biên, tuyên bố cấp cao và các hoạt động khác trong khuôn khổ hợp tác WTO, ASEAN, APEC, ASEM và các tổ chức đa biên khác.

2. Cử cán bộ tham gia Ban biên tập Cổng thông tin.

Điều 10. Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Xuất Nhập khẩu

1. Trực tiếp đăng tin về thị trường nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Cử cán bộ tham gia Ban biên tập Cổng thông tin.

Điều 11. Cục Quản lý cạnh tranh

1. Trực tiếp đăng tin tranh chấp thương mại liên quan đến các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

2. Cử cán bộ tham gia Ban biên tập Cổng thông tin.

Điều 12. Cục Xúc tiến thương mại

1. Trực tiếp cập nhật, đăng tin về chính sách và các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có thông tin về tình hình thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

2. Cử cán bộ tham gia Ban biên tập Cổng thông tin.

Điều 13. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng

Theo dõi sự tham gia của các Thương vụ và đơn vị thông qua Báo cáo Tình hình hoạt động và mục Thống kê của Cổng thông tin phục vụ công tác thi đua khen thưởng.

Điều 14. Các đơn vị khác thuộc Bộ

Thu thập các tin và tài liệu phù hợp với mục tiêu hoạt động của Cổng thông tin gửi về Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin để kịp thời phổ biến tới doanh nghiệp.

Điều 15. Trách nhiệm chung

1. Các đơn vị và Thương vụ thường xuyên góp ý về giao diện, nội dung, công nghệ gửi tới Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin để hoàn thiện và nâng cao chất lượng của Cổng thông tin.

Hàng tháng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổng hợp tình hình hoạt động của Cổng thông tin, chất lượng thông tin của các đơn vị cung cấp và kiến nghị lãnh đạo Bộ hướng xử lý.

2. Khi gặp khó khăn trong việc trực tiếp đăng các tài liệu dạng giấy hoặc tệp dữ liệu điện tử, các đơn vị cần liên hệ với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin để được hướng dẫn hỗ trợ kịp thời, hoặc có thể gửi các tài liệu này tới Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin để đăng lên Cổng thông tin.

3. Các đơn vị và Thương vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo mật tài khoản được cấp để quản lý và vận hành tốt nhánh thị trường của mình.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4812/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4812/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4812/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4812/QĐ-BCT Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4812/QĐ-BCT Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4812/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4812/QĐ-BCT Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4812/QĐ-BCT Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài

            • 03/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực