Quyết định 4812/QĐ-UBND

Quyết định 4812/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 4812/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4812/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG BDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯC SA ĐI THUC THM QUYN GII QUYT CA S THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1212/TTr-STTTT ngày 28 tháng 11 năm 2018 và Tờ trình số 1267/TTr-STTTT ngày 11 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm 04 thủ tục. Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm bãi bỏ 07 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công khai, thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC (5b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BSUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 4812/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hin

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Không

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

II

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, địa chỉ: số 199 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Không

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động, quản lý, cung cấp sử dụng thông tin trên trang thông tin đin tử và mạng xã hội;

II

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

2

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

10.750.000 đ/giấy phép

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 4812/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Số hồ sơ

Thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1.

BTT-HDU-284208

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

II

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1.

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

 

III

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1.

BTT-HDU-284212

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

2.

BTT-HDU-284214

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hn

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

IV

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

(Công bố tại Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1.

T-HDU-197361-TT

Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

 

2.

T-HDU-197366-TT

Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

 

3.

T-HDU-197372-TT

Giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4812/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4812/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2018
Ngày hiệu lực26/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4812/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4812/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4812/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4812/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành26/12/2018
       Ngày hiệu lực26/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4812/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Hải Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4812/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Hải Dương

          • 26/12/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/12/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực