Quyết định 4816/QĐ-UBND

Quyết định 4816/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 4816/QĐ-UBND 2014 Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời 2020 Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4816/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo đúng chức năng, nhiệm vụ như đã phân công cụ thể trong Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Bộ GD&ĐT;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Lưu: VT, VX.
Nhân-14

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4816/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án 281);

- Đẩy mạnh các hình thức học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng và tổ chức thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” để triển khai nhân rộng từ năm 2016 trên địa bàn toàn thành phố;

b) Phấn đấu đến năm 2020 :

- 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học tại thành phố Đà Nẵng được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng;

- 70% gia đình được công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, 50% dòng họ được công nhận Danh hiệu “Dòng họ học tập”; 60% cộng đồng (thôn, tổ dân phố và tương đương) đạt Danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Đối với các thôn tại các xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang, các tỷ lệ này tương ứng là 60%, 40% và 50%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

- Tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương; của Thành ủy, UBND thành phố; của cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng xã hội học tập, về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trong các cơ quan của hệ thống chính trị và nhân dân.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề về các nội dung của Đề án 89 và Đề án 281 để thống nhất tư tưởng và hành động khi triển khai thực hiện.

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực kết hợp giữa tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền miệng trong các nhà trường, cơ quan, hội đoàn thể, doanh nghiệp, khu dân cư…

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục “xây dựng xã hội học tập” trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, Đài Truyền thanh các quận, huyện; trên Trang Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học; lồng ghép tuyên truyền về nội dung Đề án trong các chuyên mục, chuyên trang có sẵn của các ngành, mặt trận và các đoàn thể;

- Biên soạn và phát hành các bản tin, tài liệu tuyên truyền về gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập;

- Nghiên cứu và tổ chức nhiều hình thức phong phú nhằm động viên mọi người học tập suốt đời; hàng năm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với nhiều chủ đề khác nhau tại tất cả các cơ sở giáo dục và các cơ quan đơn vị trên toàn thành phố;

- Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động học tập suốt đời trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… Phối hợp chỉ đạo liên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Giáo dục và Đào tạo về giáo dục truyền thống. Củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện để các thiết chế văn hóa ngoài nhà trường như thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… tham gia tích cực vào việc cung ứng các chương trình học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân và sinh viên, học sinh.

- Tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; tổ chức xét tặng danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cho các cơ quan, địa phương.

2. Xây dựng thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”

- Tổ chức nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về việc thúc đẩy các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân, đề xuất các mô hình và tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi của các địa phương, ngành, đoàn thể, tổ chức, các chuyên gia và các nhà khoa học về các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng;

- Triển khai, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thí điểm các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng;

- Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu hướng dẫn tuyên truyền và nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền về xã hội học tập và mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

- Kịp thời phát hiện các điển hình thực hiện tốt phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và nhân rộng thành mô hình để toàn thành phố học tập.

- Tổ chức tuyên truyền xây dựng xã hội học tập thông qua mạng lưới cơ sở và hội viên hội khuyến học các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng, trong các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, qua các hội nghị, hội thảo, mạng Internet; thông qua phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, phát động phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, phát động phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

4. Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

- Tổ chức quán triệt Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Quyết định số 6685/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 281 cho các cấp hội khuyến học;

- Tổ chức giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương, đơn vị;

- Tổ chức các hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; tổ chức giám sát, kiểm tra việc nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở các địa phương, tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng;

- Tổ chức đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

5. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ), góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

- Củng cố tổ chức bộ máy và xác định cụ thể chức năng nhiệm vụ của các TTHTCĐ, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để TTHTCĐ hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới;

- Xây dựng chương trình, biên soạn, in ấn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức học tập tại TTHTCĐ cho đội ngũ cán bộ các TTHTCĐ, đội ngũ cán bộ hội viên hội khuyến học các cấp tham gia quản lý và giảng dạy tại TTHTCĐ;

- Tập huấn và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý TTHTCĐ.

6. Tổ chức đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các Danh hiệu;

- Tập huấn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu;

- Tổ chức đánh giá, công nhận Danh hiệu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

- Kinh phí thực hiện Đề án 281 chủ yếu từ kinh phí sự nghiệp tại nguồn ngân sách địa phương, kinh phí đặc thù để thực hiện Đề án được phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học (bao gồm các cấp thành phố, quận, huyện, xã, phường) và các nguồn tài chính hợp pháp khác;

- Căn cứ nhiệm vụ được giao hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động của Hội gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định;

- Các địa phương có trách nhiệm cân đối ngân sách dành kinh phí hỗ trợ việc xây dựng và thí điểm các mô hình học tập suốt đời, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nhân rộng, giám sát, đánh giá, khen thưởng các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, các tổ chức có thành tích hoặc có đóng góp tích cực đối với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tại địa phương mình.

- Các doanh nghiệp xây dựng “Quỹ học tập suốt đời” của đơn vị để tổ chức các hoạt động suốt đời và hỗ trợ người học; tạo điều kiện thuận lợi cho những người có nhu cầu nâng cao trình độ nghề nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp được đào tạo, đào tạo lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Hội Khuyến học thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan để xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 281; tham mưu UBND thành phố và phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, UBND thành phố để ban hành các văn bản chỉ đạo về xây dựng xã hội học tập, về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng nhằm đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính quyền và vai trò nòng cốt trong vận động thực hiện chủ trương quan trọng của Mặt trận và các hội, đoàn thể;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác thực hiện Đề án 281 theo kế hoạch được UBND thành phố ban hành; phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng có liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 281;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Hội khuyến học quận, huyện, xã, phường xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án 281 ở địa phương;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án 281 của các ngành, các địa phương và định kỳ báo cáo UBND thành phố.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Đề án 281; chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học thành phố và các sở, ngành liên quan để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch, tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến xây dựng xã hội học tập;

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các cơ sở giáo dục thuộc thành phố phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp tổ chức xây dựng và thực hiện Kế hoạch của Đề án 281;

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học thành phố củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ;

- Phối hợp với Hội khuyến học thành phố tổ chức thí điểm và nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng;

- Phối hợp với Hội Khuyến học thành phố tổ chức xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”;

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố trong việc đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” kết hợp với việc đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” “thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, “bản văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa”…

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm để thực hiện Đề án 281 theo quy định của pháp luật trên cơ sở cân đối của ngân sách thành phố; chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học thành phố và các sở, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các hoạt động của Đề án; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 281.

6. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức học tập theo Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng cho cán bộ, công chức. Tham mưu bổ sung biên chế giáo viên ngành giáo dục và đào tạo đủ nhân lực thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về cơ quan thường trực tình hình xây dựng phong trào học tập suốt đời theo lĩnh vực phân công phụ trách.

7. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, học liệu học tập suốt đời liên quan đến pháp luật. Chỉ đạo, triển khai các chuyên đề thuộc lĩnh vực pháp luật đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tại TTHTCĐ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người lao động;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về cơ quan thường trực tình hình xây dựng học tập suốt đời theo lĩnh vực phân công phụ trách.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, học liệu học tập suốt đời liên quan đến nông nghiệp và nông thôn. Chỉ đạo, triển khai các chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn đáp ứng nhu cầu học tập của người dân;

- Phối hợp với Hội Nông dân và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc hỗ trợ lao động nông thôn học tập suốt đời. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nông nghiệp, nông thôn cho người lao động;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về cơ quan thường trực tình hình xây dựng học tập suốt đời theo lĩnh vực phân công phụ trách.

9. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, học liệu học tập suốt đời liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo, triển khai các chuyên đề thuộc lĩnh vực y tế đáp ứng nhu cầu học tập của người dân;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức y tế cho người lao động. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về cơ quan thường trực tình hình xây dựng học tập suốt đời theo lĩnh vực phân công phụ trách.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty; dạy nghề gắn với sản xuất ở nông thôn; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên diện chính sách học nghề theo quy định;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiện toàn, củng cố mô hình hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp và Dạy nghề kết hợp với trung tâm dạy nghề và TTHTCĐ. Thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghề nghiệp cho người lao động.

- Chỉ đạo các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đạo tạo nhằm khuyến khích thanh, thiếu niên tốt nghiệp THCS vào học nghề, góp phần phần luồng học sinh sau tốt nghiệp theo Chỉ thị 10/CT-TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn”.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về cơ quan thường trực tình hình xây dựng phong trào học tập suốt đời theo lĩnh vực phân công phụ trách.

11. UBND các quận, huyện

- Ban hành Kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp tại địa phương, phối hợp với Hội Khuyến học trong việc triển khai thực hiện Đề án 281;

- Bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án 281 tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tại địa phương mình;

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án 281 gửi Hội Khuyến học thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

13. Đề nghị UBMTTTQVN thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng:

UBMTTQVN, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Hội Khuyến học thành phố đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên thuộc cơ quan, tổ chức của mình được học thường xuyên, học suốt đời và tích cực tuyên truyền, vận động, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng của mình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập”.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp ./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4816/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4816/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực18/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4816/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4816/QĐ-UBND 2014 Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời 2020 Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4816/QĐ-UBND 2014 Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời 2020 Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4816/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành18/07/2014
        Ngày hiệu lực18/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4816/QĐ-UBND 2014 Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời 2020 Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4816/QĐ-UBND 2014 Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời 2020 Đà Nẵng

         • 18/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực