Quyết định 483/QĐ-BCT

Quyết định 483/QĐ-BCT năm 2018 phê duyệt bổ sung danh mục dự án Nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1 (30MWP) vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 483/QĐ-BCT 2018 bổ sung dự án Nhà máy điện vào Quy hoạch điện lực Tây Ninh


B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI TRÍ VIỆT 1 (30MWP) VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2011-2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cNghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt và điều chnh Quy hoạch phát triển điện lc;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mt tri;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Văn bản số 1966/UBND-KTTC ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh đề nghị phê duyệt bổ sung các Dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt tri Bách khoa Á Châu 1 (30MWp), Bách khoa Á Châu 2 (30MWp), Minh Việt 1 (30MWp), Minh Việt 2 (30MWp), Trí Việt 1 (30MWp) và Trí Việt 2 (30MWp) vào Quy hoạch phát triển điện lực tnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020; Văn bản số 2956/UBND-KTTC ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh trả lời Công văn số 239/ĐL-KH&QH về việc trình hồ sơ hiệu chnh bổ sung các dự án Nhà máy điện Năng lượng mt trời Bách khoa Á Châu 1, Minh Việt 1, Trí Việt 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh; công văn số I/TV/H/069/PHM/17 ngày 15/11/2017 của Công ty TNHH Năng lượng Trí Việt về việc nộp hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh - Dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt trời Trí Việt 1 do Liên danh Tư vấn: Công ty cổ phần Tư vn xây dựng điện I (PECCl)- Công ty Cổ phần Vinteg (Vinteg) lập, hiệu chnh tháng 11 năm 2017;

Theo đ nghcủa Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái to.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt trời (ĐNLMT) Trí Việt 1, cụ thể như sau:

- Công sut 30 MWp, vận hành năm 2019;

- Địa điểm: tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 60 ha, trong đó diện tích chiếm đất lâu dài là 36ha, diện tích chiếm đất tạm thời là 24ha (sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn lp Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đảm bảo theo quy định tại Thông tư s 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định vphát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mt trời).

2. Phương án đấu ni:

- Xây dng mới Trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐNLMT TV1 công sut 40 MVA, vào vận hành năm 2019, đng bộ với tiến độ của Nhà máy ĐNLMT Trí Việt 1.

- Xây dựng mới Trạm cắt 110 kV ĐMT Tây Ninh 1 trên đường dây 110kV Bourbon - Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh, vào vn hành năm 2019, đồng bộ với tiến độ của Nhà máy ĐNLMT Trí Vit 1 (sử dụng để đấu ni chung vi Dự án Nhà máy ĐNLMT Bách khoa Á Châu 1).

- Xây dựng mới Đường dây 110 kV dây dẫn ACSR120, chiều dài 6 km từ Trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐNLMT TV1 đến Trạm ct 110 kV ĐMT Tây Ninh 1 (đi chung cột với Đường dây 110 kV đu nối cho Dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt trời Bách khoa Á Châu 1).

3. Danh mục các công trình điện khác thực hiện theo Quyết định số 5905/QĐ-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2011 ca Bộ trưởng Bộ Công Thương v vic phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, xét đến 2020 và các quyết định điều chnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích s dng đất theo đúng các quy định của pháp luật; b trí quđất để triển khai dự án điện mặt tri và trạm biến áp, đường dây dấu ni đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.

2. Nhà đầu tư các dự án điện mặt tri phối hợp với Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam chịu trách nhiệm huy động nguồn vn và đầu tư thực hiện các hạng mục được bổ sung quy hoạch theo quy định, đúng tiến độ, đảm bảo cung cp điện an toàn.

3. Sau khi được giao Dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về hiệu quđầu tư của Dự án và tuân thcơ chế giá điện cho năng lượng mt tri theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4. S Công Thương Tây Ninh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các hạng mục công trình điện đã được phê duyệt hiệu chnh bổ sung.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành k t ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Chtịch Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực min Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- TT. Hoàng Quốc Vượng;
- S
Công Thương Tây Ninh;
- Tp đoàn Điện lực Việt Nam;
- T
ng công ty Điện lực miền Nam;
- C
ông ty TNHH Năng lưng Trí Việt;
- Công ty CP Tư
vấn XD Điện 1;
- C
ông ty CP Vinteg;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-t).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 483/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu483/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2018
Ngày hiệu lực06/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 483/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 483/QĐ-BCT 2018 bổ sung dự án Nhà máy điện vào Quy hoạch điện lực Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 483/QĐ-BCT 2018 bổ sung dự án Nhà máy điện vào Quy hoạch điện lực Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu483/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýTrần Tuấn Anh
       Ngày ban hành06/02/2018
       Ngày hiệu lực06/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 483/QĐ-BCT 2018 bổ sung dự án Nhà máy điện vào Quy hoạch điện lực Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 483/QĐ-BCT 2018 bổ sung dự án Nhà máy điện vào Quy hoạch điện lực Tây Ninh

           • 06/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực