Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2016 hủy bỏ Quyết định 1772/QĐ-UBND Quy định nội dung và quy trình tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 483/QĐ-UBND hủy bỏ 1772/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức giáo dục đào tạo 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1772/QĐ-UBND NGÀY 21/8/2014 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 99/TTr- SNV ngày 03 tháng 3 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định nội dung và quy trình tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ có liên quan để tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh thng nhất chỉ đạo công tác tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghip giáo dục & đào tạo thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban TCTU; S TC, BHXH, KBNN tỉnh;
- Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT cấp huyện;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đăng Website CCHC tỉnh;
- Lưu VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 483/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu483/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2016
Ngày hiệu lực04/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 483/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 483/QĐ-UBND hủy bỏ 1772/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức giáo dục đào tạo 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 483/QĐ-UBND hủy bỏ 1772/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức giáo dục đào tạo 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu483/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành04/03/2016
        Ngày hiệu lực04/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 483/QĐ-UBND hủy bỏ 1772/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức giáo dục đào tạo 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 483/QĐ-UBND hủy bỏ 1772/QĐ-UBND tuyển dụng viên chức giáo dục đào tạo 2016

           • 04/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực