Quyết định 4830/QĐ-UBND

Quyết định 4830/QĐ-UBND năm 2016 quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung

Quyết định 4830/QĐ-UBND 2016 mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan đơn vị Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 725/QĐ-UBND 2018 mua sắm tài sản nhà nước của cơ quan đơn vị Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 4830/QĐ-UBND 2016 mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan đơn vị Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4830/-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TNH LÀO CAI THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 09/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1030/TTr-STC ngày 20/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định việc mua sắm đối với một số tài sản nhà nước theo phương thức tập trung có tên trong danh mục tài sản mua sắm tập trung được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp là đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh được mua sắm tài sản nằm trong danh mục mua sắm tập trung.

b) Đơn vị mua sắm tập trung thuộc tỉnh Lào Cai: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính.

c) Quy định này không áp dụng các trường hợp:

- Mua sắm tài sản đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách đảng (Văn phòng Tỉnh ủy, các Đảng ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy);

- Mua sắm tài sản các cơ quan đơn vị thuộc ngân sách huyện, thành phố.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% kinh phí hoạt động (đơn vị tchủ chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị tự chủ chi thường xuyên).

Điều 2. Danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai: Theo biểu kèm theo.

Điều 3. Cách thức mua sắm tập trung:

1. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp tài sản sau đó ký thỏa thuận khung về mua sắm tài sản.

2. Các đơn vị được mua sắm, trang bị tài sản căn cứ thỏa thuận khung do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính ký với đơn vị cung cấp tài sản đế trực tiếp thương thảo hợp đồng và thanh toán tiền mua tài sản với nhà cung cấp.

Điều 4. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

Nguồn kinh phí mua sắm tập trung: Thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

1. Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để mua sắm tài sản trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị: dự toán giao đầu năm và bổ sung trong năm (trừ kinh phí tiết kiệm của đơn vị tự chủ tài chính).

2. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.

3. Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Quyết định này.

4. Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên; nguồn kinh phí tQuỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

5. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu tdịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hp pháp khác theo quy định của pháp luật của cơ sở y tế công lập.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính:

a) Hàng năm báo cáo đánh giá, tham mưu với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung phù hợp với quy định và thực tế địa phương.

b) Chỉ đạo Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đúng quy định.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị việc lập kế hoạch mua sắm và đăng ký danh mục tài sản mua sắm tập trung theo quy định; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các bước mua sắm tài sản sau khi Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính đã thực hiện xong việc đấu thầu, ký thỏa thuận khung với đơn vị cung cấp

2. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính:

a) Tổ chức mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, ký thỏa thuận khung về mua sắm tài sản với đơn vị trúng thầu cung cấp tài sản làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị thương thảo hợp đồng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định

b) Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh Lào Cai báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Tài chính đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia theo thời gian quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị được mua sắm, trang bị tài sản:

a) Được cấp kinh phí cho việc mua sắm, trang bị tài sản phục vụ hoạt động theo quy định.

b) Căn cứ dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt, lập kế hoạch mua sắm và đăng ký danh mục tài sản mua sắm tập trung theo quy định, gửi Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

c) Căn cứ thỏa thuận khung của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính ký với nhà thầu cung cấp tài sản, đơn vị được được mua sắm, trang bị tài sản trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và thanh quyết toán với đơn vị trúng thầu.

d) Quản lý, sử dụng và hạch toán theo dõi tài sản theo quy định.

4. Các nội dung khác không quy định tại văn bản này được thực hiện theo quy định của Quyết định số 08/2016/QĐ-CP ngày 26/02/2016 của Chính phủ; Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 6. Thời điểm áp dụng: Từ 01/01/2017.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Tài chính;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, TCHC, QTTV, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên (loại) tài sản

Ghi chú

1

Máy vi tính

Không bao gồm máy vi tính xách tay

2

Máy photocopy

Không bao gồm máy siêu tốc

3

Điều hòa nhiệt độ (treo tường và điều hòa đứng (cây))

Không bao gồm điều hòa trang bị theo các dự án đầu tư XDCB

4

Bàn ghế hội trường, phòng họp

Không bao gồm bàn ghế phòng họp nhỏ (dưới 15 chỗ ngồi)

5

Bàn ghế làm việc của CBCC,VC và người lao động

Không bao gồm bàn ghế làm việc của lãnh đạo các đơn vị có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 trở lên

6

Tủ tài liệu

Không bao gồm tủ tài liệu của lãnh đạo các đơn vị có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 trở lên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4830/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4830/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4830/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4830/QĐ-UBND 2016 mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan đơn vị Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4830/QĐ-UBND 2016 mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan đơn vị Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4830/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4830/QĐ-UBND 2016 mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan đơn vị Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4830/QĐ-UBND 2016 mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan đơn vị Lào Cai