Quyết định 4835/QĐ-BGTVT

Quyết định 4835/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4835/QĐ-BGTVT Đề án huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4835/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HUY ĐỘNG VỐN XÃ HỘI HÓA ĐỂ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 2508/TTr-CĐTNĐ ngày 12/12/2014 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực đường thủy nội địa với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm và mục tiêu

1.1. Quan điểm và mục tiêu tổng quát

- Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội nhằm giảm áp lực về nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Tạo môi trường đầu tư bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả, đồng thời đảm bảo lợi ích hài hòa của nhà nước và nhà đầu tư;

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về huy động vốn ngoài ngân sách

+ Giai đoạn 2015 ¸ 2020 đạt khoảng 40% (tương ứng khoảng 45 dự án/12.600 tỷ đồng) tổng nhu cầu vốn đầu tư. Riêng giai đoạn 2015 - 2016 thí điểm thực hiện ít nhất 02 dự án/1.800 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa.

(Danh mục các dự án dự kiến thực hiện xã hội hóa đầu tư đến năm 2020 như Phụ lục 01 đính kèm).

+ Giai đoạn sau năm 2020 đạt khoảng 70% tổng nhu cầu vốn đầu tư.

- Về sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa: Cơ bản hoàn thành trong năm 2015.

2. Giải pháp chủ yếu

2.1. Về thể chế chính sách

- Xây dựng trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư về phí để thực hiện xã hội hóa kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa;

- Sửa đổi Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm;

- Ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn trình tự, thủ tục, trách nhiệm các cơ quan liên quan và hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Hợp đồng dự án mẫu cho các dự án PPP lĩnh vực đường thủy nội địa;

- Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi cho lĩnh vực đường thủy nội địa;

- Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Thông tư hướng dẫn kịp thời khi Nghị định về đầu tư PPP ban hành;

- Tăng cường rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

2.2. Các hình thức hoàn vốn đầu tư

- Đối với dự án xây dựng, cải tạo tuyến luồng (bao gồm cả nâng cấp khoang thông thuyền, âu tàu); đường kết nối cảng, bến thủy nội địa: Nhà đầu tư thu phí để hoàn vốn;

- Đối với dự án xây dựng, cải tạo tuyến luồng, cửa sông mà sản phẩm sau nạo vét có giá trị kinh tế: Nhà đầu tư tận thu sản phẩm hoặc kết hợp thu phí để hoàn vốn;

- Đối với các dự án xây dựng, cải tạo cảng, bến: Nhà đầu tư tự đầu tư, tổ chức khai thác, được thu các loại cước, phí để hoàn vốn và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định;

- Nhà nước hỗ trợ trong trường hợp không hoàn được vốn đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính đối với dự án;

- Các hình thức đầu tư và hoàn vốn khác theo quy định của pháp luật.

2.3. Giải pháp thu phí

a) Nguyên tắc chung

- Không thu phí đối với các phương tiện loại nhỏ (có trọng tải toàn phần dưới 15 tấn);

- Khuyến khích hp đồng, vé tháng, vé quý, vé năm đối với các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận tải thưng xuyên.

b) Hình thức thu phí

- Thu phí thủ công;

- Thu phí bán tự động;

- Thu phí tự động.

c) Một số giải pháp thu phí

- Đối với các dự án cảng, bến và đường kết nối: Tổ chức thu tại chỗ;

- Đối với tuyến luồng 01 cửa (các đoạn sông mà phương tiện chỉ ra vào duy nhất 1 ca): Lập trạm thu phí hoặc kết hợp với cảng vụ để thu phí hoàn vốn và các phương thức thu khác;

- Đối với các dự án tuyến luồng từ 02 cửa trở lên (các đoạn sông mà phương tiện ra, vào nhiều cửa): Lập trạm tại các cửa để thu phí hoàn vốn, hoặc sdụng các phương thức thu phí hợp lý khác;

- Các giải pháp khác tùy từng dự án.

2.4. Công tác quản lý nhà nước và quy hoạch

- Tổ chức lập đề xuất, danh mục dự án để kêu gọi đầu tư (tại Phụ lục 01) và các dự án phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có);

- Rà soát, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư trong quá trình tham gia đầu tư;

- Bổ sung quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối giữa cảng với các phương thức vận tải khác (đường bộ, đường sắt);

- Rà soát, bổ sung các quy hoạch lĩnh vực đường thủy nội địa đã được phê duyệt có cập nhật việc xã hội hóa.

3. Tổ chc thc hin

3.1. Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư chủ trì theo dõi việc triển khai thực hiện Đ án.

3.2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các Vụ, Cục liên quan tổ chức thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ.

3.3 Trong quá trình thực hiện, ngoài việc tuân thủ Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo các quy định hiện hành. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xử lý kịp thời.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Các Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, ĐTCT (5b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 4835/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2014 của Bộ GTVT)

TT

Danh mục dự án

Chiều dài (km)

Cấp kỹ thuật

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Vốn ngoài ngân sách dự kiến (tỷ đồng)

Dự kiến hình thức đầu tư

Địa điểm

Thời gian dự kiến triển khai

 

Tổng cộng

 

 

15.970

12.663

 

 

 

1. Luồng tuyến vận tải thủy

 

 

10.704

7.994

 

 

 

1

Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo - giai đoạn 2

27

II

1.400

980

PPP

Tiền Giang

2015-2017

2

Nâng cấp tuyến VTT sông Sài Gòn đoạn từ cầu sắt Bình Lợi đến cầu Bến Sức

63

III

1.000

800

PPP

Sài Gòn - Đồng Nai

2015-2017

3

Nâng cấp tuyến VTT sông Móng Cái từ Vạn Gia đến cầu Ka Long

17

III

560

448

PPP

Quảng Ninh

2016-2017

4

Nâng cấp tuyến VTT Việt Trì - Yên Bái

160

III

990

495

PPP

Phú Thọ - Lào Cai

2016-2018

5

Nâng cấp tuyến VTT Yên Bái - Lào Cai

166

IV

4.300

3.440

PPP

Yên Bái - Lào Cai

2016 - 2020

6

Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Hàm Luông từ ngã ba sông Tiền đến cửa Hàm Luông

91

I

495

415

PPP

Bến Tre

2016-2020

7

Nâng cấp tuyến VTT Ninh Bình - Thanh Hóa

148

IV, III

179

89.5

PPP

Ninh Bình - Thanh Hóa

2016-2020

8

Nâng cao an toàn bến khách ngang sông

Bến

3.740

980

686

PPP

Toàn quốc

2016-2020

9

Nâng cấp tuyến VTT sông Đuống (cầu đường sắt - cầu Đuống)

68

II

800

640

PPP

Hà Nội

2016-2017

 

TT

Danh mục dự án

Độ sâu luồng

Cỡ tàu PSB

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Vốn XHH dự kiến (tỷ đồng)

Dự kiến hình thức đầu tư

Địa điểm

Thời gian dự kiến triển khai

(Hmin, m)

(DWT)

2. Luồng cửa sông pha biển

 

 

476

432

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp luồng cửa Đáy

2.8

III

33

33

PPP

Nam Định

2015-2017

2

Cải tạo, nâng cấp luồng cửa Trà Lý

3.2

III

125

112.5

PPP

Thái Bình

2015-2018

3

Cải tạo, nâng cấp luồng cửa Gianh

3.6

2.000

50

45

PPP

Quảng Bình

2016-2020

4

Cải tạo, nâng cấp luồng cửa Cổ Chiên

6

5.000

268

241.2

PPP

Bến Tre

2016-2020

 

TT

Danh mục dự án

Cỡ tàu

Công suất

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Vốn ngoài ngân sách dự kiến (tỷ đồng)

Dự kiến hình thức đầu tư

Địa điểm

Phương thức đầu tư

Thời gian dự kiến triển khai

3. Cảng, bến thủy nội địa

 

 

4.790

4.238

Đầu tư trực tiếp + hình thức khác

 

 

2015-2018

1

Cảng container Phù Đổng

800

2.540

550

440

Hà Nội

Xây mới

2

Cảng Long Bình

5.000

2.000

240

192

TP.HCM

Nâng cấp

3

Cảng Khuyến Lương

1.000

1.700

119

119

Hà Nội

 

4

Cụm cảng Sơn Tây

800

1.200

120

120

Hà Nội

Nâng cấp

5

Cảng Thanh Trì

800

700

70

70

Hà Nội

Nâng cấp

6

Cụm cảng Ninh Phúc mới

3.000

3.000

300

300

Ninh Bình

Xây mới

7

Cảng vùng hồ TĐ Sơn La

200

300

60

60

Sơn La

Xây mới

8

Cảng vùng hồ thủy điện Tuyên Quang

200

200

40

40

Tuyên Quang

Nâng cấp

9

Cảng tàu khách Bãi Cháy

250

2.000

400

400

Quảng Ninh

Nâng cấp

(ghế)

(HK/n)

10

Cảng Long Đức

500

400

50

50

Trà Vinh

Nâng cấp

11

Cảng Bình Long

500

300

35

35

An Giang

Nâng cấp

12

Cảng Tắc Cậu

500

400

50

50

Kiên Giang

Nâng cấp

13

Cảng sông Sa Đéc

500

300

25

25

Đồng Tháp

Nâng cấp

14

Cảng Phú Xuyên

 

 

350

280

Hà Nội

Xây mới

2016-2019

15

Cảng Chèm

 

 

350

280

Hà Nội

16

Cảng Nam Định

 

 

250

200

Nam Định

17

Cảng Yên Lệnh

 

 

220

176

Hà Nam

18

Cảng Nhơn Đức

 

 

500

400

TP.HCM

19

Cảng Đa Phúc

 

 

300

240

Thái Nguyên

20

Cảng Việt Trì

 

 

50

50

 

Việt Trì

Nâng cấp

2017-2020

21

Cảng Hải Linh

 

 

36

36

Phú Thọ

22

Cảng Bồng Lạch

 

 

50

50

Hà Nam

23

Cảng Cống Câu

 

 

50

50

Hải Dương

24

Cảng Phú Thái

 

 

50

50

25

Cảng Lò Rèn

 

 

50

50

Thanh Hóa

26

Cảng Hộ Độ

 

 

50

50

Hà Tĩnh

27

Cảng Lèn Bảng

 

 

50

50

Quảng Bình

28

Cảng Hội An

 

 

50

50

Hội An

29

Cảng Phú Định

 

 

150

150

TP.HCM

30

Cảng Bến Súc

 

 

50

50

Bình Dương

31

Cảng Bến Kéo

 

 

75

75

Tây Ninh

32

Cảng Thạch Phước

 

 

50

50

Bình Dương

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN DỰ KIẾN BAN HÀNH

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BGTVT ngày   /12/2014 của Bộ GTVT)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì xây dựng

Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp

Tiến độ

1

Thông tư của Bộ Tài chính về phí để thực hiện xã hội hóa kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Vụ Tài chính

Ban PPP, Vụ Pháp chế

2015

2

Sửa đổi Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ GTVT quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Vụ KCHT

Ban PPP, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính

2015

3

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn trình tự, thủ tục, trách nhiệm các cơ quan liên quan và hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Hợp đồng dự án mẫu cho các dự án PPP lĩnh vực đường thủy nội địa;

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Ban PPP

Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Cục QLXD&CLCTGT

2015

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi cho lĩnh vực đường thủy nội địa;

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Vụ Vận tải

Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính

2015

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4835/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4835/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4835/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 4835/QĐ-BGTVT Đề án huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4835/QĐ-BGTVT Đề án huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4835/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành22/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4835/QĐ-BGTVT Đề án huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4835/QĐ-BGTVT Đề án huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

           • 22/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực