Quyết định 4860/QĐ-UBND

Quyết định 4860/QĐ-UBND năm 2007 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án: “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4860/QĐ-UBND kế hoạch Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cán bộ đến năm 2010 thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4860/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẾN NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến,
giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;
Căn cứ Công văn số 1308/TTCP ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Đề án thứ 3 theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo tại các địa phương;
Xét đề nghị của Thanh tra thành phố tại Tờ trình số 1348/TT-TTTP ngày 29 tháng 8 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án: “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010”.

Điều 2. Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Nông dân thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Báo Sài Gòn Giải phóng, Ủy ban nhân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các sở - ngành, đoàn thể thành phố có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Nông dân thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẾN NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

I. MỤC TIÊU

1. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thứ 3 “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và có trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

2. Thông qua việc thực hiện Đề án, góp phần nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, đề cao trách nhiệm của cán bộ ở xã, phường, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác này.

3. Tạo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn; qua đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

4. Phối hợp với các Chương trình, Đề án khác được ban hành kèm theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 để triển khai thực hiện Đề án đạt chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

a) Về nội dung: Tập trung phổ biến, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giúp cho cán bộ, công chức đề cao trách nhiệm trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.

b) Đối tượng tập huấn: là các cán bộ làm công tác tuyên truyền, cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố; Thanh tra quận, huyện, sở, ngành và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

c) Thời gian và hình thức tập huấn: hàng năm tổ chức biên soạn nội dung tài liệu, lập kế hoạch để tổ chức mở từ 2 đến 3 lớp (mỗi lớp từ 100 đến 150 học viên) để bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo.

a) Hàng năm, trên cơ sở xác định nhu cầu thực tế để biên tập cuốn “Cẩm nang về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Nội dung liên quan đến kỹ năng tiếp dân, trình tự, thủ tục xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối tượng tuyên truyền: Đội ngũ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn để áp dụng và thực hiện trong giải quyết công việc.

b) Xây dựng và biên soạn tài liệu hỏi đáp về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nội dung: xây dựng các câu hỏi và trả lời về các tình huống cụ thể liên quan đến công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và nhân dân.

c) Xây dựng và phát hành tờ gấp, tờ rơi để tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền: các quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại, tố cáo; thời hạn, thời hiệu giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền giải quyết khiếu nại, việc chấp hành và thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Đối tượng tuyên truyền: cấp phát cho nhân dân (chủ yếu là nhân dân thuộc vùng sâu, vùng xa) theo nhu cầu thực tế của từng phường, xã, thị trấn.

3. Tuyên tuyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Biên soạn nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyền và nghĩa vụ trong việc khiếu nại, tố cáo của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giúp cho người dân hiểu rõ các quyền, nghĩa vụ của mình khi khiếu nại, tố cáo thông qua các hình thức:

a) Tuyên truyền thông qua báo, đài, tờ tin của địa phương: Hàng kỳ, đăng các tin, bài, phóng sự điều tra về việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước:

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Sài Gòn Giải phóng, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giải đáp pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trả lời phỏng vấn cán bộ làm công tác chuyên môn về áp dụng pháp luật trong giải quyết các tình huống cụ thể.

b) Tuyên truyền thông qua Đài Truyền hình thành phố:

Định kỳ 03 tháng/01 lần, Đài Truyền hình thành phố dành thời lượng từ 15 đến 20 phút cho mỗi buổi phát sóng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mời chuyên gia, cán bộ có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn, giải thích pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên Đài Truyền hình thành phố.

Đưa các tin, bài, phóng sự điều tra về tình hình khiếu nại, tố cáo, kết quả hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện phỏng vấn, tọa đàm về pháp luật, việc thực hiện pháp luật, kinh nghiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xây dựng các tiểu phẩm có nội dung phản ánh về hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phản ánh gương điển hình tiên tiến làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn.

4. Tổ chức các hình thức tuyên truyền khác.

a) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

- Thi trắc nghiệm cho đối tượng là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, thanh tra nhân dân;

- Tổ chức thi Công dân và Pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Thanh tra của quận, huyện, sở, ngành.

b) Hàng năm tổ chức hội nghị, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho đối tượng là cán bộ tuyên tuyền viên giỏi; cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cán bộ hòa giải viên cơ sở giỏi, qua đó nâng cao kinh nghiệm cho các đối tượng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Tổ chức lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo với các hoạt động khác của địa phương, lồng ghép vào các phong trào thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể quần chúng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm cho công dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện trong phạm vi toàn thành phố cho các đối tượng là: Cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn; Nhân dân ở xã, phường, thị trấn và được thực hiện từ nay đến năm 2010. Trong quá trình tổ chức thực hiện có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả việc thực hiện Đề án.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện.

a) Thanh tra thành phố:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật  và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; Công văn số 1308/TTCP ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Đề án thứ 3 theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo tại các địa phương.

- Dự trù và đề xuất phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Nông dân thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Báo Sài Gòn Giải phóng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, xác định các hoạt động cụ thể từng năm để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Định kỳ 6 tháng một lần, Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. Hàng năm các cơ quan đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này. Việc đánh giá được lồng ghép vào Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của quận, huyện; sở, ngành.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án với Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia theo đúng tiến độ quy định.

b) Sở Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với Báo Sài Gòn Giải phóng, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và Đài Truyền hình thành phố cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thứ 3 theo phần việc thuộc trách nhiệm của ngành mình.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho đối tượng là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra nhân dân;

d) Hội Nông dân thành phố tổ chức thực hiện Đề án thứ 3 và hướng dẫn Hội Nông dân ở quận, huyện, xã, phường, thị trấn vận động hội viên thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chấp hành các quyết định giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền; tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa Hội Nông dân với chính quyền phường, xã, thị trấn./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4860/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4860/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Ngày công báo15/11/2007
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4860/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4860/QĐ-UBND kế hoạch Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cán bộ đến năm 2010 thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4860/QĐ-UBND kế hoạch Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cán bộ đến năm 2010 thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4860/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành24/10/2007
        Ngày hiệu lực24/10/2007
        Ngày công báo15/11/2007
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4860/QĐ-UBND kế hoạch Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cán bộ đến năm 2010 thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4860/QĐ-UBND kế hoạch Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cán bộ đến năm 2010 thành phố Hồ Chí Minh

            • 24/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực